Japan Geoscience Union Meeting 2018

Shoken Ishii

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 24, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

  • [EE] Poster
  • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
  • | A-CG Complex & General

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM International Conference Room (IC) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

  • [EE] Oral
  • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
  • | A-CG Complex & General

3:50 PM - 4:05 PM

*Kazuhiro Asai1, Yasumasa Hirata2, Gen Takao11, Haruhisa Simoda3, Yoshiaki Honda4, Koji Kajiwara4, Yoshio Awaya5, Junichi Suzaki9, Takahiro Endo6, Nobuko Saigusa7, Tsuneo Matsunaga7, Yoshito Sawada7, Nobuo Sugimoto7, Tomoaki Nishizawa7, Kohei Mizutani8, Shoken Ishii8, Toshiyoshi Kimura10, Tadashi Imai10, Jyunpei Murooka10, Daisuke Sakaizawa10, Rei Mituhashi10, Masato Hayashi10 (1.Tohoku Institute of Technology, 2.Forestry and Forest Products Research Institute, 3.Tokai University, 4.Chiba University, 5.Gifu University, 6.The Remote Sensing Technology Center of Japan, 7.National Institute for Environmental Research, 8.National Institute of Information and Communications Technology , 9.Kyoto University, 10.Japan Aerospace Exploration Agency , 11.Japan International Research Center for Agricultural Sciences)

Thu. May 24, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

  • [EE] Evening Poster
  • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
  • | A-CG Complex & General