Japan Geoscience Union Meeting 2018

Ikumi Oyabu

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 22, 2018 9:00 AM - 10:30 AM 201A (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

9:15 AM - 9:30 AM

*Iizuka Yoshinori1, Sumito Matoba1, Ryoto Furukawa1, Takuto Ando1, Takeshi Saito1, Fahmida Parvin1, Tomomi Amino1, Mai Shibata1, Moe Kadota1, Osamu Seki1, Shin Sugiyama1, Ryu Uemura2, Koji Fujita3, Asuka Tsuruta4, Shohei Hattori4, Shuji Fujita5, Hideaki Motoyama5, Naoko Nagatsuka5, Ikumi Oyabu5, Satoru Yamaguchi6, Satoshi Adachi6, Hiroshi Ohno7, Akira Hori7, Chihiro Miyamoto8, Yoshio Takahashi8, Chiaki Sasaki9, Toshitaka Suzuki9, Angel T. Bautista VII10,11, Hiroyuki Matsuzaki10, Kazuho Horiuchi12, Atsushi Miyamoto13, Kei Yoshimura14, Jesper Sjolte15, Masashi Niwano16, Naga Oshima16, Akihiro Hashimoto16, Tetsuhide Yamasaki17, Teruo Aoki18 (1.Institite of Low Temperature Science, Hokkaido University, 2.Department of Chemistry, Biology, and Marine Science, Faculty of Science, University of the Ryukyus, 3.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 4.Department of Chemical Science and Engineering, School of Materials and Chemical Technology, Tokyo Institute of Technology, 5.National Institute of Polar Research, 6.The National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, 7.Department of Civil and Environmental Engineering, Kitami Institute of Technology, Hokkaido, Japan, 8.Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 9.Faculty of Science, Yamagata University, 10.Department of Nuclear Engineering and Management, The University of Tokyo, 11.Philippine Nuclear Research Institute - Department of Science and Technology (PNRI-DOST), 12.Graduate School of Science and Technology, Hirosaki University, 13.Institute for the Advancement of Higher Education, Hokkaido University, 14.Institute of Industrial Science, The University of Tokyo, 15.Department of Geology, Quaternary Science, Lund University, 16.Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency, 17.Avangnaq, 18.Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University)

Tue. May 22, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

Tue. May 22, 2018 3:30 PM - 5:00 PM 201A (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

4:15 PM - 4:30 PM

*Shuji Fujita1,2, Kenji Kawamura1,2, Hiroshi Ohno3, Ikumi Oyabu4,1, Fumio Nakazawa1, Konosuke Sugiura5, Ayako Abe-Ouchi6, Shun Tsutaki6, Fuyuki Saito7, Ralf Greve8, Hideaki Motoyama1,2, Kumiko Goto-Azuma1,2, Kenichi Matsuoka9 (1.National Institute of Polar Research, Research Organization of Information and Systems(ROIS), 2.Department of Polar Science, The Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI), Japan, 3.Kitami Institute of Technology, Japan, 4.Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), Japan, 5.Toyama University, Japan, 6.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, Japan, 7.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), Japan, 8.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, Japan, 9.Norwegian Polar Institute, Norway)

4:30 PM - 4:45 PM

*Ikumi Oyabu1, Kenji Kawamura1,2,3, Kyotaro Kitamura1, Shinji Morimoto4, Shuji Aoki4, Ryo Fujita4, Satoshi Sugawara5, Hideaki Motoyama1,2, Toshimitsu Sakurai1,6, Miho Arai7 (1.National Institute of Polar Research, Research Organization of Information and Systems, 2.SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Sciences), 3.apan Agency for Marine Science and Technology, 4.Tohoku University, 5.Miyagi University of Education, 6.Civil Engineering Research Institute for Cold Region, 7.Graduate School of Science and Engineering, Yamagata University)

Tue. May 22, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

Mon. May 21, 2018 9:00 AM - 10:30 AM 302 (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

9:00 AM - 9:15 AM

*Masakazu Fujii1,2, Arata Kioka3, Toshitsugu Yamazaki4, Kyoko Okino4, Chiori Tamura4, Osamu Seki5, Yoshifumi Nogi1,2, Jun'ichi Okuno1,2, Takeshige Ishiwa1, Ikumi Oyabu1 (1.National Institute of Polar Research / SOKENDAI, 2.The Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI), 3.Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, 4.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 5.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University)

Mon. May 21, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Kenji Kawamura1,2,3, Ryu Uemura4, Hideaki Motoyama1,2, Iizuka Yoshinori5, Kazuho Horiuchi6, Shuji Aoki7, Kumiko Goto-Azuma1,2, Shuji Fujita1,2, Osamu Seki5, Motohiro Hirabayashi1, Fumio Nakazawa1,2, Ikumi Oyabu1, Hiroshi Ohno8, Shun Tsutaki9, Ayako Abe-Ouchi9 (1.National Institute of Polar Research, Research Organization of Information and Systems, 2.SOKENDAI, 3.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technoloty, 4.University of the Ryukyus, 5.Hokkaido University, 6.Hirosaki University, 7.Tohoku University, 8.Kitami Institute of Technology, 9.University of Tokyo)

Mon. May 21, 2018 3:30 PM - 5:00 PM 302 (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Mon. May 21, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [EJ] Evening Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Kenji Kawamura1,2,3, Ryu Uemura4, Hideaki Motoyama1,2, Iizuka Yoshinori5, Kazuho Horiuchi6, Shuji Aoki7, Kumiko Goto-Azuma1,2, Shuji Fujita1,2, Osamu Seki5, Motohiro Hirabayashi1, Fumio Nakazawa1,2, Ikumi Oyabu1, Hiroshi Ohno8, Shun Tsutaki9, Ayako Abe-Ouchi9 (1.National Institute of Polar Research, Research Organization of Information and Systems, 2.SOKENDAI, 3.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technoloty, 4.University of the Ryukyus, 5.Hokkaido University, 6.Hirosaki University, 7.Tohoku University, 8.Kitami Institute of Technology, 9.University of Tokyo)