Japan Geoscience Union Meeting 2018

Kentaro Uesugi

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 24, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A02 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EE] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

2:00 PM - 2:15 PM

*Masayuki Uesugi1, Motoo Ito2, Naotaka Tomioka2, Takuji Ohigashi3, Kentaro Uesugi1, Yuzuru Karouji5, Naoki Shirai6, Akira Yamaguchi4, Naoya Imae4, Toru Yada5, Masanao Abe5 (1.Japan synchrotron radiation research institute, 2.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 3.Institute for Molecular Science, 4.National Institute of Polar Research, 5.Japan Aerospace Exploration Agency, 6.Tokyo Metropolitan University)

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM A01 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [EJ] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences)
 • | P-PS Planetary Sciences

Tue. May 22, 2018 1:45 PM - 3:15 PM International Conference Room (IC) (2F International Conference Hall, Makuhari Messe)

 • [EE] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Tectonophysics

Sun. May 20, 2018 1:45 PM - 3:15 PM A07 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences)
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 23, 2018 10:45 AM - 12:15 PM A11 (Tokyo Bay Makuhari Hall)

 • [JJ] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-ZZ Others

11:30 AM - 11:45 AM

*Go-Ichiro Uramoto1,2, Yuki Morono2, Naotaka Tomioka2, Shigeyuki Wakaki2, Ryoichi Nakada2, Rota Wagai3, Kentaro Uesugi4, Akihisa Takeuchi4, Masato Hoshino4, Yoshio Suzuki4,5, Satoshi Mitsunobu6, Fumito Shiraishi7, Hiroki Suga7, Yasuo Takeichi8, Yoshio Takahashi5, Fumio Inagaki2 (1.Kochi University, 2.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 3.National Agriculture and Food Research Organization, 4.Japan Synchrotron Radiation Research Institute, 5.University of Tokyo, 6.Ehime University, 7.Hiroshima University, 8.High Energy Accelerator Research Organization)