Japan Geoscience Union Meeting 2019

Asako Iwaki

Speaker, Author, Co-Author

Sun. May 26, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Convention Hall A (2F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

11:15 AM - 11:30 AM

*Kimiyuki Asano1, Tomotaka Iwata1, Masayuki Yoshimi2, Hiroe Miyake3, Haruko Sekiguchi1, Shinichi Matsushima1, Hiroshi Kawase1, Fumiaki Nagashima1, Hiroaki Yamanaka4, Kosuke Chimoto4, Nobuyuki Yamada5, Tatsuo Kanno6, Michiko Shigefuji6, Shigeki Senna7, Takahiro Maeda7, Atsushi Wakai7, Asako Iwaki7, Kaoru Jin9, Hidetaka Saomoto2, Seiji Tsuno8, Masahiro Korenaga8, Takeshi Sugiyama, Haruhiko Suzuki9, Hisanori Matsuyama9, Shunpei Manabe9, Atsushi Yatagai9, Shigeru Okamoto10, Masaki Suehiro10 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Geological Survey of Japan, AIST, 3.University of Tokyo, 4.Tokyo Institute of Technology, 5.Kochi University, 6.Kyushu University, 7.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 8.Railway Technical Research Institute, 9.OYO Corporation, 10.Hanshin Consultants Co., Ltd.)

11:30 AM - 11:45 AM

*Tomotaka Iwata1, Kimiyuki Asano1, Masayuki Yoshimi2, Hiroe Miyake3, Haruko Sekiguchi1, Shinichi Matsushima1, Hiroshi Kawase1, Fumiaki Nagashima1, Hiroaki Yamanaka4, Kosuke Chimoto4, Nobuyuki Yamada5, Tatsuo Kanno6, Michiko Shigefuji6, Shigeki Senna7, Takahiro Maeda7, Asako Iwaki7, Kaoru Jin7, Hidetaka Saomoto2, Seiji Tsuno8, Masahiro Korenaga8, Syunpei Manabe9, Haruhiko Suzuki9, Hisanori Matsuyama9, Yatagai Atsushi9 (1.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 2.Geological Survey of Japan, AIST, 3.University of Tokyo, 4.Tokyo Institute of Technology, 5.Kochi University, 6.Kyushu University, 7.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 8.Railway Technical Research Institute, 9.OYO Corporation)

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Sun. May 26, 2019 9:00 AM - 10:30 AM 304 (3F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Sun. May 26, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Sun. May 26, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General