Japan Geoscience Union Meeting 2019

Shinsuke Abe

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A01 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

3:45 PM - 4:00 PM

*Noriyuki Namiki1,2, Takahide Mizuno3, Hiroki Senshu4, Hirotomo Noda1,2, Koji Matsumoto1,2, Naru Hirata5, Ryuhei Yamada5, Yoshiaki Ishihara6, HItoshi Ikeda3, Hiroshi Araki1,2, Keiko Yamamoto1,2, Shinsuke Abe7, Fumi Yoshida4, Arika Higuchi1, Sho Sasaki10, Shoko Oshigami1, Seiitsu Tsuruta1, Kazuyoshi Asari1, Seiichi Tazawa1, Makoto Shizugami1, Hideaki Miyamoto8, Hirohide Demura5, Jun Kimura10, Toshimichi Otsubo9 (1.National Astronomical Observatory of Japan, 2.SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies), 3.Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science, 4.Chiba Institute of Technology, 5.The University of Aizu, 6.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 7.Nihon University,8Osaka University, 8.The University of Tokyo, 9.Hitotsubashi University, 10.Osaka University)

Wed. May 29, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A01 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

10:45 AM - 11:00 AM

*Tomoko Arai1, Masanori Kobayashi1, Ko Ishibashi1, Fumi Yoshida1, Hiroshi Kimura1, Takayuki Hirai1, Hong Peng1, Manabu Yamada1, Hiroki Senshu1, Koji Wada1, Ralf Srama2, Harald Kruger3, Jun-ichi Watanabe4, Takashi Ito4, Masateru Ishiguro5, Tomoki Nakamura6, Hikaru Yabuta7, Shogo Tachibana8, Takashi Mikouchi8, Shinsuke Abe9, Katsuhito Ohtsuka10, Seitaro Urakawa11, Keiko Nakamura-Messenger12, Mutsumi Komatsu13, Shingo Kameda14, Masato Kagitani6, Naru Hirata15, Hirohide Demura15, Sho Sasaki16, Takahiro Hiroi17, Goro Komatsu18, Hidehiro Kaneda19, Takaya Inamori19, Takaya Okamoto20, Toshifumi Yanagisawa20, Makoto Yoshikawa20, Hajime Yano20, Tatsuaki Okada20, Takahiro Iwata20, Takafumi Ootsubo20, Yasuhiro Kawakatsu20, Hiroyuki Toyota20, Kazutaka Nishiyama20, Takeshi Takashima20 (1.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 2.University of Stuttgart, 3.Max Planck Institute, 4.National Astronomical Observatory of Japan , 5.Seoul National Universtiy, 6.Tohoku University, 7.Hiroshima University, 8.The University of Tokyo, 9.Nihon University, 10.Tokyo Meteor Network, 11.Japan Spaceguard Association, 12.NASA , 13.The Graduate University for Advanced Studies, 14.Rikkyo University, 15.Aizu University, 16.Osaka University, 17.Brown University, 18.D'Annunzio University, 19.Nagoya University, 20.JAXA)

11:15 AM - 11:30 AM

*Shinsuke Abe1, Nicholas Moskovitz2, Fumi Yoshida3, Katsutoshi Ohtsuka4, Ito Takashi5, Ryota Fuse1, Masahisa Yanagisawa6, Ryuhei Yamada7 (1.Department of Aerospace Engineering, College of Science and Technology, Nihon University, 2.Lowell Observatory, 3.Planetary Exploration Research Center, Chiba Institute of Technology, 4.Tokyo Meteor Network, 5.National Astronomical Observatory of Japan, 6.The University of Electro-Communications, 7.The University of Aizu, Department of Computer Science and Engineering)

Wed. May 29, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Ryou Ohsawa1, Akira Hirota2, Shinsuke Abe2, Daniel Kastinen3, Kero Johan3, yasunori Fujiwara4, Takuji Nakamura5, Shigeyuki Sako1, Yuto Kojima1, Jun-ichi Watanabe6 (1.Institute of Astronomy, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 2.Department of Aerospace Engineering, College of Science & Technology, Nihon University, 3.Swedish Institute of Space Physics, 4.SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies), 5.National Institute of Polar Research, 6.National Astronomical Observatory of Japan)

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Ryou Ohsawa1, Akira Hirota2, Shinsuke Abe2, Daniel Kastinen3, Kero Johan3, yasunori Fujiwara4, Takuji Nakamura5, Shigeyuki Sako1, Yuto Kojima1, Jun-ichi Watanabe6 (1.Institute of Astronomy, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 2.Department of Aerospace Engineering, College of Science & Technology, Nihon University, 3.Swedish Institute of Space Physics, 4.SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies), 5.National Institute of Polar Research, 6.National Astronomical Observatory of Japan)

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A01 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

Thu. May 30, 2019 9:00 AM - 10:30 AM 103 (1F)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

9:00 AM - 9:15 AM

*Keisuke Onodera1,2, Taichi Kawamura3, Satoshi Tanaka2, Yoshiaki Ishihara4, Takuto Maeda5, Masahisa Yanagisawa6, Yuki Uchida6, Shinsuke Abe7, Ryuhei Yamada8, Takaya Okamoto2 (1.SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies), 2.Institute of Space and Astronautical Science / Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Insitut de Physique du Globe de Paris, 4.National Institute for Environmental Studies, 5.Hirosaki University, 6.The University of Electro-Communications, 7.Nihon University, 8.University of Aizu)