Japan Geoscience Union Meeting 2019

Nobukazu Seama

Convener, Chairperson

Wed. May 29, 2019 10:45 AM - 12:15 PM IC (2F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology

convener:Yuta Maeda(Nagoya University), Takahiro Miwa(National research institute for earth science and disaster prevention), Takeshi Nishimura(Department of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University), Chairperson:Nobukazu Seama, Tetsuo Matsuno

Sun. May 26, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A04 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-TT Technology & Techniques

convener:Hitoshi Mikada(Kyoto University), Yoshihisa Iio(Disater Prevention Research Institute, Kyoto University), Nobukazu Seama(Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University), Junichi Takekawa(Graduate School of Science, Kyoto University), Chairperson:Yusuke Watanabe(Graduate School of Engineering, Kyoto University), Junichi Takekawa(Graduate School of Engineering, Kyoto University)

Sun. May 26, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A04 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-TT Technology & Techniques

convener:Hitoshi Mikada(Kyoto University), Yoshihisa Iio(Disater Prevention Research Institute, Kyoto University), Nobukazu Seama(Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University), Junichi Takekawa(Graduate School of Science, Kyoto University), Chairperson:Junichi Takekawa(Graduate School of Engineering, Kyoto University), Yusuke Watanabe(Graduate School of Engineering, Kyoto University)

Sun. May 26, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-TT Technology & Techniques

convener:Hitoshi Mikada(Kyoto University), Yoshihisa Iio(Disater Prevention Research Institute, Kyoto University), Nobukazu Seama(Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University), Junichi Takekawa(Graduate School of Science, Kyoto University)

Sun. May 26, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-TT Technology & Techniques

convener:Hitoshi Mikada(Kyoto University), Yoshihisa Iio(Disater Prevention Research Institute, Kyoto University), Nobukazu Seama(Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University), Junichi Takekawa(Graduate School of Science, Kyoto University)

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 26, 2019 1:45 PM - 3:15 PM 105 (1F)

 • [J] Oral
 • | H (Human Geosciences )
 • | H-CG Complex & General

2:20 PM - 2:35 PM

*Kojima Hibiki1, Tetsuo Matsuno2,3, Mamoru Sano2, Nobukazu Seama3,2, Noritaka Endo4, Ken'ichi Ohkushi1, Atsushi Tani1 (1.Graduate School of Human Development and Environment, Kobe University, 2.Kobe Ocean Bottom Exploration Center(KOBEC), Kobe University, 3.Graduate School of Science / Faculty of Science, Kobe University, 4.School of Geoscience and Civil Engineering College of Science and Engineering, Kanazawa University)

Mon. May 27, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 304 (3F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Mon. May 27, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology

Wed. May 29, 2019 10:45 AM - 12:15 PM IC (2F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology

10:45 AM - 11:00 AM

*Nobukazu Seama1,2, Tetsuo Matsuno2,1, Koji Kiyosugi3,2, Satoshi Shimizu2, Reina Nakaoka2, Keiko Suzuki-Kamata2,1, Yasutomo Seto1, Mamoru Sano2, Yuiko Morita4, Hikaru Iwamaru2, Haruhisa Morozumi2, Misaki Horiuchi1, Kimihiro Nishimura1, Hiroshi Ichihara5, Kazuki Hayashi1, Toki Hirose1, Katsuya Kaneko1,2, Hiroto Yamaguchi4, Yuki Okizono4, Hiroko Sugioka1,2, Kazuo Nakahigashi6,2, Yojiro Yamamoto7, Tatsuya KODA2, Shuichi Kodaira7,2, Yoshiyuki Tatsumi2,1, Scientific party of T/S Fukae-maru Kikai caldera research cruises (1.Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University, 2.Kobe Ocean Bottom Exploration Center, Kobe University, 3.Organization of Advanced Science and Technology, Kobe University, 4.Department of Planetology, Faculty of Science, Kobe University, 5.Graduate school of environmental studies, Nagoya University, 6.Tokyo University of Marine Science and Technology, 7.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)

11:00 AM - 11:15 AM

*Satoshi Shimizu1,2, Nobukazu Seama3,1, Reina NAKAOKA1, Tetsuo Matsuno1,3, Koji Kiyosugi5, Hikaru Iwamaru1,2, Mamoru Sano1,2, Kimihiro Nishimura3, Keiko Suzuki-Kamata1,3, Katsuya Kaneko3, hiroto yamaguchi4, Misaki Horiuchi3, Toki Hirose3, Kazuki Hayashi3, Yoshiyuki Tatsumi1,3 (1.Ocean Bottom Exploraiton Center, Kobe University, 2.Nippon Marine Enterprises, Ltd., 3.Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University, 4.Department of Planetology, Faculty of Science, Kobe University, 5.Organization of Advanced Science and Technology, Kobe University)

11:15 AM - 11:30 AM

*Reina NAKAOKA1, Keiko Suzuki-Kamata1,2, Satoshi Shimizu1, Yoshiyuki Tatsumi1,2, Katsuya Kaneko2,1, Koji Kiyosugi3,1, Nobukazu Seama2,1, Tetsuo Matsuno1,2, Kimihiro Nishimura2, Kazuki Hayashi2 (1.Kobe Ocean-Bottom Exploration Center, Kobe University, 2.Department of Planetology, Graduate School ofScience, Kobe University, 3.Organization of Advanced Science and Technology, Kobe University )

11:30 AM - 11:45 AM

*Koji Kiyosugi1, Keiko Suzuki-Kamata2, Haruhisa Morozumi2,4, Yoshiyuki Tatsumi2, Katsuya Kaneko3, Reina NAKAOKA2, Mamoru Sano2, Satoshi Shimizu2, Hikaru Iwamaru2, Nobukazu Seama3, Tetsuo Matsuno2, Kimihiro Nishimura3, Kazuki Hayashi3, Misaki Horiuchi3 (1.Organization for Advanced and Integrated Research, Kobe University, 2.Kobe Ocean-Bottom Exploration Center, Kobe University, 3.Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University, 4.Japan Oil, Gas and Metals National Corporation)

12:00 PM - 12:15 PM

*Tetsuo Matsuno1,2, Toki Hirose2, Yuuki Okizono3, Nobukazu Seama2,1, Hiroshi Ichihara4, Hiroko Sugioka2,1, Yoshiyuki Tatsumi1,2 (1.Kobe Ocean Bottom Exploration Center, Kobe University, 2.Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University, 3.Department of Planetology, Faculty of Science, Kobe University, 4.Graduate school of environmental studies, Nagoya University)

Sun. May 26, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

12:00 PM - 12:15 PM

*Nobukazu Seama1,2, Jerome Dyment3, Taichi Sato4,5, Yves Gallet6, Kyoko Okino7, Roi Granot8, Yoshifumi Nogi9, Nobutatsu Mochizuki10, Toshitsugu Yamazaki7 (1.Department of Planetology, Kobe University, 2.KOBEC (Kobe Ocean-Bottom Exploration Center), Kobe University, 3.Institut de Physique du Globe de Paris, 4.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 5.The Institute for Geoscience Research (TIGeR), Curtin University , 6.French Centre National de la Recherche Scientifique, 7.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, 8.Department of Geological and Environmental Sciences, Ben-Gurion University, 9.National Institute of Polar Research, 10.Priority Organization for Innovation and Excellence, Kumamoto University)