Japan Geoscience Union Meeting 2018

Jun Nakagawa

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 24, 2018 10:45 AM - 12:15 PM 301A (3F International Conference Hall, Makuhari Messe)

  • [JJ] Oral
  • | S (Solid Earth Sciences)
  • | S-SS Seismology

11:45 AM - 12:00 PM

Wed. May 23, 2018 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

  • [EE] Poster
  • | S (Solid Earth Sciences)
  • | S-CG Complex & General

*Ryokei Yoshimura1, Ken'ichi Yamazaki1, Yasuo Ogawa2, Jun Nakagawa1, Shingo Kawasaki1, Shintaro Komatsu1, Itaru Yoneda1, Yuhei Ouchi3, Tomohisa Okazaki3, Atsushi Suzuki2, Zenshiro Saito2, Yoshiya Usui2, Koki Aizawa4, Mitsuru Utsugi3, Masahiro Teraishi1 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Tokyo Institute of Technology, 3.Kyoto University, 4.Kyushu University)

Wed. May 23, 2018 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall7, Makuhari Messe)

  • [EE] Evening Poster
  • | S (Solid Earth Sciences)
  • | S-CG Complex & General

*Ryokei Yoshimura1, Ken'ichi Yamazaki1, Yasuo Ogawa2, Jun Nakagawa1, Shingo Kawasaki1, Shintaro Komatsu1, Itaru Yoneda1, Yuhei Ouchi3, Tomohisa Okazaki3, Atsushi Suzuki2, Zenshiro Saito2, Yoshiya Usui2, Koki Aizawa4, Mitsuru Utsugi3, Masahiro Teraishi1 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Tokyo Institute of Technology, 3.Kyoto University, 4.Kyushu University)