Japan Geoscience Union Meeting 2019

Masanao Shinohara

Convener, Chairperson

Thu. May 30, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A11 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-TT Technology & Techniques

convener:Takahiro Maeda(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience), Chairperson:Masanao Shinohara(Earthquake Research Institute, The University of Tokyo)

Wed. May 29, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A09 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

convener:Hiroshi Sato(Earthquake Prediction Research Center, Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Masanao Shinohara(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Masahiro Ishikawa(Graduate School of Environment and Information Sciences Yokohama National University), Makoto MATSUBARA(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience), Chairperson:Masanao Shinohara(Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Tatsuya Ishiyama(Earthquake Research Institute, University of Tokyo)

Wed. May 29, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A09 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

convener:Hiroshi Sato(Earthquake Prediction Research Center, Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Masanao Shinohara(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Masahiro Ishikawa(Graduate School of Environment and Information Sciences Yokohama National University), Makoto MATSUBARA(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience), Chairperson:Hiroshi Sato(Earthquake Research Institute, Tokyo University), Masahiro Ishikawa(Yokohama National University)

Wed. May 29, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

convener:Hiroshi Sato(Earthquake Prediction Research Center, Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Masanao Shinohara(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Masahiro Ishikawa(Graduate School of Environment and Information Sciences Yokohama National University), Makoto MATSUBARA(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience)

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

convener:Hiroshi Sato(Earthquake Prediction Research Center, Earthquake Research Institute, The University of Tokyo), Masanao Shinohara(Earthquake Research Institute, University of Tokyo), Masahiro Ishikawa(Graduate School of Environment and Information Sciences Yokohama National University), Makoto MATSUBARA(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience)

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 27, 2019 1:45 PM - 3:15 PM 101 (1F)

 • [J] Oral
 • | U (Union )
 • | Union

2:31 PM - 2:54 PM

*Masataka Kinoshita1, Naoshi Hirata1, Masanao Shinohara1, Tetsuo Irifune2, Hiroyuki Kagi7, Teruyuki Kato3, Shigeaki Ono4, Katsuyoshi Michibayashi6, Natsue Abe4, Fumio Inagaki4, Kentaro Omura5, Kazushige Obara1 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.Ehime University, 3.Hot Springs Research Institute, 4.JAMSTEC, 5.NIED, 6.Nagoya Univ., 7.Geochemical Research Center, Univ. Tokyo)

Tue. May 28, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Guanyu Chen1, Toshinori Sato2, Tomoharu Sato1, Asami Terada, Masanao Shinohara3, Kimihiro Mochizuki3, Tomoaki Yamada3, Kenji Uehira4, Takashi Shimbo5, Shuichi Kodaira5, Yuya Machida5, Ryota Hino6, Ryosuke Azuma6, Yoshio Murai7, Yoshihiro Ito8, Hiroshi Yakiwara9, Kenji Hirata4, Akinori Hashima3, Andrew M. Freed10 (1.Faculty of Science, Chiba University, 2.Graduate School of Science, Chiba University, 3.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 4.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 5.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 6.Graduate School of Science, Tohoku University, 7.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Hokkaido University, 8.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 9.Nansei-toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Kagoshima University, 10.Purdue University)

*Yukihiro Nakatani1, Hiroshi Yakiwara1, Shuichiro Hirano1, Reiji Kobayashi2, Hiroki Miyamachi2, Shigeru Nakao2, Kazunari Uchida3, Takeshi Matsushima3, Hiroshi Shimizu3, Kazuo Nakahigashi4, Yusuke Yamashita5, Hideji Abe6, Tomoaki Yamada6, Masanao Shinohara6 (1.Nansei-Toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Kagoshima University, 2.Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 3.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Kyushu University, 4.Tokyo University of Marine Science and Technology, 5.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 6.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo)

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Guanyu Chen1, Toshinori Sato2, Tomoharu Sato1, Asami Terada, Masanao Shinohara3, Kimihiro Mochizuki3, Tomoaki Yamada3, Kenji Uehira4, Takashi Shimbo5, Shuichi Kodaira5, Yuya Machida5, Ryota Hino6, Ryosuke Azuma6, Yoshio Murai7, Yoshihiro Ito8, Hiroshi Yakiwara9, Kenji Hirata4, Akinori Hashima3, Andrew M. Freed10 (1.Faculty of Science, Chiba University, 2.Graduate School of Science, Chiba University, 3.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 4.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 5.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 6.Graduate School of Science, Tohoku University, 7.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Hokkaido University, 8.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 9.Nansei-toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Kagoshima University, 10.Purdue University)

*Yukihiro Nakatani1, Hiroshi Yakiwara1, Shuichiro Hirano1, Reiji Kobayashi2, Hiroki Miyamachi2, Shigeru Nakao2, Kazunari Uchida3, Takeshi Matsushima3, Hiroshi Shimizu3, Kazuo Nakahigashi4, Yusuke Yamashita5, Hideji Abe6, Tomoaki Yamada6, Masanao Shinohara6 (1.Nansei-Toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Kagoshima University, 2.Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 3.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Kyushu University, 4.Tokyo University of Marine Science and Technology, 5.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 6.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo)

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A10 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Thu. May 30, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

3:30 PM - 3:45 PM

*Hiroshi Sato1, Kayoko Tsuruga2, Hisatoshi Baba3, Tatsuya Ishiyama1, Shinji Kawasaki4, Yasuhisa Tanaka4, Toshifumi Hayashi2, Yoshihiro Sekino2, Masanao Shinohara1, Takaya Iwasaki1, Makoto MATSUBARA5, Naoshi Hirata1,5 (1.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 2.Tokyo University of Marine Science and Technology, 3.Tokai Univerisity, 4.JGI Inc., 5.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience)

3:45 PM - 4:00 PM

*Kayoko Tsuruga1, Hiroshi Sato2, Hisatoshi Baba3, Yoshihiro Sekino1, Toshifumi Hayashi1, Hayato Kondotec1, Chiharu Aoyama1, Tetsutaro Aikawa1, Tatsuya Ishiyama2, Masanao Shinohara2, Shinji Kawasaki4, Yasuhisa Tanaka4 (1.Tokyo University of Marine Science and Technology, 2.University of Tokyo, 3.Tokai University, 4.JGI, Inc.)

4:00 PM - 4:15 PM

*Hisatoshi Baba1, Kayoko Tsuruga2, Hiroshi Sato3, Tatsuya Ishiyama3, Masanao Shinohara3, Takahito Nishimiya4, Shintaro Abe5 (1.Department of Marine and Earth Science, Tokai University, 2.Tokyo University of Marine Science and Technology, 3.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 4.Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency, 5.Association for the Development of Earthquake Prediction)

Thu. May 30, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A11 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-TT Technology & Techniques

Wed. May 29, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 29, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall A (2F)

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 29, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Convention Hall A (2F)

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

4:30 PM - 4:45 PM

*Shukei Ohyanagi1, Kazuaki Ohta2, Yoshihiro Ito2, Ryota Hino3, Yusaku Ohta3, Ryosuke Azuma3, Masanao Shinohara4, Kimihiro Mochizuki4, Toshinori Sato5, Yoshio Murai6 (1.Kyoto University, Graduate School of Science, 2.Kyoto University, Disaster Prevention Research Institute, 3.Tohoku University, 4.Tokyo University, Earthquake Research Institute, 5.Chiba University, 6.Hokkaido University)

Thu. May 30, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Thu. May 30, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Mon. May 27, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

10:15 AM - 10:30 AM

*Nakao Nagisa1, Hisatoshi Baba2, Hiroshi Sato3, Kayoko Tsuruga4, Izumi Sakamoto2, Takahito Nishimiya5, Masanao Shinohara3, Shintaro Abe6 (1.Tokai University, 2.Department of Marine and Earth Science, Tokai University, 3.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 4.Tokyo University of Marine Science and Technology, 5.Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency, 6.Association for the Development of Earthquake Prediction)

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General