Japan Geoscience Union Meeting 2019

Takafumi Ootsubo

Convener, Chairperson

Sun. May 26, 2019 9:00 AM - 10:30 AM 201B (2F)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

convener:Hitoshi Miura(Graduate School of Natural Sciences, Department of Information and Basic Science, Nagoya City University), Hideko Nomura(Department of Earth and Planetary Sciences, Tokyo Institute of Technology), Takafumi Ootsubo(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Aki Takigawa(Division of Earth and Planetary Science, Kyoto University), Chairperson:Ryo Tazaki, Aoi Takahashi

Sun. May 26, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 201B (2F)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

convener:Hitoshi Miura(Graduate School of Natural Sciences, Department of Information and Basic Science, Nagoya City University), Hideko Nomura(Department of Earth and Planetary Sciences, Tokyo Institute of Technology), Takafumi Ootsubo(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Aki Takigawa(Division of Earth and Planetary Science, Kyoto University), Chairperson:Kenji Furuya, Yuki Hibiya

Sun. May 26, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

convener:Hitoshi Miura(Graduate School of Natural Sciences, Department of Information and Basic Science, Nagoya City University), Hideko Nomura(Department of Earth and Planetary Sciences, Tokyo Institute of Technology), Takafumi Ootsubo(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Aki Takigawa(Division of Earth and Planetary Science, Kyoto University)

Sun. May 26, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

convener:Hitoshi Miura(Graduate School of Natural Sciences, Department of Information and Basic Science, Nagoya City University), Hideko Nomura(Department of Earth and Planetary Sciences, Tokyo Institute of Technology), Takafumi Ootsubo(Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency), Aki Takigawa(Division of Earth and Planetary Science, Kyoto University)

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 29, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A01 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

10:45 AM - 11:00 AM

*Tomoko Arai1, Masanori Kobayashi1, Ko Ishibashi1, Fumi Yoshida1, Hiroshi Kimura1, Takayuki Hirai1, Hong Peng1, Manabu Yamada1, Hiroki Senshu1, Koji Wada1, Ralf Srama2, Harald Kruger3, Jun-ichi Watanabe4, Takashi Ito4, Masateru Ishiguro5, Tomoki Nakamura6, Hikaru Yabuta7, Shogo Tachibana8, Takashi Mikouchi8, Shinsuke Abe9, Katsuhito Ohtsuka10, Seitaro Urakawa11, Keiko Nakamura-Messenger12, Mutsumi Komatsu13, Shingo Kameda14, Masato Kagitani6, Naru Hirata15, Hirohide Demura15, Sho Sasaki16, Takahiro Hiroi17, Goro Komatsu18, Hidehiro Kaneda19, Takaya Inamori19, Takaya Okamoto20, Toshifumi Yanagisawa20, Makoto Yoshikawa20, Hajime Yano20, Tatsuaki Okada20, Takahiro Iwata20, Takafumi Ootsubo20, Yasuhiro Kawakatsu20, Hiroyuki Toyota20, Kazutaka Nishiyama20, Takeshi Takashima20 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.University of Stuttgart, 3.Max Planck Institute, 4.National Astronomical Observatory of Japan , 5.Seoul National Universtiy, 6.Tohoku University, 7.Hiroshima University, 8.The University of Tokyo, 9.Nihon University, 10.Tokyo Meteor Network, 11.Japan Spaceguard Association, 12.NASA , 13.The Graduate University for Advanced Studies, 14.Rikkyo University, 15.Aizu University, 16.Osaka University, 17.Brown University, 18.D'Annunzio University, 19.Nagoya University, 20.JAXA)

11:45 AM - 12:00 PM

*Ko Arimatsu1,2, Kohji Tsumura3, Fumihiko Usui4, Shinnaka Yoshiharu5, Kohei Ichikawa3,6,7, Takafumi Ootsubo8, Takayuki Kotani2,9, Takehiko Wada8, Koichi Nagase8, Jun-ichi Watanabe2 (1.Astronomical Observatory, Graduate School of Science, Kyoto University, 2.National Astronomical Observatory of Japan, 3.Frontier Research Institute for Interdisciplinary Science, Tohoku University, 4.Center for Planetary Science, Graduate School of Science, Kobe University, 5.Laboratory of Infrared High-resolution Spectroscopy, Koyama Astronomical Observatory, Kyoto Sangyo University, 6.Department of Astronomy, Columbia University, 7.Department of Physics and Astronomy, University of Texas at San Antonio, 8.Department of Space Astronomy and Astrophysics, Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 9.Astrobiology Center, National Institutes of Natural Sciences)

Sun. May 26, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 201B (2F)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

11:30 AM - 11:45 AM

*Akira Kouchi1, Yuki Kimura1, Yasuhiro Oba1, Tetsuya Hama1, Naoki Watanabe1, Shogo Tachibana2, Akira Tsuchiyama3, Satomi Enju3, Takafumi Ootsubo4 (1.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 2.UTokyo Organization for Planetary and Space Science, University of Tokyo, 3.Graduate School of Science, Kyoto University, 4.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency)