Japan Geoscience Union Meeting 2019

Takahiro Maeda

Convener, Chairperson

Thu. May 30, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A11 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-TT Technology & Techniques

convener:Takahiro Maeda(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience), Chairperson:Masanao Shinohara(Earthquake Research Institute, The University of Tokyo)

Thu. May 30, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-TT Technology & Techniques

convener:Takahiro Maeda(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience)

Thu. May 30, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-TT Technology & Techniques

convener:Takahiro Maeda(National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience)

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 26, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Convention Hall A (2F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

11:15 AM - 11:30 AM

*Kimiyuki Asano1, Tomotaka Iwata1, Masayuki Yoshimi2, Hiroe Miyake3, Haruko Sekiguchi1, Shinichi Matsushima1, Hiroshi Kawase1, Fumiaki Nagashima1, Hiroaki Yamanaka4, Kosuke Chimoto4, Nobuyuki Yamada5, Tatsuo Kanno6, Michiko Shigefuji6, Shigeki Senna7, Takahiro Maeda7, Atsushi Wakai7, Asako Iwaki7, Kaoru Jin9, Hidetaka Saomoto2, Seiji Tsuno8, Masahiro Korenaga8, Takeshi Sugiyama, Haruhiko Suzuki9, Hisanori Matsuyama9, Shunpei Manabe9, Atsushi Yatagai9, Shigeru Okamoto10, Masaki Suehiro10 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Geological Survey of Japan, AIST, 3.University of Tokyo, 4.Tokyo Institute of Technology, 5.Kochi University, 6.Kyushu University, 7.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 8.Railway Technical Research Institute, 9.OYO Corporation, 10.Hanshin Consultants Co., Ltd.)

11:30 AM - 11:45 AM

*Tomotaka Iwata1, Kimiyuki Asano1, Masayuki Yoshimi2, Hiroe Miyake3, Haruko Sekiguchi1, Shinichi Matsushima1, Hiroshi Kawase1, Fumiaki Nagashima1, Hiroaki Yamanaka4, Kosuke Chimoto4, Nobuyuki Yamada5, Tatsuo Kanno6, Michiko Shigefuji6, Shigeki Senna7, Takahiro Maeda7, Asako Iwaki7, Kaoru Jin7, Hidetaka Saomoto2, Seiji Tsuno8, Masahiro Korenaga8, Syunpei Manabe9, Haruhiko Suzuki9, Hisanori Matsuyama9, Yatagai Atsushi9 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Geological Survey of Japan, AIST, 3.University of Tokyo, 4.Tokyo Institute of Technology, 5.Kochi University, 6.Kyushu University, 7.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 8.Railway Technical Research Institute, 9.OYO Corporation)

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Michiko Shigefuji1, Nobuo TAKAI2, Jun Horita3, Shingo Nomoto3, Takahiro Maeda4, Hiroaki Takahashi2, Masayoshi Ichiyanagi2, Hiroaki Yamanaka5, Kosuke Chimoto5, Seiji Tsuno6, Masahiro Korenaga6, Nobuyuki Yamada7 (1.Kyushu University, 2.Hokkaido University, 3.Geo-Technical Research Co.,Ltd, 4.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 5.Tokyo Institute of Technology, 6.Railway Technical Research Institute, 7.Kochi University)

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Michiko Shigefuji1, Nobuo TAKAI2, Jun Horita3, Shingo Nomoto3, Takahiro Maeda4, Hiroaki Takahashi2, Masayoshi Ichiyanagi2, Hiroaki Yamanaka5, Kosuke Chimoto5, Seiji Tsuno6, Masahiro Korenaga6, Nobuyuki Yamada7 (1.Kyushu University, 2.Hokkaido University, 3.Geo-Technical Research Co.,Ltd, 4.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 5.Tokyo Institute of Technology, 6.Railway Technical Research Institute, 7.Kochi University)

Sun. May 26, 2019 9:00 AM - 10:30 AM 304 (3F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Sun. May 26, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Sun. May 26, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General