Japan Geoscience Union Meeting 2018

Toshiro Takahashi

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 24, 2018 9:00 AM - 10:30 AM A08 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Thu. May 24, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Thu. May 24, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-VC Volcanology

Tue. May 22, 2018 1:45 PM - 3:15 PM 202 (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-GC Geochemistry

2:30 PM - 2:45 PM

*Yoshiihiro Enya1, Madhusoodhan Satish-Kumar2, Toshiro Takahashi2, Tsuyoshi Iizuka3, Gen Shimoda4, Kosuke T. Goto4, Kaoru Mishima5, Yuichiro Ueno6, Tsuyoshi Toyoshima2 (1.Graduate school of Science and Technology, Niigata University, Japan, 2.Department of Geology, Faculty of Science, Niigata University, Japan, 3.Department Earth and Planetary Science, Tokyo University, Japan, 4.Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Tsukuba, Japan, 5.Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC), 6.Department of Earth and Planetary Sciences, Tokyo institute of Technology, Japan)

Mon. May 21, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

11:30 AM - 11:45 AM

*Masao Ban1, Jun-Ichi Kimura2, Toshiro Takahashi3, Yuka Uzawa4, Tsukasa Ohba5, Akihiko Fujinawa6, Shintaro Hayashi5, Takeyoshi Yoshida7, Takashi Miyazaki2, Qing Chan2, Ryoko Senda8, Bogdan S Vaglarov2, Yoshiyuki Tatsumi9 (1.Yamagata Univ., 2.JAMSTEC, 3.Niigata Univ., 4.Chiba Institute of Technology, 5.Akita Univ., 6.Ibaraki Univ., 7.Tohoku Univ., 8.Kyushu Univ., 9.Kobe Univ.)

Mon. May 21, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Mon. May 21, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

 • [JJ] Evening Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection