Japan Geoscience Union Meeting 2019

Konosuke Sugiura

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 29, 2019 1:45 PM - 3:15 PM 102 (1F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

2:30 PM - 2:45 PM

*Tatsuhiro Mori1, Kumiko Goto-Azuma2,3, Yutaka Kondo2, Yoshimi Ogawa-Tsukagawa2, Kazuhiko Miura1, Motohiro Hirabayashi2, Naga Oshima4, Makoto Koike5, Kaarle Kupiainen6, Nobuhiro Moteki5, Sho Ohata7, Sinha Puna Ram8, Konosuke Sugiura9, Teruo Aoki10, Martin Schneebeli11, Konrad Steffen11, Atsushi Sato12, Akane Tsushima13, Vladimir Makarov14, Satoshi Omiya15,16, Atsuko Sugimoto17, Shinya Takano17 (1.Tokyo University of Science, 2.National Institute of Polar Research, 3.The Graduate University for Advanced Studies, 4.Meteorological Research Institute, 5.Depertment of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 6.Environmental Protection Department Ministry of the Environment, 7.Institute for Space–Earth Environmental Research (ISEE), Nagoya University, 8.Department of Space Indian Space Research Organization, 9.University of Toyama, 10.Okayama University, 11.WSL Institute for Snow and Avalanche Research, 12.former Snow and Ice Research Center, 13.Reserach Institute for Humanity and Nature, 14.Melnikov’s Permafrost Institute, 15.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 16.Civil Engineering Research Institute for Cold Region, 17.Graduate School of Environmental Science, Hokkaido University)

Tue. May 28, 2019 9:00 AM - 10:30 AM 201B (2F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

Tue. May 28, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 201B (2F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

11:30 AM - 11:45 AM

*Kenji Kawamura1, Ikumi Oyabu1, Fumio Nakazawa1,2, Shuji Fujita1,2, Kyohei Yamada1, Naoyuki Kurita4, Shun Tsutaki5, Hiroshi Ohno6, Konosuke Sugiura7, Kumiko Goto-Azuma1,2, Hideaki Motoyama1,2, Ayako Abe-Ouchi5,3 (1.National Institute of Polar Research, Research Organization of Information and Systems, 2.SOKENDAI (The Graduate University of Advanced Studies), 3.JAMSTEC, 4.Nagoya University, 5.University of Tokyo, 6.Kitami Institute of Technology, 7.University of Toyama)

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM 201B (2F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

2:45 PM - 3:00 PM

*Shuji Fujita1,2, Kenji Kawamura1,2,10, Prasad Gogineni3, Ayako Abe-Ouchi4, David Braaten5, Jean-Charles Gallet6, Elisabeth Isaksson6, Brice van Liefferinge6, Kenny Matsuoka6, Charles O'Neill3, John Paden5, Fernando Rodriguez-Morales5, Ryan A. Taylor3, Shun Tsutaki4, Jie-Bang Yan3, Kumiko Goto-Azuma1,2, Ralf Greve7, Stephen Hudson6, Jack Kohler6, Shriniwas Kolpuke3, Linfeng Li3, Geir Moholdt6, Hideaki Motoyama1,2, Fumio Nakazawa1, Takashi Obase4, Hiroshi Ohno8, Ikumi Oyabu9,1, Fuyuki Saito10, Konosuke Sugiura11 (1.National Institute of Polar Research, Research Organization of Information and Systems(ROIS), 2.Department of Polar Science, The Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI), Japan, 3.The University of Alabama, USA, 4.Atmosphere and Ocean Research Institute, The University of Tokyo, Japan, 5.CReSIS, University of Kansas, USA, 6.Norwegian Polar Institute, Norway, 7.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, Japan, 8.Kitami Institute of Technology, Japan, 9.JSPS, Japan, 10.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), Japan, 11.University of Toyama, Japan)

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

*Shun Tsutaki1, Takashi Obase1, Shuji Fujita2,3, Ayako Abe-Ouchi1,4, Kenji Kawamura2,3,4, Kenichi Matsuoka5, Hiroshi Ohno6, Ikumi Oyabu2,7, Fumio Nakazawa2, Konosuke Sugiura8 (1.The University of Tokyo, 2.National Institute of Polar Research, 3.The Graduate University for Advanced Studies, 4.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 5.Norwegian Polar Institute, 6.Kitami Institute of Technology, 7.Japan Society for the Promotion of Science, 8.University of Toyama)

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

*Shun Tsutaki1, Takashi Obase1, Shuji Fujita2,3, Ayako Abe-Ouchi1,4, Kenji Kawamura2,3,4, Kenichi Matsuoka5, Hiroshi Ohno6, Ikumi Oyabu2,7, Fumio Nakazawa2, Konosuke Sugiura8 (1.The University of Tokyo, 2.National Institute of Polar Research, 3.The Graduate University for Advanced Studies, 4.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 5.Norwegian Polar Institute, 6.Kitami Institute of Technology, 7.Japan Society for the Promotion of Science, 8.University of Toyama)