Japan Geoscience Union Meeting 2018

Manabu Yamada

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 22, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Yuri Shimaki1, Koji Wada2, Kei Shirai1, Masahiko Arakawa3, Toshihiko Kadono4, Ko Ishibashi2, Hiroshi Kimura2, Yasuhiko Takagi5, Naru Hirata6, Masahiko Hayakawa1, Tomokatsu Morota7, Eri Tatsumi8, Masanori Kanamaru9, Naoya Sakatani10, Shingo Kameda11, Seiji Sugita8, Tatsuhiro Michikami12, Satoshi Tanaka1, Akira Miura1, Tomohiro Yamaguchi1, Manabu Yamada2, Rie Honda13, Yasuhiro Yokota1, Tomoki Nakamura14, Hirotaka Sawada1, Kazunori Ogawa3, Takanao Saiki1, Yukio Yamamoto1, Hiroki Senshu2, Takaaki Noguchi15, Sei-ichiro Watanabe7 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 3.Kobe University, 4.UOEH, 5.Aichi Toho University, 6.The University of Aizu, 7.Nagoya University, 8.The University of Tokyo, 9.Osaka University, 10.Meiji University, 11.Rikkyo University, 12.Kinki University, 13.Kochi University, 14.Tohoku University, 15.Kyushu University)

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Yuri Shimaki1, Koji Wada2, Kei Shirai1, Masahiko Arakawa3, Toshihiko Kadono4, Ko Ishibashi2, Hiroshi Kimura2, Yasuhiko Takagi5, Naru Hirata6, Masahiko Hayakawa1, Tomokatsu Morota7, Eri Tatsumi8, Masanori Kanamaru9, Naoya Sakatani10, Shingo Kameda11, Seiji Sugita8, Tatsuhiro Michikami12, Satoshi Tanaka1, Akira Miura1, Tomohiro Yamaguchi1, Manabu Yamada2, Rie Honda13, Yasuhiro Yokota1, Tomoki Nakamura14, Hirotaka Sawada1, Kazunori Ogawa3, Takanao Saiki1, Yukio Yamamoto1, Hiroki Senshu2, Takaaki Noguchi15, Sei-ichiro Watanabe7 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 3.Kobe University, 4.UOEH, 5.Aichi Toho University, 6.The University of Aizu, 7.Nagoya University, 8.The University of Tokyo, 9.Osaka University, 10.Meiji University, 11.Rikkyo University, 12.Kinki University, 13.Kochi University, 14.Tohoku University, 15.Kyushu University)

Wed. May 23, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

1:45 PM - 2:00 PM

*Tomoko Arai1, Masanori Kobayashi1, Ko Ishibashi1, Fumi Yoshida1, Hiroshi Kimura1, Koji Wada1, Hiroki Senshu1, Manabu Yamada1, Peng Hong1, Takayuki Hirai1, Takaya Okamoto1, Shingo Kameda2, Ralph Srama3, Kruger Harald4, Masateru Ishiguro5, Hikaru Yabuta6, Jun-ichi Watanabe7, Takashi Ito7, Katsuhito Ohtsuka7, Tomoki Nakamura8, Shogo Tachibana9, Takashi Mikouchi9, Mutsumi Komatsu10, Keiko Nakamura-Messenger11, Scott Messenger11, Shinsuke Abe12, Sho Sasaki13, Takahiro Hiroi14, Seitaro Urakawa15, Tomohiko Sekiguchi16, Masato Kagitani8, Naru Hirata17, Hirohide Demura17, Takaya Inamori18, Goro Komatsu19, Takaaki Noguchi20, Dante Lauretta21, Vishnu Reddy21, Teddy Kareta21, Driss Takir22, Patrick Taylor23, Masaki Fujimoto24, Makoto Yoshikawa24, Takafumi Ootsubo24, Tatsuaki Okada24, Takahiro Iwata24, Yashuhiro Kawakatsu24, Hiroyuki Toyota24, Kazutaka Nishiyama24, Takeshi Takashima24 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.Rikkyo University, 3.Stuttugart University, 4.Max Planck Institute, 5.National Seoul University, 6.Hiroshima University, 7.National Astronomical Observatory of Japan, 8.Tohoku University, 9.The University of Tokyo, 10.SOKENDAI, the Graduate University for Advanced Studies, 11.NASA Johnson Space Center, 12.Nihon University, 13.Osaka University, 14.Brown University, 15.Japan Spaceguard Association, 16.Hokkaido University of Education, 17.The University of Aizu, 18.Nagoya University, 19. D'Annunzio University, 20.Kyushu University, 21.University of Arizona, 22.SETI Institute, 23.Arecibo Observatory, 24.JAXA)

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Thu. May 24, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

11:00 AM - 11:15 AM

*Seiji Sugita1, ERI TATSUMI1, Sunao Hasegawa2, Suzuki Yudai1, Hiroaki Kamiyoshihara1, Rie Honda3, Shingo Kameda4, Tomokatsu Morota5, Chikatoshi Honda9, Toru Kouyama8, Manabu Yamada7, Masahiko Hayakawa2, yokota yasuhiro2, Naoya Sakatani6, Hidehiko Suzuki6, Kazunori Ogawa10, Hirotaka Sawada2 (1.University of Tokyo, 2.JAXA/ISAS, 3.Kochi University, 4.Rikkyo University, 5.Nagoya University, 6.Meiji University, 7.Chiba Institute of Technology, 8.AIST, 9.University of Aizu, 10.Kobe University)

Thu. May 24, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

2:15 PM - 2:30 PM

*ERI TATSUMI1, Seiji Sugita1, Toru Kouyama2, Hiroaki Kamiyoshihara1, Hiroyuki Sato7, Manabu Yamada3, Hidehiko Suzuki4, Shingo Kameda5, Naoya Tanabe1, Keiichi Moroi5, Marika Ishida5, Tomokatsu Morota6, Naoya Sakatani4, yokota yasuhiro7,9, Kazuo Yoshioka1, Chikatoshi Honda8, Rie Honda9 (1.The University of Tokyo, 2.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 3.Planetary Exploration Research Center/ Chiba Institute of Technology, 4.Meiji University, 5.Rikkyo University, 6.Nagoya University, 7.Institute of Space and Astronautical Science/ Japan Aerospace Exploration Agency, 8.The University of Aizu, 9.Kochi University)

Tue. May 22, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A01 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

10:15 AM - 10:30 AM

*Takeshi Horinouchi1, Masahiro Takagi2, Shin-ya Murakami3, Toru Kouyama4, Kazunori Ogohara5, Shigeto Watanabe6, Atsushi Yamazaki3, Manabu Yamada7, Kensuke Nakajima8, Yoshi-Yuki Hayashi9, Javier Peralta3, Sanjay Limaye10, Takeshi Imamura11, Takehiko Satoh3, Masato Nakamura3 (1.Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University, 2. Kyoto Sangyou Univ, 3.ISAS, 4.AIST, 5.Shiga Prefecture Univ, 6.Hokkaido Information Univ, 7.Chiba Institute of Technology, 8.Kyushu Univ, 9.Kobe Univ, 10.UW-Madisson, 11.Univ Tokyo)

Tue. May 22, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A01 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

1:45 PM - 2:05 PM

*Yusuke Nara1, Takeshi Imamura1, Ichiro Yoshikawa1, Kazuo Yoshioka1, Kei Masunaga2, Atsushi Yamazaki3, Shigeto Watanabe4, Manabu Yamada5, Yeon Joo Lee1, Naoki Terada6, Kanako Seki7 (1.Graduate School of Frontier Sciences,The University of Tokyo, 2.Swedish Institute of Space Physics, 3.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Hokkaido Information University, 5.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 6.Planetary Atmospheric Physics Group, Tohoku University, 7.Department of Earth and Planetary Science, the University of Tokyo)

2:25 PM - 2:45 PM

*Masataka Imai1, Toru Kouyama2, Yukihiro Takahashi1, Shigeto Watanabe3, Takeshi Horinouchi7, Takeshi Imamura6, Atsushi Yamazaki4, Manabu Yamada5, Masato Nakamura4, Takehiko Satoh4 (1.Department of Cosmosciences, Graduate School of Science, Hokkaido University, 2.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 3.Hokkaido Information University, 4.Institute of Space and Astronautical Science, 5.Chiba Institute of Technology, 6.The University of Tokyo, 7.Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University)

Tue. May 22, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Shin-ya Murakami1, Yukio Yamamoto1, George L. HASHIMOTO2, Manabu Yamada3, Atsushi Yamazaki1, Takao M. Sato1, Kevin McGouldrick4, Naru Hirata5, Kazunori Ogohara6, Masahiro Takagi7, Takeshi Horinouchi8, Takehiko Satoh1,9, Masato Nakamura1 (1.ISAS/JAXA, 2.Okayama University, 3.Chiba Institute of Technology, 4.University of Colorado Boulder, 5.The University of Aizu, 6.The University of Shiga Prefecture, 7.Kyoto Sangyo University, 8.Hokkaido University, 9.SOKENDAI)

*Takeshi Horinouchi1, Toru Kouyama2, Yeon Joo Lee3, Shin-ya Murakami4, Kazunori Ogohara5, Masahiro Takagi6, Takeshi Imamura3, Kensuke Nakajima7, Javier Peralta4, Atsushi Yamazaki4, Manabu Yamada8, Shigeto Watanabe9 (1.Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University, 2.AIST, 3.Univ Tokyo, 4.ISAS, 5.Univ Shiga Prefecture, 6.Kyoto Sangyo Univ, 7.Kyushu Univ, 8.Chiba Inst Tech, 9.Hokkaido Information Univ)

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EE] Evening Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

*Shin-ya Murakami1, Yukio Yamamoto1, George L. HASHIMOTO2, Manabu Yamada3, Atsushi Yamazaki1, Takao M. Sato1, Kevin McGouldrick4, Naru Hirata5, Kazunori Ogohara6, Masahiro Takagi7, Takeshi Horinouchi8, Takehiko Satoh1,9, Masato Nakamura1 (1.ISAS/JAXA, 2.Okayama University, 3.Chiba Institute of Technology, 4.University of Colorado Boulder, 5.The University of Aizu, 6.The University of Shiga Prefecture, 7.Kyoto Sangyo University, 8.Hokkaido University, 9.SOKENDAI)

*Takeshi Horinouchi1, Toru Kouyama2, Yeon Joo Lee3, Shin-ya Murakami4, Kazunori Ogohara5, Masahiro Takagi6, Takeshi Imamura3, Kensuke Nakajima7, Javier Peralta4, Atsushi Yamazaki4, Manabu Yamada8, Shigeto Watanabe9 (1.Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido University, 2.AIST, 3.Univ Tokyo, 4.ISAS, 5.Univ Shiga Prefecture, 6.Kyoto Sangyo Univ, 7.Kyushu Univ, 8.Chiba Inst Tech, 9.Hokkaido Information Univ)

Sun. May 20, 2018 9:00 AM - 10:30 AM 303 (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Wed. May 23, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A07 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

10:45 AM - 11:00 AM

*Sohsuke Ohno1, Norimune Miyake1, Osamu Okudaira1, Ko Ishibashi1, Yuko Kawaguchi2, Keisuke Maeda1, Yuya Kakehashi3, Manabu Yamada1, Kazuhiko Yamada3, Yusuke Takahashi4, Akihiko Yamagishi2, Takahiro Segawa5, Satoshi Nonaka3, Hideyuki Fuke3, Gensuke Tokoro6, Kazuya Yamanouchi7, Tetsuya Yoshida3, Takafumi Matsui1 (1.Chiba Institute of Technology, 2.Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences, 3.Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Hokkaido University, 5.University of Yamanashi, 6.ISPA, 7.University of Tokyo)