Japan Geoscience Union Meeting 2019

Yusaku Ohta

Convener, Chairperson

Mon. May 27, 2019 9:00 AM - 10:30 AM 104 (1F)

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques

convener:Yoshinori Shoji(The Second Laboratory of Meteorological Satellite and Observation System Research Department, Meteorological Research Institute), Kaoru Ichikawa(Research Institute for Applied Mechanics, Kyushu University), Yusaku Ohta(Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University), Takuya Tsugawa(National Institute of Information and Communications Technology), Chairperson:Yusaku Ohta

Mon. May 27, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 104 (1F)

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques

convener:Yoshinori Shoji(The Second Laboratory of Meteorological Satellite and Observation System Research Department, Meteorological Research Institute), Kaoru Ichikawa(Research Institute for Applied Mechanics, Kyushu University), Yusaku Ohta(Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University), Takuya Tsugawa(National Institute of Information and Communications Technology), Chairperson:Takuya Tsugawa

Mon. May 27, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques

convener:Yoshinori Shoji(The Second Laboratory of Meteorological Satellite and Observation System Research Department, Meteorological Research Institute), Kaoru Ichikawa(Research Institute for Applied Mechanics, Kyushu University), Yusaku Ohta(Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University), Takuya Tsugawa(National Institute of Information and Communications Technology)

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques

convener:Yoshinori Shoji(The Second Laboratory of Meteorological Satellite and Observation System Research Department, Meteorological Research Institute), Kaoru Ichikawa(Research Institute for Applied Mechanics, Kyushu University), Yusaku Ohta(Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University), Takuya Tsugawa(National Institute of Information and Communications Technology)

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM 106 (1F)

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques

convener:Yoshinori Shoji(The Second Laboratory of Meteorological Satellite and Observation System Research Department, Meteorological Research Institute), Kaoru Ichikawa(Research Institute for Applied Mechanics, Kyushu University), Yusaku Ohta(Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University), Takuya Tsugawa(National Institute of Information and Communications Technology), Chairperson:Yoshinori Shoji(Meteorological Research Institute)

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 26, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Shigeru Nakao1, Takeshi Matsushima2, Takao Tabei3, Makoto OKUBO3, Tadashi Yamashina4, Takahiro Ohkura5, Takuya NISHIMURA7,6, Takuo Shibutani6, Masahiro Teraishi6, Takeo Ito7, Takeshi Sagiya8, Kenjiro Matsuhiro7, Teruyuki Kato9, Jun'ichi Fukuda9, Atsushi Watanabe9, Satoshi Miura10, Yusaku Ohta10, Tomotsugu Demachi10, Hiroaki Takahashi11, Mako Ohzono11, Teruhiro Yamaguchi11, Kazumi Okada11 (1.Department of Earth and Environmental Sciences, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Department of Global Environment and Disaster Prevenction, Faculty of Science and Technology, Kochi University,, 4.Kochi Earthquake Observatory, Faculty of Science and Technology ,Kochi University, 5.Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate School of Science, Kyoto University, 6.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 7.Earthquake and Volcano Research Center, Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 8.Disaster Mitigation Research Center, Nagoya University, 9.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 10.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University,, 11.Institute of Seismology and Valcanology, Graduate School of Science, Hokkaido University)

Sun. May 26, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Shigeru Nakao1, Takeshi Matsushima2, Takao Tabei3, Makoto OKUBO3, Tadashi Yamashina4, Takahiro Ohkura5, Takuya NISHIMURA7,6, Takuo Shibutani6, Masahiro Teraishi6, Takeo Ito7, Takeshi Sagiya8, Kenjiro Matsuhiro7, Teruyuki Kato9, Jun'ichi Fukuda9, Atsushi Watanabe9, Satoshi Miura10, Yusaku Ohta10, Tomotsugu Demachi10, Hiroaki Takahashi11, Mako Ohzono11, Teruhiro Yamaguchi11, Kazumi Okada11 (1.Department of Earth and Environmental Sciences, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Department of Global Environment and Disaster Prevenction, Faculty of Science and Technology, Kochi University,, 4.Kochi Earthquake Observatory, Faculty of Science and Technology ,Kochi University, 5.Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate School of Science, Kyoto University, 6.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 7.Earthquake and Volcano Research Center, Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 8.Disaster Mitigation Research Center, Nagoya University, 9.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 10.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University,, 11.Institute of Seismology and Valcanology, Graduate School of Science, Hokkaido University)

Sun. May 26, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 304 (3F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-TT Technology & Techniques

Wed. May 29, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Wed. May 29, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Convention Hall A (2F)

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

4:30 PM - 4:45 PM

*Shukei Ohyanagi1, Kazuaki Ohta2, Yoshihiro Ito2, Ryota Hino3, Yusaku Ohta3, Ryosuke Azuma3, Masanao Shinohara4, Kimihiro Mochizuki4, Toshinori Sato5, Yoshio Murai6 (1.Kyoto University, Graduate School of Science, 2.Kyoto University, Disaster Prevention Research Institute, 3.Tohoku University, 4.Tokyo University, Earthquake Research Institute, 5.Chiba University, 6.Hokkaido University)

Sun. May 26, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

2:00 PM - 2:15 PM

*Naoki Uchida1, Ryosuke Azuma1, Akira Ishigami1, Tomomi Okada1, Ryota Takagi1, Genti Toyokuni1, Norihito Umino1, Yusaku Ohta1, Makiko Sato1, Syuichi Suzuki1, Hidenobu Takahashi1, Kazuya Tateiwa1, Dapeng Zhao1, Takashi NAKAYAMA1, Akira Hasegawa1, Ryota Hino1, Satoshi Hirahara1, Toru Matsuzawa1, Keisuke Yoshida1 (1.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions Graduate School of Science, Tohoku University)

Sun. May 26, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

*Yusaku Ohta1, Ryota Hino1, Syuichi Suzuki1, Makiko Sato1, Yui Nishimagi1, Hiroaki Kajikawa2, Tokihiko Kobata2 (1.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.National Metrology Institute of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

*Yusaku Ohta1, Ryota Hino1, Syuichi Suzuki1, Makiko Sato1, Yui Nishimagi1, Hiroaki Kajikawa2, Tokihiko Kobata2 (1.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University, 2.National Metrology Institute of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

Thu. May 30, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A08 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall A (2F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Sun. May 26, 2019 9:00 AM - 10:30 AM 301B (3F)

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Mon. May 27, 2019 9:00 AM - 10:30 AM 104 (1F)

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques

Mon. May 27, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques

*Ryuichi Ichikawa1, Hideki Ujihara1, Shinsuke Satoh1, Jun Amagai1, Yusaku Ohta2, Basara Miyahara3, Hiroshi Munekane3, Taketo Nagasaki4, Osamu Tajima5, Kentaro Araki6, Takuya Tajiri6, Hiroshi Takiguchi7, Takeshi Matsushima8, Nobuo Matsushima9, Tatsuya Momotani10, Kenji Utsunomiya10 (1.National Institute of Information and Communications Technology, 2.Tohoku University, 3.Geospatial Information Authority of Japan, 4.High Energy Accelerator Research Organization, 5.Kyoto University, 6.Meteorological Research Institute, JMA, 7.Japan Aerospace eXploration Agency, 8.Kyushu University, 9.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 10.Japan Weather Association)

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-TT Technology & Techniques

*Ryuichi Ichikawa1, Hideki Ujihara1, Shinsuke Satoh1, Jun Amagai1, Yusaku Ohta2, Basara Miyahara3, Hiroshi Munekane3, Taketo Nagasaki4, Osamu Tajima5, Kentaro Araki6, Takuya Tajiri6, Hiroshi Takiguchi7, Takeshi Matsushima8, Nobuo Matsushima9, Tatsuya Momotani10, Kenji Utsunomiya10 (1.National Institute of Information and Communications Technology, 2.Tohoku University, 3.Geospatial Information Authority of Japan, 4.High Energy Accelerator Research Organization, 5.Kyoto University, 6.Meteorological Research Institute, JMA, 7.Japan Aerospace eXploration Agency, 8.Kyushu University, 9.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 10.Japan Weather Association)