Japan Geoscience Union Meeting 2018

Toshiyoshi Kimura

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 21, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

  • [JJ] Poster
  • | U (Union)
  • | Union

Shinichi Sobue1, *Teruyuki Nakajima1, Yukari Takayabu2, Yoshiaki HONDA4, YASUKO KASAI3, Nobuhiro Takahashi6, Naoto Ebuchi7, Kosuke Yamamoto1, Kazuhiro Asai5, Shuichi Rokugawa2, Akira Iwasaki2, Yuki Kaneko1, Toshiyoshi Kimura1, Kazunori Ohta1, Rei Mitsuhashi1, Takeo Tadono1 (1.Japan Aerospace Exploration Agency, 2.University of Tokyo, 3.NICT, 4.Chiba University, 5.Tohoku University of Technology, 6.Nagoya University, 7.Hokkaido University)

Mon. May 21, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

  • [JJ] Evening Poster
  • | U (Union)
  • | Union

Shinichi Sobue1, *Teruyuki Nakajima1, Yukari Takayabu2, Yoshiaki HONDA4, YASUKO KASAI3, Nobuhiro Takahashi6, Naoto Ebuchi7, Kosuke Yamamoto1, Kazuhiro Asai5, Shuichi Rokugawa2, Akira Iwasaki2, Yuki Kaneko1, Toshiyoshi Kimura1, Kazunori Ohta1, Rei Mitsuhashi1, Takeo Tadono1 (1.Japan Aerospace Exploration Agency, 2.University of Tokyo, 3.NICT, 4.Chiba University, 5.Tohoku University of Technology, 6.Nagoya University, 7.Hokkaido University)

Thu. May 24, 2018 3:30 PM - 5:00 PM International Conference Room (IC) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

  • [EE] Oral
  • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences)
  • | A-CG Complex & General

3:50 PM - 4:05 PM

*Kazuhiro Asai1, Yasumasa Hirata2, Gen Takao11, Haruhisa Simoda3, Yoshiaki Honda4, Koji Kajiwara4, Yoshio Awaya5, Junichi Suzaki9, Takahiro Endo6, Nobuko Saigusa7, Tsuneo Matsunaga7, Yoshito Sawada7, Nobuo Sugimoto7, Tomoaki Nishizawa7, Kohei Mizutani8, Shoken Ishii8, Toshiyoshi Kimura10, Tadashi Imai10, Jyunpei Murooka10, Daisuke Sakaizawa10, Rei Mituhashi10, Masato Hayashi10 (1.Tohoku Institute of Technology, 2.Forestry and Forest Products Research Institute, 3.Tokai University, 4.Chiba University, 5.Gifu University, 6.The Remote Sensing Technology Center of Japan, 7.National Institute for Environmental Research, 8.National Institute of Information and Communications Technology , 9.Kyoto University, 10.Japan Aerospace Exploration Agency , 11.Japan International Research Center for Agricultural Sciences)