Japan Geoscience Union Meeting 2019

Masashi Kamogawa

Convener, Chairperson

Tue. May 28, 2019 9:00 AM - 10:30 AM 202 (2F)

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Yasuhide Hobara(Graduate School of Information and Engineering Department of Communication Engineering and Informatics, The University of Electro-Communications), Masashi Kamogawa(Department of Physics, Tokyo Gakugei University), Chairperson:Takeshi Morimoto

Tue. May 28, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 202 (2F)

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Yasuhide Hobara(Graduate School of Information and Engineering Department of Communication Engineering and Informatics, The University of Electro-Communications), Masashi Kamogawa(Department of Physics, Tokyo Gakugei University), Chairperson:Yasuhide Hobara

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Yasuhide Hobara(Graduate School of Information and Engineering Department of Communication Engineering and Informatics, The University of Electro-Communications), Masashi Kamogawa(Department of Physics, Tokyo Gakugei University)

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Yasuhide Hobara(Graduate School of Information and Engineering Department of Communication Engineering and Informatics, The University of Electro-Communications), Masashi Kamogawa(Department of Physics, Tokyo Gakugei University)

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 29, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A03 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

Tue. May 28, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Sun. May 26, 2019 9:00 AM - 10:30 AM 103 (1F)

 • [J] Oral
 • | G (General )
 • | General

Thu. May 30, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Katsumi Hattori1, Chie Yoshino1, WEIYUN XIE2, Sanaka Saito2, Haruna Kojima2, Rui Song2, Peng Han3, Toru Mogi4, Tada-nori Goto5, Ichi Takumi6, Hiroshi Yasukawa7, Motoaki Mouri8, Jun Izutsu9, Tadashi Takano10, Chihiro Yamanaka11, Masashi Kamogawa12, Yoshiaki Ando13, JANN-YENQ Liu14, Dimitar Ouzounov15, Valery Tramutoli16 (1.Department of Earth Sciences, Graduate School of Science, Chiba University, 2.Graduate School of Science and Engineering, Chiba University, 3.Southern University of Science and Technology, China, 4.Hokkaido University, 5.Kyoto University, 6.Nagoya Institute of Technology, 7.Aichi Prefectural University, 8.Aichi University, 9.Chubu University, 10.Nihon University, 11.Osaka University, 12.Tokyo Gakugei University, 13.The University of Electro-Communications, 14.National Central University, Taiwan, 15.Chapman University, US, 16.University of Basilicagta, Italy)

Thu. May 30, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Katsumi Hattori1, Chie Yoshino1, WEIYUN XIE2, Sanaka Saito2, Haruna Kojima2, Rui Song2, Peng Han3, Toru Mogi4, Tada-nori Goto5, Ichi Takumi6, Hiroshi Yasukawa7, Motoaki Mouri8, Jun Izutsu9, Tadashi Takano10, Chihiro Yamanaka11, Masashi Kamogawa12, Yoshiaki Ando13, JANN-YENQ Liu14, Dimitar Ouzounov15, Valery Tramutoli16 (1.Department of Earth Sciences, Graduate School of Science, Chiba University, 2.Graduate School of Science and Engineering, Chiba University, 3.Southern University of Science and Technology, China, 4.Hokkaido University, 5.Kyoto University, 6.Nagoya Institute of Technology, 7.Aichi Prefectural University, 8.Aichi University, 9.Chubu University, 10.Nihon University, 11.Osaka University, 12.Tokyo Gakugei University, 13.The University of Electro-Communications, 14.National Central University, Taiwan, 15.Chapman University, US, 16.University of Basilicagta, Italy)

Tue. May 28, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Kittanapat Bandholnopparat1, Mitsuteru Sato2, Yukihiro Takahashi2, Toru Adachi3, Masashi Kamogawa5, Yasuhiro Minamoto5, Akira Kadokura6, Tomoo Ushio4 (1.Department of Cosmosciences, Hokkaido University, Sapporo, Japan, 2.Faculty of Science, Hokkaido University, Sapporo, Japan, 3.Meteorological Research Institute, Tsukuba, Japan, 4.Department of Aerospace Engineering, Tokyo Metropolitan University, Hino, Japan, 5.Tokyo Gakugei University, Tokyo, Japan, 6.National Institute of Polar Research, Tokyo, Japan)

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

*Kittanapat Bandholnopparat1, Mitsuteru Sato2, Yukihiro Takahashi2, Toru Adachi3, Masashi Kamogawa5, Yasuhiro Minamoto5, Akira Kadokura6, Tomoo Ushio4 (1.Department of Cosmosciences, Hokkaido University, Sapporo, Japan, 2.Faculty of Science, Hokkaido University, Sapporo, Japan, 3.Meteorological Research Institute, Tsukuba, Japan, 4.Department of Aerospace Engineering, Tokyo Metropolitan University, Hino, Japan, 5.Tokyo Gakugei University, Tokyo, Japan, 6.National Institute of Polar Research, Tokyo, Japan)

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM 101 (1F)

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Wed. May 29, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Wed. May 29, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A07 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Tue. May 28, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 202 (2F)

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

11:30 AM - 11:45 AM

*Yuuki Wada1,2, Teruaki Enoto3, Takahiro Matsumoto1, Kazuhiro Nakazawa4, Yoshihiro Furuta5, Takayuki Yuasa, Harufumi Tsuchiya5, Daisuke Yonetoku6, Tatsuya Sawano6, Kazuo Makishima1,2, Masashi Kamogawa7, Yoshitaka Nakamura8, Takeshi Morimoto9, Mitsuteru Sato10, Hideo Sakai11, Hidehito Nanto12, Tomoo Ushio13 (1.The University of Tokyo, 2.RIKEN, 3.Kyoto University, 4.Nagoya University, 5.Japan Atomic Energy Agency, 6.Kanazawa University, 7.Tokyo Gakugei University, 8.Kobe City College of Technology, 9.Kindai University, 10.Hokkaido University, 11.University of Toyama, 12.Kanazawa Institute of Technology, 13.Tokyo Metropolitan University)