Japan Geoscience Union Meeting 2018

Taichu Y Tanaka

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM A05 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

  • [EJ] Oral
  • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
  • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

4:00 PM - 4:15 PM

*Mizuo Kajino1,2, Makoto Deushi3,1, Tsuyoshi Thomas Sekiyama1, Takashi Maki1, Naga Oshima1, Taichu Y Tanaka1, Akihiro Hashimoto1, Joseph Ching1, Keiya Yumimoto4,1, Masaaki Ikegami3, Akane Kamada3, Yayoi Inomata5,1, Shin-ichiro Shima6, Akinori Takami7, Atsushi Shimizu7, Shiro Hatakayama8, Hitoshi Irie9, Kouji Adachi1, Yasuhito Igarashi1, Hiromasa Ueda10, Masao Mikami11 (1.Meteorological Research Institute, 2.University of Tsukuba, 3.Japan Meteorological Agency, 4.Kyushu University, 5.Kanazawa University, 6.University of Hyogo, 7.National Institute for Environmental Studies, 8.Center for Environmental Science in Saitama, 9.Chiba University, 10.Kyoto University, 11.Japan Meteorological Business Support Center)

Thu. May 24, 2018 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

  • [EE] Poster
  • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
  • | A-CG Complex & General

Thu. May 24, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

  • [EE] Evening Poster
  • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
  • | A-CG Complex & General