Japan Geoscience Union Meeting 2018

Akiyo Yatagai

Convener, Chairperson

Wed. May 23, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

convener:Akiyo Yatagai(Hirosaki University)

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM 106 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

convener:Akiyo Yatagai(Hirosaki University), Chairperson:Yasutomi Natsuko, Yatagai Akiyo

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM 106 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

convener:Akiyo Yatagai(Hirosaki University), Chairperson:Kadgharai Sunil, Yatagai Akiyo

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

convener:Akiyo Yatagai(Hirosaki University)

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM 106 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Sun. May 20, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-AG Applied Geosciences

11:45 AM - 12:00 PM

*Kazuhiko Ninomiya1, Kazuyuki Kita2, Atsushi Shinohara1, Kencho Kawatsu3, Haruka Minowa4, Nobufumi Fujita1, Tsutomu Ohtsuki5, Koichi Takamiya5, Yasushi Kino6, Kazuma Koarai6, Takashi Saito7, Yukihiko Satou8, Keisuke Sueki9, Yukio Takeuchi10, Taeko Doi10, Kazuhiko Chimura10, Yoshinari Abe11, Yuki Inai1, Yasuhiro Iwamoto12, Masaki Uesugi13, Satoru Endo14, Hiroshi Okochi12, Syoya Katsumi12, Kenya Kubo19, Yuya Koike15, Akinori Sueoka12, Masatoshi Suzuki6, Taketsugu Suzuki3, Tsugiko Takase3, Masaomi Takahashi1, zi jian zhang1, Izumi Nakai11, Seiya Nagao13, Yuichi Moriguchi16, Akiyo Yatagai17, Akihiko Yokoyama13, Go Yoshida18, Takashi Yoshimura1, Akira Watanabe3 (1.Osaka University, 2.Ibaraki University, 3.Fukushima University, 4.The Jikei University School of Medicine, 5.Kyoto University, 6.Tohoku University, 7.Shokei Gakuin University, 8.Japan Atomic Energy Agency, 9.Tsukuba University, 10.National Institute for Environmental Studies, 11.Tokyo University of Science, 12.Waseda University, 13.Kanazawa University, 14.Hiroshima University, 15.Meiji University, 16.The University of Tokyo, 17.Hirosaki University, 18.High Energy Accelerator Research Organization, 19.International Christian University)

Sun. May 20, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-AG Applied Geosciences

Sun. May 20, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-AG Applied Geosciences