Japan Geoscience Union Meeting 2019

Osamu Seki

Convener, Chairperson

Mon. May 27, 2019 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall B (2F)

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Osamu Seki(Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University), Akira Oka(Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo), Ryu Uemura(University of the Ryukyus), Ryosuke Makabe(National Institute of Polar Research), Chairperson:Yuji Kato(Kochi University)

Mon. May 27, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Convention Hall B (2F)

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Osamu Seki(Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University), Akira Oka(Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo), Ryu Uemura(University of the Ryukyus), Ryosuke Makabe(National Institute of Polar Research), Chairperson:Sam Sherriff-Tadano(University of Tokyo)

Mon. May 27, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall B (2F)

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Osamu Seki(Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University), Akira Oka(Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo), Ryu Uemura(University of the Ryukyus), Ryosuke Makabe(National Institute of Polar Research), Chairperson:Takeshige Ishiwa(National institute of Polar Research)

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Osamu Seki(Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University), Akira Oka(Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo), Ryu Uemura(University of the Ryukyus), Ryosuke Makabe(National Institute of Polar Research)

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

convener:Osamu Seki(Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University), Akira Oka(Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo), Ryu Uemura(University of the Ryukyus), Ryosuke Makabe(National Institute of Polar Research)

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 29, 2019 9:00 AM - 10:30 AM 102 (1F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

9:00 AM - 9:30 AM

*Iizuka Yoshinori1, Ryu Uemura2, Koji Fujita3, Shohei Hattori4, Osamu Seki1, Naga Oshima5, Hiroshi Ohno6, Sumito Matoba1 (1.Institite of Low Temperature Science, Hokkaido University, 2.Department of Chemistry, Biology, and Marine Science, Faculty of Science, University of the Ryukyus, 3.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 4.Department of Chemical Science and Engineering, School of Materials and Chemical Technology, Tokyo Institute of Technology,, 5.Meteorological Research Institute, 6.Kitami Institute of Technology)

Wed. May 29, 2019 1:45 PM - 3:15 PM 102 (1F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Sun. May 26, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 303 (3F)

 • [E] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-OS Ocean Sciences & Ocean Environment

11:30 AM - 11:45 AM

Naomi Harada1, Fujiki Tetsuichi1, *Maki Noguchi Aita1, Makio Honda1, Minoru Kitamura1, Takuhei Shiozaki1, Yoshihisa Mino3, Akira Kuwata2, Kazuaki Tadokoro2, Osamu Seki4, Megumi Chikamoto5 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Tohoku National Fisheries Research Institute, Japan Fisheries Research and Education Agency, 3.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 4.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 5.International Pacific Research Center, University of Hawaii at Manoa)

Thu. May 30, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Thu. May 30, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Mon. May 27, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Convention Hall B (2F)

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

11:15 AM - 11:30 AM

*Yusuke Suganuma1,2, Moto Kawamata2, Kota Katsuki3, Tatsuo Kanamaru4, Heitaro Kaneda5, Takushi Koyama6, Tanabe Yukiko1,2, Daisuke Shibata7, Takeshige Ishiwa1, Takuya Itaki8, Jun'ichi Okuno1,2, Osamu Seki9, Itsuki Suto10, Masakazu Fujii1,2, Hideki Miura1,2 (1.National institute of Polar Research, 2.SOKENDAI, 3.Shimane University, 4.Nihon University, 5.Chiba University, 6.Oita University, 7.Tsukuba University, 8.GSJ, AIST, 9.Hokkaido University, 10.Nagoya University)

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection