Japan Geoscience Union Meeting 2019

Hiroshi Sato

Convener, Chairperson

Wed. May 29, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A09 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

convener:Hiroshi Sato(Earthquake Prediction Research Center, Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Masanao Shinohara(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Masahiro Ishikawa(Graduate School of Environment and Information Sciences Yokohama National University), Makoto MATSUBARA(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience), Chairperson:Masanao Shinohara(Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Tatsuya Ishiyama(Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

Wed. May 29, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A09 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

convener:Hiroshi Sato(Earthquake Prediction Research Center, Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Masanao Shinohara(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Masahiro Ishikawa(Graduate School of Environment and Information Sciences Yokohama National University), Makoto MATSUBARA(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience), Chairperson:Hiroshi Sato(Earthquake Research Institute, Tokyo University), Masahiro Ishikawa(Yokohama National University)

Wed. May 29, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

convener:Hiroshi Sato(Earthquake Prediction Research Center, Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Masanao Shinohara(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Masahiro Ishikawa(Graduate School of Environment and Information Sciences Yokohama National University), Makoto MATSUBARA(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience)

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

convener:Hiroshi Sato(Earthquake Prediction Research Center, Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Masanao Shinohara(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Masahiro Ishikawa(Graduate School of Environment and Information Sciences Yokohama National University), Makoto MATSUBARA(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience)

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 30, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Thu. May 30, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

3:30 PM - 3:45 PM

*Hiroshi Sato1, Kayoko Tsuruga2, Hisatoshi Baba3, Tatsuya Ishiyama1, Shinji Kawasaki4, Yasuhisa Tanaka4, Toshifumi Hayashi2, Yoshihiro Sekino2, Masanao Shinohara1, Takaya Iwasaki1, Makoto MATSUBARA5, Naoshi Hirata1,5 (1.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 2.Tokyo University of Marine Science and Technology, 3.Tokai Univerisity, 4.JGI Inc., 5.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience)

3:45 PM - 4:00 PM

*Kayoko Tsuruga1, Hiroshi Sato2, Hisatoshi Baba3, Yoshihiro Sekino1, Toshifumi Hayashi1, Hayato Kondotec1, Chiharu Aoyama1, Tetsutaro Aikawa1, Tatsuya Ishiyama2, Masanao Shinohara2, Shinji Kawasaki4, Yasuhisa Tanaka4 (1.Tokyo University of Marine Science and Technology, 2.University of Tokyo, 3.Tokai University, 4.JGI, Inc.)

4:00 PM - 4:15 PM

*Hisatoshi Baba1, Kayoko Tsuruga2, Hiroshi Sato3, Tatsuya Ishiyama3, Masanao Shinohara3, Takahito Nishimiya4, Shintaro Abe5 (1.Department of Marine and Earth Science, Tokai University, 2.Tokyo University of Marine Science and Technology, 3.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 4.Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency, 5.Association for the Development of Earthquake Prediction)

Wed. May 29, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A02 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

10:15 AM - 10:30 AM

*Naoki IKEGUCHI1, Nobuhisa Matsuta2, Kyoko Kagohara3, Shinsuke Okada4, Daisuke Hirouchi5, Tatsuya Ishiyama1, Katsuya Noda6, Hiroshi Sato1 (1.Earthquake Resarch Institute University of Tokyo, 2.Graduate School of Education, Okayama University, 3.Faculty of Education, Yamaguchi University, 4.Graduate school of Science, Tohoku University, 5.Faculty of Education, Shinshu University, 6.GEOSYS Inc.)

Wed. May 29, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A02 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Mon. May 27, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

10:15 AM - 10:30 AM

*Nakao Nagisa1, Hisatoshi Baba2, Hiroshi Sato3, Kayoko Tsuruga4, Izumi Sakamoto2, Takahito Nishimiya5, Masanao Shinohara3, Shintaro Abe6 (1.Tokai University, 2.Department of Marine and Earth Science, Tokai University, 3.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 4.Tokyo University of Marine Science and Technology, 5.Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency, 6.Association for the Development of Earthquake Prediction)

Wed. May 29, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A09 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

10:00 AM - 10:15 AM

*Takaya Iwasaki1, Noriko Tsumura2, Tanio Ito3, Kazunori Arita4, Makoto Matsubara5, Hiroshi Sato1, Eiji Kurashimo1, Naoshi Hirata1, Susumu Abe6, Katsuya Noda7, Akira Fujiwara8, Shinsuke Kikuchi9, Kazuko Suzuki10 (1.Eathquake Research Institute, the University of Tokyo, 2.Graduate School of Science, Chiba University, 3.Association for the Development of Earthquake Prediction, 4.Hokkaido Research Center of Geology, 5.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 6.JAPEX, 7.GEOSYS Inc., 8.JOGMEC, 9.JGI Inc., 10.Schlumberger Ltd.)

Wed. May 29, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A09 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

10:45 AM - 11:00 AM

*Makoto MATSUBARA1, Hiroshi Sato2, Kenji Uehira1, Masashi Mochizuki4, Toshihiko Kanazawa5, Narumi Takahashi1, Kensuke Suzuki3, Shinichiro Kamiya1 (1.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 2.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo, 3.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 4.Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan , 5.Association for the Development of Earthquake Prediction)

11:45 AM - 12:00 PM

*Tatsuya Ishiyama1, Naoko Kato1, Shin Koshiya2, Hiroshi Sato1, Makoto MATSUBARA3, Tomoko Elizabeth Yano3, Taro Koike4, Katsuya Noda4 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.Department of Civil and Environmental Engineering, Faculty of Science and Engineering, Iwate University, 3.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 4.Geosys, Inc. )

Wed. May 29, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General