Japan Geoscience Union Meeting 2019

Yukari Kido

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall B (2F)

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

2:30 PM - 2:45 PM

*Toshinori Kimura1, Takashi Tonegawa1, Kazuya Shiraishi1, Eiichiro Araki1, Yasuyuki Nakamura1, Yuka Kaiho1, Gou Fujie1, Seiichi Miura1, Shuichi Kodaira1, Noriaki Sakurai1, Yoshinori Sanada1, Yukari Kido1, Masataka Kinoshita2, Narumi Takahashi3,1, Yuya Machida1, Shuhei Nishida1 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 3.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience)

Mon. May 27, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Takamitsu Sugihara1, Kan Aoike1, Saneatsu Saito2, Tatsuya Murayama1, Kentaro Takeda1, Takuya Onodera3, Ayumi Sumikawa3, Yukari Kido1, Yoshinori Sanada1 (1.Center for deep earth exploration, Japan Agency for Marine-Science and Technology, 2.Research and development center for ocean drilling science, Japan Agency for Marine-Science and Technology, 3.Nippon Marine Enterprises, Ltd.)

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Takamitsu Sugihara1, Kan Aoike1, Saneatsu Saito2, Tatsuya Murayama1, Kentaro Takeda1, Takuya Onodera3, Ayumi Sumikawa3, Yukari Kido1, Yoshinori Sanada1 (1.Center for deep earth exploration, Japan Agency for Marine-Science and Technology, 2.Research and development center for ocean drilling science, Japan Agency for Marine-Science and Technology, 3.Nippon Marine Enterprises, Ltd.)

Sun. May 26, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations

Sun. May 26, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations