Japan Geoscience Union Meeting 2019

Mako Ohzono

Convener, Chairperson

Sun. May 26, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A03 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

convener:Mako Ohzono(Institute of Seismology and Volcanology, Graduate School of Science, Hokkaido University), Tadafumi Ochi(Institute of Earthquake and Volcano Geology, Geological Survey of Japan, The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Masayuki Kano(Graduate school of science, Tohoku University), Chairperson:Yoshiyuki Tanaka(Earth and Planetary Science, The University of Tokyo), Masayuki Kano(東北大学 大学院理学研究科 地球物理学専攻)

Sun. May 26, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A03 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

convener:Mako Ohzono(Institute of Seismology and Volcanology, Graduate School of Science, Hokkaido University), Tadafumi Ochi(Institute of Earthquake and Volcano Geology, Geological Survey of Japan, The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Masayuki Kano(Graduate school of science, Tohoku University), Chairperson:Yuji Himematsu(Graduate School of Science, Hokkaido University), Atsushi Mukai(Faculty of Urban Management, Fukuyama City University)

Sun. May 26, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A03 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

convener:Mako Ohzono(Institute of Seismology and Volcanology, Graduate School of Science, Hokkaido University), Tadafumi Ochi(Institute of Earthquake and Volcano Geology, Geological Survey of Japan, The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Masayuki Kano(Graduate school of science, Tohoku University), Chairperson:Takao Tabei(Department of Global Environment and Disaster Prevention, Faculty of Science and Technology, Kochi University), Takeo Ito

Sun. May 26, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

convener:Mako Ohzono(Institute of Seismology and Volcanology, Graduate School of Science, Hokkaido University), Tadafumi Ochi(Institute of Earthquake and Volcano Geology, Geological Survey of Japan, The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Masayuki Kano(Graduate school of science, Tohoku University)

Sun. May 26, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

convener:Mako Ohzono(Institute of Seismology and Volcanology, Graduate School of Science, Hokkaido University), Tadafumi Ochi(Institute of Earthquake and Volcano Geology, Geological Survey of Japan, The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Masayuki Kano(Graduate school of science, Tohoku University)

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM 303 (3F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-GD Geodesy

2:45 PM - 3:00 PM

*Kazunari Nawa1, Hiroaki Takahashi2, Mako Ohzono2, Kazumi Okada2, Teruhiro Yamaguchi2, Daisuke Oka3, Noritoshi Okazaki3, Ryo Honda4, Hiroshi Ikeda5 (1.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 2.Hokkaido University, 3.Geological Survey of Hokkaido, 4.Mount Fuji Research Institute, 5.University of Tsukuba)

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM 304 (3F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-GD Geodesy

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A10 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

2:15 PM - 2:30 PM

*Kei Katsumata1, Mako Ohzono1, Hiroshi Aoyama1, Ryo Tanaka1, Masamitsu Takada1, Masayoshi Ichiyanagi1, Teruhiro Yamaguchi1, Kazumi Okada1, Hiroaki Takahashi1, Shin'ichi Sakai2, Satoshi Matsumoto3, Tomomi Okada4, Toru Matsuzawa4, Shuichiro Hirano5, Toshiko Terakawa6, Shinichiro Horikawa6, Masahiro Kosuga7, Hiroshi Katao8, Yoshihisa Iio8, Airi Nagaoka8, Noriko Tsumura9, Tomotake Ueno10, the Group for the Aftershock Observations of the 2018 Hokkaido Eastern Iburi Earthquake (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Hokkaido University, 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 3.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Kyushu University, 4.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University, 5.Nansei-Toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 6.Earthquake and Volcano Research Center, Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 7.Graduate School of Science and Technology, Hirosaki University, 8.Research Center for Earthquake Prediction, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 9.Graduate School of Science, Chiba University, 10.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention)

Sun. May 26, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A03 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Sun. May 26, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A03 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

2:00 PM - 2:15 PM

*Takao Tabei1, Mako Ohzono2, Kazuki Koketsu3, Hiroe Miyake3, Rajendra Bhandari4, Janak B. Chand4, Bishow R. Silwal4, Soma N. Sapkota4 (1.Department of Global Environment and Disaster Prevention, Faculty of Science and Technology, Kochi University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Graduate School of Science, Hokkaido University, 3.Earthquake Researech Institute, University of Tokyo, 4.Department of Mines and Geology, Nepal)

Sun. May 26, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Shigeru Nakao1, Takeshi Matsushima2, Takao Tabei3, Makoto OKUBO3, Tadashi Yamashina4, Takahiro Ohkura5, Takuya NISHIMURA7,6, Takuo Shibutani6, Masahiro Teraishi6, Takeo Ito7, Takeshi Sagiya8, Kenjiro Matsuhiro7, Teruyuki Kato9, Jun'ichi Fukuda9, Atsushi Watanabe9, Satoshi Miura10, Yusaku Ohta10, Tomotsugu Demachi10, Hiroaki Takahashi11, Mako Ohzono11, Teruhiro Yamaguchi11, Kazumi Okada11 (1.Department of Earth and Environmental Sciences, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Department of Global Environment and Disaster Prevenction, Faculty of Science and Technology, Kochi University,, 4.Kochi Earthquake Observatory, Faculty of Science and Technology ,Kochi University, 5.Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate School of Science, Kyoto University, 6.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 7.Earthquake and Volcano Research Center, Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 8.Disaster Mitigation Research Center, Nagoya University, 9.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 10.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University,, 11.Institute of Seismology and Valcanology, Graduate School of Science, Hokkaido University)

Sun. May 26, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Shigeru Nakao1, Takeshi Matsushima2, Takao Tabei3, Makoto OKUBO3, Tadashi Yamashina4, Takahiro Ohkura5, Takuya NISHIMURA7,6, Takuo Shibutani6, Masahiro Teraishi6, Takeo Ito7, Takeshi Sagiya8, Kenjiro Matsuhiro7, Teruyuki Kato9, Jun'ichi Fukuda9, Atsushi Watanabe9, Satoshi Miura10, Yusaku Ohta10, Tomotsugu Demachi10, Hiroaki Takahashi11, Mako Ohzono11, Teruhiro Yamaguchi11, Kazumi Okada11 (1.Department of Earth and Environmental Sciences, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Department of Global Environment and Disaster Prevenction, Faculty of Science and Technology, Kochi University,, 4.Kochi Earthquake Observatory, Faculty of Science and Technology ,Kochi University, 5.Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate School of Science, Kyoto University, 6.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 7.Earthquake and Volcano Research Center, Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 8.Disaster Mitigation Research Center, Nagoya University, 9.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 10.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University,, 11.Institute of Seismology and Valcanology, Graduate School of Science, Hokkaido University)

Mon. May 27, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology