Japan Geoscience Union Meeting 2019

Naga Oshima

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 29, 2019 9:00 AM - 10:30 AM 102 (1F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

9:00 AM - 9:30 AM

*Iizuka Yoshinori1, Ryu Uemura2, Koji Fujita3, Shohei Hattori4, Osamu Seki1, Naga Oshima5, Hiroshi Ohno6, Sumito Matoba1 (1.Institite of Low Temperature Science, Hokkaido University, 2.Department of Chemistry, Biology, and Marine Science, Faculty of Science, University of the Ryukyus, 3.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 4.Department of Chemical Science and Engineering, School of Materials and Chemical Technology, Tokyo Institute of Technology,, 5.Meteorological Research Institute, 6.Kitami Institute of Technology)

9:30 AM - 9:45 AM

*Shohei Hattori1, Iizuka Yoshinori2, Koji Fujita3, Ryu Uemura4, Sakiko Ishino1, Naga Oshima5, Nozomi Suzuki1, Sumito Matoba2, Asuka Tsuruta1, Joel Savarino6, Naohiro Yoshida1 (1.Department of Chemical Science and Engineering, School of Materials and Chemical Technology, Tokyo Institute of Technology, 2.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 3.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, Nagoya, Japan., 4.Department of Chemistry, Biology, and Marine Science, Faculty of Science, University of the Ryukyus, 5.Meteorological Research Institute, 6.Institut des Geoscience de l’Environnement, Universite Grenoble Alpes/CNRS)

Wed. May 29, 2019 1:45 PM - 3:15 PM 102 (1F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

2:30 PM - 2:45 PM

*Tatsuhiro Mori1, Kumiko Goto-Azuma2,3, Yutaka Kondo2, Yoshimi Ogawa-Tsukagawa2, Kazuhiko Miura1, Motohiro Hirabayashi2, Naga Oshima4, Makoto Koike5, Kaarle Kupiainen6, Nobuhiro Moteki5, Sho Ohata7, Sinha Puna Ram8, Konosuke Sugiura9, Teruo Aoki10, Martin Schneebeli11, Konrad Steffen11, Atsushi Sato12, Akane Tsushima13, Vladimir Makarov14, Satoshi Omiya15,16, Atsuko Sugimoto17, Shinya Takano17 (1.Tokyo University of Science, 2.National Institute of Polar Research, 3.The Graduate University for Advanced Studies, 4.Meteorological Research Institute, 5.Depertment of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 6.Environmental Protection Department Ministry of the Environment, 7.Institute for Space–Earth Environmental Research (ISEE), Nagoya University, 8.Department of Space Indian Space Research Organization, 9.University of Toyama, 10.Okayama University, 11.WSL Institute for Snow and Avalanche Research, 12.former Snow and Ice Research Center, 13.Reserach Institute for Humanity and Nature, 14.Melnikov’s Permafrost Institute, 15.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 16.Civil Engineering Research Institute for Cold Region, 17.Graduate School of Environmental Science, Hokkaido University)

Thu. May 30, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Thu. May 30, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Tue. May 28, 2019 9:00 AM - 10:30 AM 201B (2F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

Thu. May 30, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

Thu. May 30, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

Thu. May 30, 2019 3:30 PM - 5:00 PM 303 (3F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM 201B (2F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

4:15 PM - 4:30 PM

*Nobuhiro Moteki1, Makoto Koike1, Sho Ohata2, Yutaka Kondo3, Nobuyuki Takegawa5, Kouji Adachi4, Naga Oshima4, Hitoshi Matsui2, Kazuyuki Kita6, Tatsuhiro Mori7, Atsushi Yoshida1 (1.The Univerisity of Tokyo, 2.Nagoya University, 3.National Institute for Polar Research, 4.Meteorological Research Institute, 5.Tokyo Metropolitan University, 6.Ibaraki University, 7.Tokyo University of Science)