Japan Geoscience Union Meeting 2019

Jun-ichi Watanabe

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 29, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A01 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

10:45 AM - 11:00 AM

*Tomoko Arai1, Masanori Kobayashi1, Ko Ishibashi1, Fumi Yoshida1, Hiroshi Kimura1, Takayuki Hirai1, Hong Peng1, Manabu Yamada1, Hiroki Senshu1, Koji Wada1, Ralf Srama2, Harald Kruger3, Jun-ichi Watanabe4, Takashi Ito4, Masateru Ishiguro5, Tomoki Nakamura6, Hikaru Yabuta7, Shogo Tachibana8, Takashi Mikouchi8, Shinsuke Abe9, Katsuhito Ohtsuka10, Seitaro Urakawa11, Keiko Nakamura-Messenger12, Mutsumi Komatsu13, Shingo Kameda14, Masato Kagitani6, Naru Hirata15, Hirohide Demura15, Sho Sasaki16, Takahiro Hiroi17, Goro Komatsu18, Hidehiro Kaneda19, Takaya Inamori19, Takaya Okamoto20, Toshifumi Yanagisawa20, Makoto Yoshikawa20, Hajime Yano20, Tatsuaki Okada20, Takahiro Iwata20, Takafumi Ootsubo20, Yasuhiro Kawakatsu20, Hiroyuki Toyota20, Kazutaka Nishiyama20, Takeshi Takashima20 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.University of Stuttgart, 3.Max Planck Institute, 4.National Astronomical Observatory of Japan , 5.Seoul National Universtiy, 6.Tohoku University, 7.Hiroshima University, 8.The University of Tokyo, 9.Nihon University, 10.Tokyo Meteor Network, 11.Japan Spaceguard Association, 12.NASA , 13.The Graduate University for Advanced Studies, 14.Rikkyo University, 15.Aizu University, 16.Osaka University, 17.Brown University, 18.D'Annunzio University, 19.Nagoya University, 20.JAXA)

11:45 AM - 12:00 PM

*Ko Arimatsu1,2, Kohji Tsumura3, Fumihiko Usui4, Shinnaka Yoshiharu5, Kohei Ichikawa3,6,7, Takafumi Ootsubo8, Takayuki Kotani2,9, Takehiko Wada8, Koichi Nagase8, Jun-ichi Watanabe2 (1.Astronomical Observatory, Graduate School of Science, Kyoto University, 2.National Astronomical Observatory of Japan, 3.Frontier Research Institute for Interdisciplinary Science, Tohoku University, 4.Center for Planetary Science, Graduate School of Science, Kobe University, 5.Laboratory of Infrared High-resolution Spectroscopy, Koyama Astronomical Observatory, Kyoto Sangyo University, 6.Department of Astronomy, Columbia University, 7.Department of Physics and Astronomy, University of Texas at San Antonio, 8.Department of Space Astronomy and Astrophysics, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 9.Astrobiology Center, National Institutes of Natural Sciences)

Wed. May 29, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Yuna G Kwon1, Masateru Ishiguro1, Jungmi Kwon2, Daisuke Kuroda3, Myungshin Im1, Changsu Choi1, Motohide Tamura4, Takahiro Nagayama5, Nobuyuki Kawai6, Jun-ichi Watanabe7 (1.Seoul National Univ., 2.ISAS/Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Okayama Astrophysical Observatory, 4.The Univ. of Tokyo, 5.Kagoshima Univ., 6.Tokyo Institute of Technology, 7.National Astronomical Observatory of Japan)

*Ryou Ohsawa1, Akira Hirota2, Shinsuke Abe2, Daniel Kastinen3, Kero Johan3, yasunori Fujiwara4, Takuji Nakamura5, Shigeyuki Sako1, Yuto Kojima1, Jun-ichi Watanabe6 (1.Institute of Astronomy, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 2.Department of Aerospace Engineering, College of Science & Technology, Nihon University, 3.Swedish Institute of Space Physics, 4.SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies), 5.National Institute of Polar Research, 6.National Astronomical Observatory of Japan)

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Yuna G Kwon1, Masateru Ishiguro1, Jungmi Kwon2, Daisuke Kuroda3, Myungshin Im1, Changsu Choi1, Motohide Tamura4, Takahiro Nagayama5, Nobuyuki Kawai6, Jun-ichi Watanabe7 (1.Seoul National Univ., 2.ISAS/Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Okayama Astrophysical Observatory, 4.The Univ. of Tokyo, 5.Kagoshima Univ., 6.Tokyo Institute of Technology, 7.National Astronomical Observatory of Japan)

*Ryou Ohsawa1, Akira Hirota2, Shinsuke Abe2, Daniel Kastinen3, Kero Johan3, yasunori Fujiwara4, Takuji Nakamura5, Shigeyuki Sako1, Yuto Kojima1, Jun-ichi Watanabe6 (1.Institute of Astronomy, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 2.Department of Aerospace Engineering, College of Science & Technology, Nihon University, 3.Swedish Institute of Space Physics, 4.SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies), 5.National Institute of Polar Research, 6.National Astronomical Observatory of Japan)

Sun. May 26, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 201B (2F)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General