Japan Geoscience Union Meeting 2018

Keisuke Sueki

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM 104 (1F International Conference Hall, Makuhari Messe)

  • [EE] Oral
  • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
  • | A-HW Hydrology & Water Environment

3:45 PM - 4:00 PM

*Tetsuya Matsunaka1, Seiya Nagao1, Mutsuo Inoue1, Shinya Ochiai1, Takami Morita2, Shizuho Miki2, Takafumi Aramaki3, Isao Kudo4, Naoto Honda2, Tetsutaro Takikawa5, Kimikazu Sasa6, Maki Honda6, Keisuke Sueki6 (1.Institute of Nature and Environmental Technology, Kanazawa University, 2.Japan Fisheries Research and Education Agency, 3.National Institute for Environmental Studies, 4.Hokkaido University, 5.Nagasaki University, 6.University of Tsukuba)

Sun. May 20, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

  • [EJ] Oral
  • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
  • | M-AG Applied Geosciences

11:45 AM - 12:00 PM

*Kazuhiko Ninomiya1, Kazuyuki Kita2, Atsushi Shinohara1, Kencho Kawatsu3, Haruka Minowa4, Nobufumi Fujita1, Tsutomu Ohtsuki5, Koichi Takamiya5, Yasushi Kino6, Kazuma Koarai6, Takashi Saito7, Yukihiko Satou8, Keisuke Sueki9, Yukio Takeuchi10, Taeko Doi10, Kazuhiko Chimura10, Yoshinari Abe11, Yuki Inai1, Yasuhiro Iwamoto12, Masaki Uesugi13, Satoru Endo14, Hiroshi Okochi12, Syoya Katsumi12, Kenya Kubo19, Yuya Koike15, Akinori Sueoka12, Masatoshi Suzuki6, Taketsugu Suzuki3, Tsugiko Takase3, Masaomi Takahashi1, zi jian zhang1, Izumi Nakai11, Seiya Nagao13, Yuichi Moriguchi16, Akiyo Yatagai17, Akihiko Yokoyama13, Go Yoshida18, Takashi Yoshimura1, Akira Watanabe3 (1.Osaka University, 2.Ibaraki University, 3.Fukushima University, 4.The Jikei University School of Medicine, 5.Kyoto University, 6.Tohoku University, 7.Shokei Gakuin University, 8.Japan Atomic Energy Agency, 9.Tsukuba University, 10.National Institute for Environmental Studies, 11.Tokyo University of Science, 12.Waseda University, 13.Kanazawa University, 14.Hiroshima University, 15.Meiji University, 16.The University of Tokyo, 17.Hirosaki University, 18.High Energy Accelerator Research Organization, 19.International Christian University)