Japan Geoscience Union Meeting 2019

Kei Katsumata

Convener, Chairperson

Tue. May 28, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

convener:Kei Katsumata(Institute of Seismology and Volcanology, Hokkaido University)

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

convener:Kei Katsumata(Institute of Seismology and Volcanology, Hokkaido University)

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A10 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

convener:Kei Katsumata(Institute of Seismology and Volcanology, Hokkaido University), Chairperson:Aitaro Kato(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Shinji Toda(東北大学)

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A10 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

convener:Kei Katsumata(Institute of Seismology and Volcanology, Hokkaido University), Chairperson:Akio Katsumata(気象研究所地震津波研究部第一研究室), Yasushi Harada(東海大学)

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 28, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A10 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

2:15 PM - 2:30 PM

*Kei Katsumata1, Mako Ohzono1, Hiroshi Aoyama1, Ryo Tanaka1, Masamitsu Takada1, Masayoshi Ichiyanagi1, Teruhiro Yamaguchi1, Kazumi Okada1, Hiroaki Takahashi1, Shin'ichi Sakai2, Satoshi Matsumoto3, Tomomi Okada4, Toru Matsuzawa4, Shuichiro Hirano5, Toshiko Terakawa6, Shinichiro Horikawa6, Masahiro Kosuga7, Hiroshi Katao8, Yoshihisa Iio8, Airi Nagaoka8, Noriko Tsumura9, Tomotake Ueno10, the Group for the Aftershock Observations of the 2018 Hokkaido Eastern Iburi Earthquake (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Hokkaido University, 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 3.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Kyushu University, 4.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University, 5.Nansei-Toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 6.Earthquake and Volcano Research Center, Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 7.Graduate School of Science and Technology, Hirosaki University, 8.Research Center for Earthquake Prediction, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 9.Graduate School of Science, Chiba University, 10.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention)

Thu. May 30, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

2:00 PM - 2:15 PM

*Yoshio Murai1, Kei Katsumata1, Tetsuo Takanami2, Tomoki Watanabe3, Tadashi Yamashina4, Ikuo Cho5, Masayuki Tanaka6, Ryosuke Azuma7 (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Hokkaido University, 2.Department of Terrestrial Magnetism, Carnegie Institution of Washington, 3.Marine Works Japan LTD, 4.Kochi University, 5.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 6.Meteorological Research Institute, 7.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University)

Thu. May 30, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Thu. May 30, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General