Japan Geoscience Union Meeting 2019

Yoko Kebukawa

Convener, Chairperson

Sun. May 26, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A02 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Yoko Kebukawa(Faculty of Engineering, Yokohama National University), Wataru Fujiya(Ibaraki University, College of Science), Shin Ozawa(Department of Earth Science, Graduate School of Science, Tohoku University), Megumi Matsumoto(Graduate School of Science, Tohoku University), Chairperson:Megumi Matsumoto, Wataru Fujiya

Mon. May 27, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A02 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Yoko Kebukawa(Faculty of Engineering, Yokohama National University), Wataru Fujiya(Ibaraki University, College of Science), Shin Ozawa(Department of Earth Science, Graduate School of Science, Tohoku University), Megumi Matsumoto(Graduate School of Science, Tohoku University), Chairperson:Wataru Fujiya, Shin Ozawa

Mon. May 27, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A02 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Yoko Kebukawa(Faculty of Engineering, Yokohama National University), Wataru Fujiya(Ibaraki University, College of Science), Shin Ozawa(Department of Earth Science, Graduate School of Science, Tohoku University), Megumi Matsumoto(Graduate School of Science, Tohoku University), Chairperson:Yoko Kebukawa, Shin Ozawa

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Yoko Kebukawa(Faculty of Engineering, Yokohama National University), Wataru Fujiya(Ibaraki University, College of Science), Shin Ozawa(Department of Earth Science, Graduate School of Science, Tohoku University), Megumi Matsumoto(Graduate School of Science, Tohoku University)

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

convener:Yoko Kebukawa(Faculty of Engineering, Yokohama National University), Wataru Fujiya(Ibaraki University, College of Science), Shin Ozawa(Department of Earth Science, Graduate School of Science, Tohoku University), Megumi Matsumoto(Graduate School of Science, Tohoku University)

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 28, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A03 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

11:51 AM - 12:09 PM

*Yoko Kebukawa1, Tatsuaki Okada2, Motoo Ito3, Jun Aoki4, Yosuke Kawai4, Jun Matsumoto2, Noel Grand5, Arnaud Buch6, Michisato Toyoda4, Hervé Cottin5, Hisayoshi Yurimoto7,2, Hajime Yano2, Takahiro Iwata2, Osamu Mori2 (1.Yokohama National University, 2.Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Kochi Institute for Core Sample Research JAMSTEC, 4.Osaka University, 5.LISA, Université Paris-Est Créteil, 6.Ecole Centrale Paris, 7.Hokkaido University)

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Tatsuaki Okada1,2, Takahiro Iwata1, Yoko Kebukawa3, Motoo Ito4, Jun Aoki5, Yosuke Kawai5, Shoichiro Yokota5, Yoshifumi Saito1, Kentaro Terada5, Michisato Toyoda5, Hikaru Yabuta6, Hisayoshi Yurimoto1,7, Shuji Matsuura8, Kohji Tsumura9, Daisuke Yonetoku10, Tatehiro Mihara11, Ayako Matsuoka1, Reiko Nomura12, Hajime Yano1, Takayuki Hirai13, Atsushi Kumamoto9, Ryosuke Nakamura14, Stephan Ulamec15, Ralf Jaumann15, Jean-Pierre Bibring16, Noel Grand17, Cyril Szopa18, Ernesto Palomba19, Jorn Helbert15, Alain Herique20, Matthias Grott15, Hans-Ulrich Auster21, Goester Klingelhoefer22, Fumi Yoshida13, Makoto Yoshikawa1, Jun Matsumoto1, Toshihiro Chujo1, Masanori Matsushita1, Takanao Saiki1, Hideki Kato1, Osamu Mori1, Junichiro Kawaguchi1 (1.Japan Aerospace Exploration Agency, 2.University of Tokyo, 3.Yokohama National University, 4.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 5.Osaka University, 6.Hiroshima University, 7.Hokkaido University, 8.Kwansei Gakuin University, 9.Tohoku University, 10.Kanazawa University, 11.RIKEN, 12.National Astronomical Observatory of Japan, 13.Chiba Institute of Technology, 14.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 15.German Aerospace Center, 16.Institut d’Astrophysique Spatiale, 17.LISA, 18.LATMOS, 19.INAF-IAPS, 20.IPAG, 21.TU Braunschweig, 22.Leibniz Universität Hannover)

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Tatsuaki Okada1,2, Takahiro Iwata1, Yoko Kebukawa3, Motoo Ito4, Jun Aoki5, Yosuke Kawai5, Shoichiro Yokota5, Yoshifumi Saito1, Kentaro Terada5, Michisato Toyoda5, Hikaru Yabuta6, Hisayoshi Yurimoto1,7, Shuji Matsuura8, Kohji Tsumura9, Daisuke Yonetoku10, Tatehiro Mihara11, Ayako Matsuoka1, Reiko Nomura12, Hajime Yano1, Takayuki Hirai13, Atsushi Kumamoto9, Ryosuke Nakamura14, Stephan Ulamec15, Ralf Jaumann15, Jean-Pierre Bibring16, Noel Grand17, Cyril Szopa18, Ernesto Palomba19, Jorn Helbert15, Alain Herique20, Matthias Grott15, Hans-Ulrich Auster21, Goester Klingelhoefer22, Fumi Yoshida13, Makoto Yoshikawa1, Jun Matsumoto1, Toshihiro Chujo1, Masanori Matsushita1, Takanao Saiki1, Hideki Kato1, Osamu Mori1, Junichiro Kawaguchi1 (1.Japan Aerospace Exploration Agency, 2.University of Tokyo, 3.Yokohama National University, 4.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 5.Osaka University, 6.Hiroshima University, 7.Hokkaido University, 8.Kwansei Gakuin University, 9.Tohoku University, 10.Kanazawa University, 11.RIKEN, 12.National Astronomical Observatory of Japan, 13.Chiba Institute of Technology, 14.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 15.German Aerospace Center, 16.Institut d’Astrophysique Spatiale, 17.LISA, 18.LATMOS, 19.INAF-IAPS, 20.IPAG, 21.TU Braunschweig, 22.Leibniz Universität Hannover)

Sun. May 26, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Yoshitaka Yoshimura1, Akihiko Yamagishi2, Takehiko Satoh3, Atsuo Miyakawa2, Eiichi Imai4, Satoshi Sasaki5, Kensei Kobayashi6, Yoko Kebukawa6, Tomoka Okada6, Keigo Enya3, Hikaru Yabuta7, Takeshi Naganuma7, Hajime Mita8, Kazuhisa Fujita3, Tomohiro Usui3 (1.College of Agriculture, Tamagawa University, 2.Tokyo University of Pharmacy and Life Science, 3.Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Nagaoka University of Technology, 5.Tokyo University of Technology, 6.Yokohama National University, 7.Hiroshima University, 8.Fukuoka Institute of Technology)

Sun. May 26, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Yoshitaka Yoshimura1, Akihiko Yamagishi2, Takehiko Satoh3, Atsuo Miyakawa2, Eiichi Imai4, Satoshi Sasaki5, Kensei Kobayashi6, Yoko Kebukawa6, Tomoka Okada6, Keigo Enya3, Hikaru Yabuta7, Takeshi Naganuma7, Hajime Mita8, Kazuhisa Fujita3, Tomohiro Usui3 (1.College of Agriculture, Tamagawa University, 2.Tokyo University of Pharmacy and Life Science, 3.Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Nagaoka University of Technology, 5.Tokyo University of Technology, 6.Yokohama National University, 7.Hiroshima University, 8.Fukuoka Institute of Technology)

Sun. May 26, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A02 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

4:30 PM - 4:45 PM

*Yoko Kebukawa1, Michael Zolensky2, Cyrena Anne Goodrich3, Motoo Ito4, Nanako O. Ogawa5, Yoshinori Takano5, Naohiko Ohkouchi5, Hiroki Suga9, Matthew Marcus6, David Kilcoyne6, Takuji Ohigashi7, Zia Rahman2, Muawia H. Shaddad8, Kensei Kobayashi1 (1.Yokohama National University, 2.NASA Johnson Space Center, 3.Lunar and Planetary Institute, 4.Kochi Institute for Core Sample Research JAMSTEC, 5.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 6.Lawrence Berkeley National Laboratory, 7.Institute for Molecular Science, 8.University of Khartoum, 9.The University of Tokyo)

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

Sun. May 26, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A01 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

3:00 PM - 3:15 PM

*Yoshitaka Yoshimura1, Akihiko Yamagishi2, Takehiko Satoh3, Atsuo Miyakawa2, Eiichi Imai4, Satoshi Sasaki5, Kensei Kobayashi6, Yoko Kebukawa6, Tomoka Okada6, Keigo Enya3, Hikaru Yabuta7, Takeshi Naganuma7, Hajime Mita8, Kazuhisa Fujita3, Tomohiro Usui3 (1.College of Agriculture, Tamagawa University, 2.Tokyo University of Pharmacy and Life Science, 3.Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Nagaoka University of Technology, 5.Tokyo University of Technology, 6.Yokohama National University, 7.Hiroshima University, 8.Fukuoka Institute of Technology)

Sun. May 26, 2019 9:00 AM - 10:30 AM 201B (2F)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

Wed. May 29, 2019 3:30 PM - 5:00 PM 201A (2F)

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

3:35 PM - 3:50 PM

*Hajime Yano1, K. Yamamoto2, E. Minakami2, M. Eitel1,3, S. Sasaki4, J. Imani5, K. Okudaira6, M. Higashide7, E. Imai8, Y. Kawaguchi9, Yoko Kebukawa10, H. Mita11, M. Nishi12, T. Noguchi13, Makoto Tabata14, A. Tsuchiyama12, Hikaru Yabuta15, K. Arai8, H. Hashimoto1, Kensei Kobayashi10, A. Yamagishi16 (1.Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, 2.Hosei University, 3.University of Stuttgart, 4.Tokyo University of Technology, 5.Yuki Seimitsu, Co. Ltd., 6.University of Aizu, 7.JAXA/Aerospace Research and Development Directorate, 8.Nagaoka University of Technology, 9.Chiba Institute of Technology, 10.Yokohama National University, 11.Fukuoka Institute of Technology, 12.Kyoto University, 13.Kyushu University, 14.Chiba University, 15.Hiroshima University, 16.Tokyo University of Pharmacy and Life Science)

Thu. May 30, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 201A (2F)

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

11:40 AM - 11:55 AM

*Yoshitaka Yoshimura1, Akihiko Yamagishi2, Takehiko Satoh3, Atsuo Miyakawa2, Eiichi Imai4, Satoshi Sasaki5, Kensei Kobayashi6, Yoko Kebukawa6, Tomoka Okada6, Keigo Enya3, Hikaru Yabuta7, Takeshi Naganuma7, Hajime Mita8, Kazuhisa Fujita3, Tomohiro Usui3 (1.College of Agriculture, Tamagawa University, 2.Tokyo University of Pharmacy and Life Science, 3.Japan Aerospace Exploration Agency, 4.Nagaoka University of Technology, 5.Tokyo University of Technology, 6.Yokohama National University, 7.Hiroshima University, 8.Fukuoka Institute of Technology)

Thu. May 30, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Thu. May 30, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection