Japan Geoscience Union Meeting 2018

Goro Komatsu

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 23, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

  • [EE] Oral
  • | P (Space and Planetary Sciences)
  • | P-PS Planetary Sciences

1:45 PM - 2:00 PM

*Tomoko Arai1, Masanori Kobayashi1, Ko Ishibashi1, Fumi Yoshida1, Hiroshi Kimura1, Koji Wada1, Hiroki Senshu1, Manabu Yamada1, Peng Hong1, Takayuki Hirai1, Takaya Okamoto1, Shingo Kameda2, Ralph Srama3, Kruger Harald4, Masateru Ishiguro5, Hikaru Yabuta6, Jun-ichi Watanabe7, Takashi Ito7, Katsuhito Ohtsuka7, Tomoki Nakamura8, Shogo Tachibana9, Takashi Mikouchi9, Mutsumi Komatsu10, Keiko Nakamura-Messenger11, Scott Messenger11, Shinsuke Abe12, Sho Sasaki13, Takahiro Hiroi14, Seitaro Urakawa15, Tomohiko Sekiguchi16, Masato Kagitani8, Naru Hirata17, Hirohide Demura17, Takaya Inamori18, Goro Komatsu19, Takaaki Noguchi20, Dante Lauretta21, Vishnu Reddy21, Teddy Kareta21, Driss Takir22, Patrick Taylor23, Masaki Fujimoto24, Makoto Yoshikawa24, Takafumi Ootsubo24, Tatsuaki Okada24, Takahiro Iwata24, Yashuhiro Kawakatsu24, Hiroyuki Toyota24, Kazutaka Nishiyama24, Takeshi Takashima24 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.Rikkyo University, 3.Stuttugart University, 4.Max Planck Institute, 5.National Seoul University, 6.Hiroshima University, 7.National Astronomical Observatory of Japan, 8.Tohoku University, 9.The University of Tokyo, 10.SOKENDAI, the Graduate University for Advanced Studies, 11.NASA Johnson Space Center, 12.Nihon University, 13.Osaka University, 14.Brown University, 15.Japan Spaceguard Association, 16.Hokkaido University of Education, 17.The University of Aizu, 18.Nagoya University, 19. D'Annunzio University, 20.Kyushu University, 21.University of Arizona, 22.SETI Institute, 23.Arecibo Observatory, 24.JAXA)

Thu. May 24, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A03 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

  • [EJ] Oral
  • | S (Solid Earth Sciences)
  • | S-GL Geology

2:10 PM - 2:25 PM

*Makito Kobayashi1, Kenji Kawai1, Hiroshi Sakuma2, Manami Kitamura3, Ryo Ishimaru4, Norimune Miyake4, Goro Komatsu5, Hideaki Miyamoto6 (1.Department of Earth and Planetary Science, School of Science, University of Tokyo, 2.National Institute for Materials Science, 3.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 4.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 5.Universita’ d’Annunzio, 6.Department of System Innovation, School of Engineering, University of Tokyo)

2:25 PM - 2:40 PM

*Ryo Ishimaru1, Norimune Miyake1, Goro Komatsu2,1, Kenji Kawai3, Makito Kobayashi4, Hiroshi Sakuma5 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.International Research School of Planetary Sciences, Università d'Annunzio, 3.Department of Earth and Planetary Science, School of Science, University of Tokyo, 4.Department of Earth and Planetary Environmental Science, School of Science, University of Tokyo, 5.Reseach Center for Functional Materials, National Institute for Materials Science)

Mon. May 21, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Convention Hall B (CH-B) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

  • [JJ] Oral
  • | B (Biogeosciences)
  • | B-CG Complex & General