Japan Geoscience Union Meeting 2019

Ryoichi Fujii

Convener, Chairperson

Mon. May 27, 2019 9:30 AM - 10:30 AM 101 (1F)

 • [J] Oral
 • | U (Union )
 • | Union

convener:Eiichi Tajika(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo), Shigeko Haruyama(Department of Environmental Science, Graduate School of Bioresouces,Mie University), Ryoichi Fujii(Research Organization of Information and Systems), Hodaka Kawahata(Atmosphere Ocean Research Institute, the University of Tokyo), Chairperson:Eiichi Tajika, Shigeko Haruyama

Mon. May 27, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 101 (1F)

 • [J] Oral
 • | U (Union )
 • | Union

convener:Eiichi Tajika(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo), Shigeko Haruyama(Department of Environmental Science, Graduate School of Bioresouces,Mie University), Ryoichi Fujii(Research Organization of Information and Systems), Hodaka Kawahata(Atmosphere Ocean Research Institute, the University of Tokyo), Chairperson:Shigeko Haruyama, Hodaka Kawahata

Mon. May 27, 2019 1:45 PM - 3:15 PM 101 (1F)

 • [J] Oral
 • | U (Union )
 • | Union

convener:Eiichi Tajika(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo), Shigeko Haruyama(Department of Environmental Science, Graduate School of Bioresouces,Mie University), Ryoichi Fujii(Research Organization of Information and Systems), Hodaka Kawahata(Atmosphere Ocean Research Institute, the University of Tokyo), Chairperson:Hodaka Kawahata, Eiichi Tajika

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM 101 (1F)

 • [J] Oral
 • | U (Union )
 • | Union

convener:Eiichi Tajika(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo), Shigeko Haruyama(Department of Environmental Science, Graduate School of Bioresouces,Mie University), Ryoichi Fujii(Research Organization of Information and Systems), Hodaka Kawahata(Atmosphere Ocean Research Institute, the University of Tokyo), Chairperson:Eiichi Tajika, Shigeko Haruyama

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | U (Union )
 • | Union

convener:Eiichi Tajika(Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo), Shigeko Haruyama(Department of Environmental Science, Graduate School of Bioresouces,Mie University), Ryoichi Fujii(Research Organization of Information and Systems), Hodaka Kawahata(Atmosphere Ocean Research Institute, the University of Tokyo)

Speaker, Author, Co-Author

Thu. May 30, 2019 1:45 PM - 3:15 PM 101 (1F)

 • [J] Oral
 • | U (Union )
 • | Union

Wed. May 29, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Yuki Kawamura1, Keisuke Hosokawa1, Shin-ichiro Oyama2,3, Yoshizumi Miyoshi2, Yasunobu Ogawa3, Satoshi Kurita2, Satoshi Ebukuro1, Ryoichi Fujii4 (1.Department of Communication Engineering and Informatics, University of Electro-Communications, 2.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 3.National Institute of Polar Research, 4.Research Organization of Information and Systems)

*Satoshi Ebukuro1, Keisuke Hosokawa1, Shin-ichiro Oyama2,3,5, Yoshizumi Miyoshi2, Yasunobu Ogawa3, Satoshi Kurita2, Yuki Kawamura1, Ryoichi Fujii4 (1.Department of Communication Engineering and Informatics, University of Electro-Communications, 2.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 3.National Institute of Polar Research, 4.Research Organization of Information and Systems, 5.University of Oulu)

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

*Yuki Kawamura1, Keisuke Hosokawa1, Shin-ichiro Oyama2,3, Yoshizumi Miyoshi2, Yasunobu Ogawa3, Satoshi Kurita2, Satoshi Ebukuro1, Ryoichi Fujii4 (1.Department of Communication Engineering and Informatics, University of Electro-Communications, 2.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 3.National Institute of Polar Research, 4.Research Organization of Information and Systems)

*Satoshi Ebukuro1, Keisuke Hosokawa1, Shin-ichiro Oyama2,3,5, Yoshizumi Miyoshi2, Yasunobu Ogawa3, Satoshi Kurita2, Yuki Kawamura1, Ryoichi Fujii4 (1.Department of Communication Engineering and Informatics, University of Electro-Communications, 2.Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya University, 3.National Institute of Polar Research, 4.Research Organization of Information and Systems, 5.University of Oulu)

Thu. May 30, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A04 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

4:15 PM - 4:30 PM

*Kazushi Asamura1, Yoshizumi Miyoshi2, Keisuke Hosokawa3, Takefumi Mitani1, Taku Namekawa1,5, Takeshi Sakanoi4, Naoshi Yagi4, Mizuki Fukizawa4, Genki Ishizawa4, Satoshi Kasahara5, Shin Sugo5, Oya Kawashima5, Reiko Nomura6, Masahito Nose2, Mariko Teramoto2, Yasunobu Ogawa7, Shinji Saito2, Ryoichi Fujii8 (1.ISAS / JAXA, 2.ISEE, Nagoya University, 3.The University of Electro-Communications, 4.Tohoku University, 5.The University of Tokyo, 6.NAOJ / NINS, 7.NiPR / ROIS, 8.ROIS)

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A04 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment

2:55 PM - 3:10 PM

*Keisuke Hosokawa1, Yoshizumi Miyoshi2, Shin-ichiro Oyama2, Yasunobu Ogawa3, Satoshi Kurita2, Yoshiya Kasahara4, Mitsunori Ozaki4, Yasumasa Kasaba5, Satoshi Yagitani4, Shoya Matsuda6, Fuminori Tsuchiya5, Atsushi Kumamoto5, Iku Shinohara6, Ryoichi Fujii7 (1.Department of Communication Engineering and Informatics, University of Electro-Communications, 2.ISEE, Nagoya University, 3.National Institute of Polar Research, 4.Kanazawa University, 5.Tohoku University, 6.ISAS/JAXA, 7.Research Organization of Information and Systems)

Thu. May 30, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A01 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-EM Solar-Terrestrial Sciences, Space Electromagnetism & Space Environment