Japan Geoscience Union Meeting 2019

Naoshi Hirata

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 27, 2019 1:45 PM - 3:15 PM 101 (1F)

 • [J] Oral
 • | U (Union )
 • | Union

2:31 PM - 2:54 PM

*Masataka Kinoshita1, Naoshi Hirata1, Masanao Shinohara1, Tetsuo Irifune2, Hiroyuki Kagi7, Teruyuki Kato3, Shigeaki Ono4, Katsuyoshi Michibayashi6, Natsue Abe4, Fumio Inagaki4, Kentaro Omura5, Kazushige Obara1 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.Ehime University, 3.Hot Springs Research Institute, 4.JAMSTEC, 5.NIED, 6.Nagoya Univ., 7.Geochemical Research Center, Univ. Tokyo)

Mon. May 27, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Danijel Schorlemmer1, Naoshi Hirata2, Fabrice Cotton1, Matt Gerstenberger3, Thomas Jordan7, Warner Marzocchi4, William Savran7, Maximilian Werner5, Stefan Wiemer6, Thomas Beutin1, David D Jackson8, Philip Maechling7, Sum Mak1, Kazuyoshi Nanjo9, Yosihiko Ogata10, David Rhoades3, Hiroshi Tsuruoka2, Graeme Weatherill1, Jiancang Zhuang10 (1.GFZ German Research Centre for Geosciences, 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, Japan, 3.GNS Science, Lower Hutt, New Zealand, 4.University of Naples, Naples, Italy, 5.University of Bristol, Bristol, United Kingdom, 6.ETH Zurich, Zurich, Switzerland, 7.University of Southern California, Los Angeles, USA, 8.University of California Los Angeles, Los Angeles, USA, 9.University of Shizuoka, Shizuoka, Japan, 10.Institute of Statistical Mathematics, Tachikawa, Japan)

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Danijel Schorlemmer1, Naoshi Hirata2, Fabrice Cotton1, Matt Gerstenberger3, Thomas Jordan7, Warner Marzocchi4, William Savran7, Maximilian Werner5, Stefan Wiemer6, Thomas Beutin1, David D Jackson8, Philip Maechling7, Sum Mak1, Kazuyoshi Nanjo9, Yosihiko Ogata10, David Rhoades3, Hiroshi Tsuruoka2, Graeme Weatherill1, Jiancang Zhuang10 (1.GFZ German Research Centre for Geosciences, 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, Japan, 3.GNS Science, Lower Hutt, New Zealand, 4.University of Naples, Naples, Italy, 5.University of Bristol, Bristol, United Kingdom, 6.ETH Zurich, Zurich, Switzerland, 7.University of Southern California, Los Angeles, USA, 8.University of California Los Angeles, Los Angeles, USA, 9.University of Shizuoka, Shizuoka, Japan, 10.Institute of Statistical Mathematics, Tachikawa, Japan)

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A10 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Thu. May 30, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

3:30 PM - 3:45 PM

*Hiroshi Sato1, Kayoko Tsuruga2, Hisatoshi Baba3, Tatsuya Ishiyama1, Shinji Kawasaki4, Yasuhisa Tanaka4, Toshifumi Hayashi2, Yoshihiro Sekino2, Masanao Shinohara1, Takaya Iwasaki1, Makoto MATSUBARA5, Naoshi Hirata1,5 (1.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 2.Tokyo University of Marine Science and Technology, 3.Tokai Univerisity, 4.JGI Inc., 5.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience)

Mon. May 27, 2019 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall A (2F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Mon. May 27, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A08 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-TT Technology & Techniques

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-TT Technology & Techniques

*Masayuki Kano1, Hiromichi Nagao2,3, Kenji Nagata4,5, Shin-ichi Ito2,3, Kei Hasegawa2, Shin'ichi Sakai2, Shigeki Nakagawa2, Muneo Hori2, Naoshi Hirata2 (1.Graduate school of science, Tohoku University, 2.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 3.Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo, 4.AIST, 5.Japan Science and Technology Agency)

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-TT Technology & Techniques

*Masayuki Kano1, Hiromichi Nagao2,3, Kenji Nagata4,5, Shin-ichi Ito2,3, Kei Hasegawa2, Shin'ichi Sakai2, Shigeki Nakagawa2, Muneo Hori2, Naoshi Hirata2 (1.Graduate school of science, Tohoku University, 2.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 3.Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo, 4.AIST, 5.Japan Science and Technology Agency)

Sun. May 26, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 304 (3F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-TT Technology & Techniques

Wed. May 29, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A09 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

10:00 AM - 10:15 AM

*Takaya Iwasaki1, Noriko Tsumura2, Tanio Ito3, Kazunori Arita4, Makoto Matsubara5, Hiroshi Sato1, Eiji Kurashimo1, Naoshi Hirata1, Susumu Abe6, Katsuya Noda7, Akira Fujiwara8, Shinsuke Kikuchi9, Kazuko Suzuki10 (1.Eathquake Research Institute, the University of Tokyo, 2.Graduate School of Science, Chiba University, 3.Association for the Development of Earthquake Prediction, 4.Hokkaido Research Center of Geology, 5.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 6.JAPEX, 7.GEOSYS Inc., 8.JOGMEC, 9.JGI Inc., 10.Schlumberger Ltd.)