Japan Geoscience Union Meeting 2018

Kouji Adachi

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM A05 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Thu. May 24, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A05 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM A05 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

4:00 PM - 4:15 PM

*Mizuo Kajino1,2, Makoto Deushi3,1, Tsuyoshi Thomas Sekiyama1, Takashi Maki1, Naga Oshima1, Taichu Y Tanaka1, Akihiro Hashimoto1, Joseph Ching1, Keiya Yumimoto4,1, Masaaki Ikegami3, Akane Kamada3, Yayoi Inomata5,1, Shin-ichiro Shima6, Akinori Takami7, Atsushi Shimizu7, Shiro Hatakayama8, Hitoshi Irie9, Kouji Adachi1, Yasuhito Igarashi1, Hiromasa Ueda10, Masao Mikami11 (1.Meteorological Research Institute, 2.University of Tsukuba, 3.Japan Meteorological Agency, 4.Kyushu University, 5.Kanazawa University, 6.University of Hyogo, 7.National Institute for Environmental Studies, 8.Center for Environmental Science in Saitama, 9.Chiba University, 10.Kyoto University, 11.Japan Meteorological Business Support Center)

Tue. May 22, 2018 3:30 PM - 5:00 PM A08 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

Wed. May 23, 2018 9:00 AM - 10:30 AM 101 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Sun. May 20, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-AG Applied Geosciences

2:45 PM - 3:00 PM

*Kazuyuki Kita1, Naho Hayashi1, Koutaro Minami1, Mao Kimura1, Yasuhito Igarashi2, Kouji Adachi2, Teruya Maki3, Masahide Ishizuka4, Hiroshi Okochi5, Jun Furukawa6, Kazuhiko Ninomiya7, SHINOHARA ATSUSHI7 (1.Faculty of Science, Ibaraki University, 2.Meteorological Research Institute, 3.Kanazawa University, 4.Kagawa University, 5.Waseda University, 6.Tsukuba University, 7.Osaka University)

Sun. May 20, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-AG Applied Geosciences

Sun. May 20, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-AG Applied Geosciences