Japan Geoscience Union Meeting 2019

Yoshihisa Iio

Convener, Chairperson

Sun. May 26, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A04 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-TT Technology & Techniques

convener:Hitoshi Mikada(Kyoto University), Yoshihisa Iio(Disater Prevention Research Institute, Kyoto University), Nobukazu Seama(Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University), Junichi Takekawa(Graduate School of Science, Kyoto University), Chairperson:Yusuke Watanabe(Graduate School of Engineering, Kyoto University), Junichi Takekawa(Graduate School of Engineering, Kyoto University)

Sun. May 26, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A04 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-TT Technology & Techniques

convener:Hitoshi Mikada(Kyoto University), Yoshihisa Iio(Disater Prevention Research Institute, Kyoto University), Nobukazu Seama(Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University), Junichi Takekawa(Graduate School of Science, Kyoto University), Chairperson:Junichi Takekawa(Graduate School of Engineering, Kyoto University), Yusuke Watanabe(Graduate School of Engineering, Kyoto University)

Sun. May 26, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-TT Technology & Techniques

convener:Hitoshi Mikada(Kyoto University), Yoshihisa Iio(Disater Prevention Research Institute, Kyoto University), Nobukazu Seama(Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University), Junichi Takekawa(Graduate School of Science, Kyoto University)

Sun. May 26, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-TT Technology & Techniques

convener:Hitoshi Mikada(Kyoto University), Yoshihisa Iio(Disater Prevention Research Institute, Kyoto University), Nobukazu Seama(Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University), Junichi Takekawa(Graduate School of Science, Kyoto University)

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 26, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A04 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A10 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

2:15 PM - 2:30 PM

*Kei Katsumata1, Mako Ohzono1, Hiroshi Aoyama1, Ryo Tanaka1, Masamitsu Takada1, Masayoshi Ichiyanagi1, Teruhiro Yamaguchi1, Kazumi Okada1, Hiroaki Takahashi1, Shin'ichi Sakai2, Satoshi Matsumoto3, Tomomi Okada4, Toru Matsuzawa4, Shuichiro Hirano5, Toshiko Terakawa6, Shinichiro Horikawa6, Masahiro Kosuga7, Hiroshi Katao8, Yoshihisa Iio8, Airi Nagaoka8, Noriko Tsumura9, Tomotake Ueno10, the Group for the Aftershock Observations of the 2018 Hokkaido Eastern Iburi Earthquake (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Hokkaido University, 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 3.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Kyushu University, 4.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University, 5.Nansei-Toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 6.Earthquake and Volcano Research Center, Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 7.Graduate School of Science and Technology, Hirosaki University, 8.Research Center for Earthquake Prediction, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 9.Graduate School of Science, Chiba University, 10.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention)

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Mon. May 27, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 304 (3F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

11:45 AM - 12:00 PM

*Ichiro Shiozaki1, Tomofumi Uto1, Makoto Uyeshima2, Hiroshi Hataoka3, Yasuo Ikezoe3, Shinji Yamamoto3, Tatsuya Noguchi1, Daiki Furuichi4, Yuki Murayama4, Kohei Matsushita4, Hideki Murakami5, Naoto Oshiman6, Yoshihisa Iio6, Kazuya Ando7 (1.Graduate School of Engineering, Tottori University, 2.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 3.Technical Department, Tottori University, 4.Faculty of Engineering, Tottori University, 5.Research and Education Faculty , Kochi University, 6.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 7.San'in Kaigan Geopark Museum of the Earth and Sea)

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-TT Technology & Techniques

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-TT Technology & Techniques

Wed. May 29, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall A (2F)

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Mon. May 27, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall A (2F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

2:00 PM - 2:15 PM

*Satoshi Matsumoto1, Yoshihisa Iio2, Shin'ichi Sakai3, Aitaro Kato3, Takuo Shibutani2, Yuto Hayashida4, Group for 0.1 manten Hyper dense seismic observation (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 2.Disaster Prevention Reasearch Institute, Kyoto University, 3.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 4.Graduate School of Science, Kyushu University)

2:15 PM - 2:30 PM

*Yuto Hayashida1, Satoshi Matsumoto2, Yoshihisa Iio3, Shin'ichi Sakai4, Aitaro Kato4, Group for "0.1 Manten" hyper dense seismic observation Group registration (1.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Disater Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo)

2:45 PM - 3:00 PM

*Ayaho Mitsuoka1, Satoshi Matsumoto2, Azusa Shito2, Yusuke Yamashita3, Manami Nakamoto4, Masahiro Miyazaki3, Shin'ichi Sakai5, Yoshihisa Iio3, Group for urgent joint seismic observation of the 2016 Kumamoto earthquake (1.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Association for the Development of Earthquake Prediction, 5.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo)

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Convention Hall A (2F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

4:00 PM - 4:15 PM

*Tomomi Okada1, Satoshi Matsumoto2, Yoshihisa Iio3, Federica Lanza4, Clifford H Thurber4, Miu Matsuno1, Yuta Kawamura2, Tadashi Sato1, Stephen C Bannister5, John Ristau5, Martha K Savage6, John Townend6, Jarg Petttinga7, Francesca Ghisetti8, Richard H Sibson9 (1.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University, 2. Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 3. Disater Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.University of Wisconsin-Madison, U.S.A., 5.GNS Science, New Zealand, 6.Victoria University of Wellington, New Zealand, 7.University of Canterbury, New Zealand, 8.TerraGeoLogica, New Zealand, 9.University of Otago, New Zealand)

Tue. May 28, 2019 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall A (2F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

*Miu Matsuno1, Tomomi Okada1, Satoshi Matsumoto2, Yuta Kawamura2, Yoshihisa Iio3, Tadashi Sato1, Stephen C Bannister4, John Ristau4, Martha K Savage5, John Townend5, Jarg Pettinga6, Francesca Ghisetti7, Richard H Sibson8 (1.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Disater Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.GNS Science, New Zealand, 5.Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand, 6.University of Canterbury, Christchurch, New Zealand, 7.TerraGeologica, Ruby Bay, New Zealand, 8.University of Otago, Dunedin, New Zealand)

*Yuta Kawamura1, Satoshi Matsumoto1, Tomomi Okada2, Miu Matsuno2, Yoshihisa Iio3, Tadashi Sato2, Stephen C Bannister4, John Ristau4, Martha K Savage5, John Twonend5, Jarg Pettinga6, Francesca Ghisetti7, Richard H Sibson8 (1.Kyushu University, Shimabara, Japan, 2.Tohoku University, Sendai, Japan, 3.Kyoto University, Uji, Japan, 4.GNS Science, Lower Hutt, New Zealand, 5.Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand, 6.University of Canterbury, Christchurch, New Zealand, 7.TerraGeologica, Ruby Bay, New Zealand, 8.University of Otago, Dunedin, New Zealand)

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

*Miu Matsuno1, Tomomi Okada1, Satoshi Matsumoto2, Yuta Kawamura2, Yoshihisa Iio3, Tadashi Sato1, Stephen C Bannister4, John Ristau4, Martha K Savage5, John Townend5, Jarg Pettinga6, Francesca Ghisetti7, Richard H Sibson8 (1.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Disater Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.GNS Science, New Zealand, 5.Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand, 6.University of Canterbury, Christchurch, New Zealand, 7.TerraGeologica, Ruby Bay, New Zealand, 8.University of Otago, Dunedin, New Zealand)

*Yuta Kawamura1, Satoshi Matsumoto1, Tomomi Okada2, Miu Matsuno2, Yoshihisa Iio3, Tadashi Sato2, Stephen C Bannister4, John Ristau4, Martha K Savage5, John Twonend5, Jarg Pettinga6, Francesca Ghisetti7, Richard H Sibson8 (1.Kyushu University, Shimabara, Japan, 2.Tohoku University, Sendai, Japan, 3.Kyoto University, Uji, Japan, 4.GNS Science, Lower Hutt, New Zealand, 5.Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand, 6.University of Canterbury, Christchurch, New Zealand, 7.TerraGeologica, Ruby Bay, New Zealand, 8.University of Otago, Dunedin, New Zealand)

Sun. May 26, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | G (General )
 • | General

Sun. May 26, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | G (General )
 • | General