Japan Geoscience Union Meeting 2018

Yuhei Yuasa

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 24, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

  • [JJ] Oral
  • | S (Solid Earth Sciences)
  • | S-EM Earth's Electromagnetism

2:00 PM - 2:15 PM

*Kaori Tsukamoto1, Koki Aizawa2, Keita Chiba2, Wataru Kanda3, Makoto Uyeshima4, Takao Koyama4, Mitsuru Utsugi5, Kaori Seki6, Takahiro Kishita6, Yoshiko Teguri2, Dan Muramatsu1, Agnis Triahadini1, Yuhei Yuasa1, Yuichi Iwasa1, Yuto Hayashida1, Alutsyah Luthfian1 (1.Department of Earth and Planetary Sciences,Graduate School of Sciences,Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Facurity of Sciences, Kyushu University, 3.Volcanic Fluid Research Center, School of Science, Tokyo Institute of Technology, 4.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 5.Aso Volcanological Lavolatory, Institute of Geothermal Sciences, Graduate School of Sciences, Kyoto University, 6.Department of Earth and Planetary Sciences, Tokyo Institute of Technology)

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

  • [EJ] Poster
  • | S (Solid Earth Sciences)
  • | S-CG Complex & General

*Yuhei Yuasa1, Satoshi Matsumoto2, Shigeru Nakao3, Takeshi Matsushima2, Takahiro Ohkura4 (1.Department of Earth and Planetary Sciences,Graduate School of Sciences,Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Department of Earth and Environmental Sciences, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 4.Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate School of Science, Kyoto University)

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

  • [EJ] Evening Poster
  • | S (Solid Earth Sciences)
  • | S-CG Complex & General

*Yuhei Yuasa1, Satoshi Matsumoto2, Shigeru Nakao3, Takeshi Matsushima2, Takahiro Ohkura4 (1.Department of Earth and Planetary Sciences,Graduate School of Sciences,Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Department of Earth and Environmental Sciences, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 4.Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate School of Science, Kyoto University)