Japan Geoscience Union Meeting 2019

Toki Hirose

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 27, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 304 (3F)

  • [J] Oral
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-EM Earth's Electromagnetism

Wed. May 29, 2019 10:45 AM - 12:15 PM IC (2F)

  • [J] Oral
  • | S (Solid Earth Sciences )
  • | S-VC Volcanology

10:45 AM - 11:00 AM

*Nobukazu Seama1,2, Tetsuo Matsuno2,1, Koji Kiyosugi3,2, Satoshi Shimizu2, Reina Nakaoka2, Keiko Suzuki-Kamata2,1, Yasutomo Seto1, Mamoru Sano2, Yuiko Morita4, Hikaru Iwamaru2, Haruhisa Morozumi2, Misaki Horiuchi1, Kimihiro Nishimura1, Hiroshi Ichihara5, Kazuki Hayashi1, Toki Hirose1, Katsuya Kaneko1,2, Hiroto Yamaguchi4, Yuki Okizono4, Hiroko Sugioka1,2, Kazuo Nakahigashi6,2, Yojiro Yamamoto7, Tatsuya KODA2, Shuichi Kodaira7,2, Yoshiyuki Tatsumi2,1, Scientific party of T/S Fukae-maru Kikai caldera research cruises (1.Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University, 2.Kobe Ocean Bottom Exploration Center, Kobe University, 3.Organization of Advanced Science and Technology, Kobe University, 4.Department of Planetology, Faculty of Science, Kobe University, 5.Graduate school of environmental studies, Nagoya University, 6.Tokyo University of Marine Science and Technology, 7.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)

11:00 AM - 11:15 AM

*Satoshi Shimizu1,2, Nobukazu Seama3,1, Reina NAKAOKA1, Tetsuo Matsuno1,3, Koji Kiyosugi5, Hikaru Iwamaru1,2, Mamoru Sano1,2, Kimihiro Nishimura3, Keiko Suzuki-Kamata1,3, Katsuya Kaneko3, hiroto yamaguchi4, Misaki Horiuchi3, Toki Hirose3, Kazuki Hayashi3, Yoshiyuki Tatsumi1,3 (1.Ocean Bottom Exploraiton Center, Kobe University, 2.Nippon Marine Enterprises, Ltd., 3.Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University, 4.Department of Planetology, Faculty of Science, Kobe University, 5.Organization of Advanced Science and Technology, Kobe University)

12:00 PM - 12:15 PM

*Tetsuo Matsuno1,2, Toki Hirose2, Yuuki Okizono3, Nobukazu Seama2,1, Hiroshi Ichihara4, Hiroko Sugioka2,1, Yoshiyuki Tatsumi1,2 (1.Kobe Ocean Bottom Exploration Center, Kobe University, 2.Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University, 3.Department of Planetology, Faculty of Science, Kobe University, 4.Graduate school of environmental studies, Nagoya University)