Japan Geoscience Union Meeting 2018

Tatsuya Sakamaki

Convener, Chairperson

Tue. May 22, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

convener:Tatsuya Sakamaki(Department of Earth Science, Tohoku University), Yoichi Nakajima(Kumamoto University, Priority Organization for Innovation and Excellence), Chairperson:Sakamaki Tatsuya(Tohoku University), Nakajima Yoichi(Kumamoto University )

Tue. May 22, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

convener:Tatsuya Sakamaki(Department of Earth Science, Tohoku University), Yoichi Nakajima(Kumamoto University, Priority Organization for Innovation and Excellence)

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

convener:Tatsuya Sakamaki(Department of Earth Science, Tohoku University), Yoichi Nakajima(Kumamoto University, Priority Organization for Innovation and Excellence)

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 21, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

*Hidenori Terasaki1, Attilio Rivoldini2, Yuta Shimoyama1, Keisuke Nishida3, Satoru Urakawa4, Fuyuka Kurokawa1, Yusaku Takubo1, Yuki Shibazaki5, Tatsuya Sakamaki5, Akihiko Machida6, Yuji Higo7, Tadashi Kondo1 (1.Graduate School of Science, Osaka University, 2.Royal observatory of Belgium, 3.Graduate School of Science, The University of Tokyo, 4.Graduate School of Natural science and technology, Okayama University, 5.Graduate School of Science, Tohoku University, 6.QST, 7.JASRI)

Mon. May 21, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

2:00 PM - 2:15 PM

*Eiji Ohtani1, Takanori Sakairi1, Tatsuya Sakamaki1, Hiroshi Fukui2, Seiji Kamada4, Satoshi Tsutsui5, Hiroshi Uchiyama5, Alfred Q Baron3 (1.Department of Earth and Planetary Materials Science, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Graduate School of Material Science, University of Hyogo, 3.Materials Dynamics Laboratory, RIKEN SPring-8 Center, 4.Frontier Research Institute for Interdisciplinary Sciences, Tohoku University, 5.Japan Synchrotron Radiation Research Institute)

Mon. May 21, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

*Hidenori Terasaki1, Attilio Rivoldini2, Yuta Shimoyama1, Keisuke Nishida3, Satoru Urakawa4, Fuyuka Kurokawa1, Yusaku Takubo1, Yuki Shibazaki5, Tatsuya Sakamaki5, Akihiko Machida6, Yuji Higo7, Tadashi Kondo1 (1.Graduate School of Science, Osaka University, 2.Royal observatory of Belgium, 3.Graduate School of Science, The University of Tokyo, 4.Graduate School of Natural science and technology, Okayama University, 5.Graduate School of Science, Tohoku University, 6.QST, 7.JASRI)

Tue. May 22, 2018 1:45 PM - 3:15 PM International Conference Room (IC) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

2:15 PM - 2:30 PM

*Naoki Hisano1, Tatsuya Sakamaki1, Tomonori Ohashi1, Ken-ichi Funakoshi2, Yuji Higo3, Yuki Shibazaki4, Akio Suzuki1 (1.Department of Earth Science, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Comprehensive Research Organization for Science and Society, Neutron Science and Technology Center, 3.Japan Synchrotron Radiation Research Institute, 4.Frontier Research Institute for Interdisciplinary Sciences, Tohoku University)

Tue. May 22, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

Tue. May 22, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

Thu. May 24, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A04 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-MP Mineralogy & Petrology