Japan Geoscience Union Meeting 2019

Tomoo Echigo

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | H (Human Geosciences )
 • | H-RE Resource and Engineering Geology

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | H (Human Geosciences )
 • | H-RE Resource and Engineering Geology

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM 301B (3F)

 • [J] Oral
 • | H (Human Geosciences )
 • | H-RE Resource and Engineering Geology

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Shinsuke Okada1, Hideki Kosaka2, Kyoko Kagohara3, Toshifumi Imaizumi4, Kohei Abe5, Susumu Sakashita5, Atsushi Miwa5, Kouta Koshika5, Yusuke Oda5, Yuki tsukamoto6, Takahiro Miyauchi7, Tomoo Echigo8 (1.International Research Institute of Disaster Science, Tohoku University, 2.Kankyo Chishitsu, Co. Ltd., 3.Faculty of Education, Yamaguchi University, 4.Emeritus professor of Tohoku University, 5.OYO Corporation, 6.Graduate School of Science, Tohoku University, 7.Department of Earth Sciences, Graduate School and Faculty of Science, Chiba University, 8.Geo-Research Institute)

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Shinsuke Okada1, Hideki Kosaka2, Kyoko Kagohara3, Toshifumi Imaizumi4, Kohei Abe5, Susumu Sakashita5, Atsushi Miwa5, Kouta Koshika5, Yusuke Oda5, Yuki tsukamoto6, Takahiro Miyauchi7, Tomoo Echigo8 (1.International Research Institute of Disaster Science, Tohoku University, 2.Kankyo Chishitsu, Co. Ltd., 3.Faculty of Education, Yamaguchi University, 4.Emeritus professor of Tohoku University, 5.OYO Corporation, 6.Graduate School of Science, Tohoku University, 7.Department of Earth Sciences, Graduate School and Faculty of Science, Chiba University, 8.Geo-Research Institute)

Wed. May 29, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A02 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

9:45 AM - 10:00 AM

*Masanobu Shishikura1, Hideaki Maemoku2, Tomoo Echigo3, Yuichi Namegaya1, Tatsuya Ishiyama4, Ryo Kinjo2, Naoto Inoue3 (1.Institute of Earthquake and Volcano Geology, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 2.Hosei University, 3.Geo-Reserch Institute, 4.Earthquake Research Institute, University of Tokyo)