Japan Geoscience Union Meeting 2018

Nobuo Sugimoto

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

  • [EJ] Poster
  • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
  • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

*Akira Mizuno1, Nobuo Sugimoto2, Hirofumi Ohyama2, Yoashitaka Jin2, Takafumi Sugita2, Hideharu Akiyoshi2, Tomoo Nagahama1, Taku Nakajima2, Tomoaki Nishizawa2, Atsushi Shimizu2, Elian Walfram3, Pablo Ristori3, Eduardo Quel3, Jacobo Salvador3, Albane Balbero4, Sebastian Papandrea4, Lucas Bali3, Hernan Ciminari4, Felix Zamorano5, Boris Balja5, Solangera Sanchez6, Luis Lazcano6 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.National Institute for Environmental Studies, 3.CEILAP, 4.National Meteorological Service Argentina, 5.University of Magallanes, 6.National Meteorological Service Chile)

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

  • [EJ] Evening Poster
  • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
  • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

*Akira Mizuno1, Nobuo Sugimoto2, Hirofumi Ohyama2, Yoashitaka Jin2, Takafumi Sugita2, Hideharu Akiyoshi2, Tomoo Nagahama1, Taku Nakajima2, Tomoaki Nishizawa2, Atsushi Shimizu2, Elian Walfram3, Pablo Ristori3, Eduardo Quel3, Jacobo Salvador3, Albane Balbero4, Sebastian Papandrea4, Lucas Bali3, Hernan Ciminari4, Felix Zamorano5, Boris Balja5, Solangera Sanchez6, Luis Lazcano6 (1.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 2.National Institute for Environmental Studies, 3.CEILAP, 4.National Meteorological Service Argentina, 5.University of Magallanes, 6.National Meteorological Service Chile)

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM International Conference Room (IC) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

  • [EE] Oral
  • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
  • | A-CG Complex & General

3:50 PM - 4:05 PM

*Kazuhiro Asai1, Yasumasa Hirata2, Gen Takao11, Haruhisa Simoda3, Yoshiaki Honda4, Koji Kajiwara4, Yoshio Awaya5, Junichi Suzaki9, Takahiro Endo6, Nobuko Saigusa7, Tsuneo Matsunaga7, Yoshito Sawada7, Nobuo Sugimoto7, Tomoaki Nishizawa7, Kohei Mizutani8, Shoken Ishii8, Toshiyoshi Kimura10, Tadashi Imai10, Jyunpei Murooka10, Daisuke Sakaizawa10, Rei Mituhashi10, Masato Hayashi10 (1.Tohoku Institute of Technology, 2.Forestry and Forest Products Research Institute, 3.Tokai University, 4.Chiba University, 5.Gifu University, 6.The Remote Sensing Technology Center of Japan, 7.National Institute for Environmental Research, 8.National Institute of Information and Communications Technology , 9.Kyoto University, 10.Japan Aerospace Exploration Agency , 11.Japan International Research Center for Agricultural Sciences)