Japan Geoscience Union Meeting 2018

Takahiro Kunitomo

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 24, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A10 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

*Shuhei Tsuji1, Koshun Yamaoka2, Ryoya Ikuta3, Toshiki Watanabe2, Takahiro Kunitomo2, Yasuhiro Yoshida4, Akio Katsumata5 (1.Graduate school of Environmental Studies, Nagoya University, 2.Earth and Volcano Research Center, Graduate school of Environmental Studies, Nagoya University, 3.Faculty of Science, Shizuoka University, 4.Meteorological College, Japan Meteorological Agency, 5.Meteorological Research Institute, Japan meteorological Agency)

*Koshun Yamaoka1, Kosei Saeki1, Shuhei Tsuji1, Eisuke Fujita4, Hiroki Miyamachi2, Toshiki Watanabe1, Takahiro Kunitomo1, Hiroshi Yakiwara2, Ryoya Ikuta3, Takeshi Tameguri5, Masato Iguchi5 (1.Earthquake and Volcano Research Center, Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 2.Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima Univerisyt, 3.Faculty of Science, Shizuoka Univeristy, 4.National Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 5.Disaster Prevension Research Institute, Kyoto University)

Thu. May 24, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-SS Seismology

*Shuhei Tsuji1, Koshun Yamaoka2, Ryoya Ikuta3, Toshiki Watanabe2, Takahiro Kunitomo2, Yasuhiro Yoshida4, Akio Katsumata5 (1.Graduate school of Environmental Studies, Nagoya University, 2.Earth and Volcano Research Center, Graduate school of Environmental Studies, Nagoya University, 3.Faculty of Science, Shizuoka University, 4.Meteorological College, Japan Meteorological Agency, 5.Meteorological Research Institute, Japan meteorological Agency)

*Koshun Yamaoka1, Kosei Saeki1, Shuhei Tsuji1, Eisuke Fujita4, Hiroki Miyamachi2, Toshiki Watanabe1, Takahiro Kunitomo1, Hiroshi Yakiwara2, Ryoya Ikuta3, Takeshi Tameguri5, Masato Iguchi5 (1.Earthquake and Volcano Research Center, Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 2.Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima Univerisyt, 3.Faculty of Science, Shizuoka Univeristy, 4.National Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 5.Disaster Prevension Research Institute, Kyoto University)

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

*Masayuki Murase1, Hitoshi Yamashita Mori1, Yang Li1, Kazuki Ofuchi1, Yoshiko Yamanaka2, Yuta Maeda2, Takahiro Kunitomo2, Shinichiro Horikawa2, Takashi OKUDA2, Kenjiro Matsuhiro2, Kazushi Tanoue2, Takeshi Matsushima3, Yoshiko Teguri3, Rintaro Miyamachi3, Kaori Morita3, Shin Yoshikawa4, Hiroyuki Inoue4, Fumiaki Kimata5, Hiroaki Yanagisawa6, Tomoyuki Muramatsu6, Tatafumi Taniguchi6 (1.Department of Earth and Environmental Sciences, College of Humanities and Sciences, NIHON University, 2.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 3.Graduate School of Science, Kyushu University, 4.Graduate School of Science, Kyoto University, 5.Tono Research Institute of Earthquake Science, 6.Japan Meteorological Agency)

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

*Masayuki Murase1, Hitoshi Yamashita Mori1, Yang Li1, Kazuki Ofuchi1, Yoshiko Yamanaka2, Yuta Maeda2, Takahiro Kunitomo2, Shinichiro Horikawa2, Takashi OKUDA2, Kenjiro Matsuhiro2, Kazushi Tanoue2, Takeshi Matsushima3, Yoshiko Teguri3, Rintaro Miyamachi3, Kaori Morita3, Shin Yoshikawa4, Hiroyuki Inoue4, Fumiaki Kimata5, Hiroaki Yanagisawa6, Tomoyuki Muramatsu6, Tatafumi Taniguchi6 (1.Department of Earth and Environmental Sciences, College of Humanities and Sciences, NIHON University, 2.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 3.Graduate School of Science, Kyushu University, 4.Graduate School of Science, Kyoto University, 5.Tono Research Institute of Earthquake Science, 6.Japan Meteorological Agency)

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-TT Technology & Techniques