Japan Geoscience Union Meeting 2018

Joji Ishizaka

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 21, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | U (Union)
 • | Union

*Urumu Tsunogai1, Mitsuo Uematsu2, Hajime Obata2, Hiroshi Tanimoto3, Shinsuke Kawagucci4, Hiroshi Shinohara5, Fumiko Nakagawa1, Joji Ishizaka6, Yuki Kimura7 (1.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 2.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 3.National Institute for Environmental Studies, 4.Japan Agency for Marine-Earth Science & Technology, 5.Geological Survey of Japan, AIST, 6.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 7.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University)

Mon. May 21, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | U (Union)
 • | Union

*Urumu Tsunogai1, Mitsuo Uematsu2, Hajime Obata2, Hiroshi Tanimoto3, Shinsuke Kawagucci4, Hiroshi Shinohara5, Fumiko Nakagawa1, Joji Ishizaka6, Yuki Kimura7 (1.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 2.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 3.National Institute for Environmental Studies, 4.Japan Agency for Marine-Earth Science & Technology, 5.Geological Survey of Japan, AIST, 6.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 7.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University)

Wed. May 23, 2018 10:45 AM - 12:15 PM 105 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

Mon. May 21, 2018 3:30 PM - 5:00 PM 106 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

3:30 PM - 3:45 PM

*Shiho Kobayashi1, Satoshi Nakada2, Keigo Yamamoto3, Satosih Akiyama3, Yukio Ueta4, Akihiko Yuasa4, Shigeo Harada5, Toyoho Gosyo5, Masaki Fuchi2, Kengo Ikuta1, Yuuichi Tanaka1, Joji Ishizaka6 (1.Kyoto University, 2.Kobe University, 3.Research Institute of Environment, Argiculture and Fisheries, Osaka Prefecture, 4.Fishries Research Division, Tokushima Prefecture, 5.Fishries Research Division, Wakayama Prefecture, 6.Nagoya University)

4:45 PM - 5:00 PM

*QIAN XU1, Chiho Sukigara9,2, Joaquim I. Goes 3,2, Helga do Rosario Gomes 3,2, Yuanli Zhu2, Shengqiang Wang 4, Anglu Shen 5, Eligio de Raus Maure2, Takeshi MATSUNO6, Yuji Watanabe7, Sinjae Yoo8, Joji Ishizaka2 (1.Nagoya University, 2.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 3.Lamont Doherty Earth Observatory, Columbia University, 4.Nanjing University of Information Science & Technology, 5.East China Sea Fishery Research Institute, Chinese Academy of Fishery Science, 6.Research Institute for Applied Mechanics,Kyushu University, 7.The General Environmental Technos Co., LTD, 8.Korea Institute of Ocean Science and Technology, 9.Center for Marine Research and Operations, Tokyo University of Marine Science and Technology)

Thu. May 24, 2018 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall B (CH-B) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CG Complex & General

Mon. May 21, 2018 3:30 PM - 5:00 PM 301A (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques

4:15 PM - 4:30 PM

*Mengmeng Yang1, Joji Ishizaka2, Joaquim Goes3, Helga Gomes3, Eligio de Raus Maure1, Masataka Hayashi4, Toshiya Katano5, Naoki Fujii6, Katsuya Saitoh7, Masahiro Mine8, Hirokazu Yamashita9, Naomiki Fujii10 (1.Graduate School of Environmental Studies, 2.ISEE, Nagoya University, 3.Lamont-Doherty Earth Observatory, Biology and Paleo Environment, Columbia University, 4.Science and Technology, Cooperation, 5.Tokyo University of Marine Science and Technology , 6.Institute of Lowland Technology, Saga University, 7.Japan Fisheries Information Center , 8.Saga Ariake Fisheries Promotion Center, 9.Kumamoto Prefectural Fisheries Research Center, 10.Fukuoka Fisheries and Marine Technology Research Center)