Japan Geoscience Union Meeting 2018

Yang Li

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

  • [JJ] Poster
  • | S (Solid Earth Sciences)
  • | S-VC Volcanology

*Masayuki Murase1, Hitoshi Yamashita Mori1, Yang Li1, Kazuki Ofuchi1, Yoshiko Yamanaka2, Yuta Maeda2, Takahiro Kunitomo2, Shinichiro Horikawa2, Takashi OKUDA2, Kenjiro Matsuhiro2, Kazushi Tanoue2, Takeshi Matsushima3, Yoshiko Teguri3, Rintaro Miyamachi3, Kaori Morita3, Shin Yoshikawa4, Hiroyuki Inoue4, Fumiaki Kimata5, Hiroaki Yanagisawa6, Tomoyuki Muramatsu6, Tatafumi Taniguchi6 (1.Department of Earth and Environmental Sciences, College of Humanities and Sciences, NIHON University, 2.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 3.Graduate School of Science, Kyushu University, 4.Graduate School of Science, Kyoto University, 5.Tono Research Institute of Earthquake Science, 6.Japan Meteorological Agency)

*Masayuki Murase1, Hitoshi Yamashita Mori1, Yang Li1, Kaito Katano1, Masatake Harada2, Ryosuke Doke2, Kazutaka Mannen2, Yuki Abe2, Jun Takenaka5, Takeshi Matsushima3, Yoshiko Teguri3, Kazunari Uchida3, Kaori Morita3, Yuki Koga3, Manami Nakamoto3, Rintaro Miyamachi3, Misa Ichimura4 (1.Department of Earth and Environmental Sciences, College of Humanities and Sciences, NIHON University, 2.Hot Springs Research Institute of Kanagawa Prefecture, 3.Faculty of Sciences, Kyushu University, 4.Graduate School of Science, Kyoto University, 5.Hot Springs Research Institute of Kanagawa Prefecture (Current affiliation:Japan Meteorological Agency))

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

  • [JJ] Evening Poster
  • | S (Solid Earth Sciences)
  • | S-VC Volcanology

*Masayuki Murase1, Hitoshi Yamashita Mori1, Yang Li1, Kazuki Ofuchi1, Yoshiko Yamanaka2, Yuta Maeda2, Takahiro Kunitomo2, Shinichiro Horikawa2, Takashi OKUDA2, Kenjiro Matsuhiro2, Kazushi Tanoue2, Takeshi Matsushima3, Yoshiko Teguri3, Rintaro Miyamachi3, Kaori Morita3, Shin Yoshikawa4, Hiroyuki Inoue4, Fumiaki Kimata5, Hiroaki Yanagisawa6, Tomoyuki Muramatsu6, Tatafumi Taniguchi6 (1.Department of Earth and Environmental Sciences, College of Humanities and Sciences, NIHON University, 2.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 3.Graduate School of Science, Kyushu University, 4.Graduate School of Science, Kyoto University, 5.Tono Research Institute of Earthquake Science, 6.Japan Meteorological Agency)

*Masayuki Murase1, Hitoshi Yamashita Mori1, Yang Li1, Kaito Katano1, Masatake Harada2, Ryosuke Doke2, Kazutaka Mannen2, Yuki Abe2, Jun Takenaka5, Takeshi Matsushima3, Yoshiko Teguri3, Kazunari Uchida3, Kaori Morita3, Yuki Koga3, Manami Nakamoto3, Rintaro Miyamachi3, Misa Ichimura4 (1.Department of Earth and Environmental Sciences, College of Humanities and Sciences, NIHON University, 2.Hot Springs Research Institute of Kanagawa Prefecture, 3.Faculty of Sciences, Kyushu University, 4.Graduate School of Science, Kyoto University, 5.Hot Springs Research Institute of Kanagawa Prefecture (Current affiliation:Japan Meteorological Agency))

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

  • [JJ] Evening Poster
  • | S (Solid Earth Sciences)
  • | S-CG Complex & General