Japan Geoscience Union Meeting 2019

Sumito Matoba

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 29, 2019 9:00 AM - 10:30 AM 102 (1F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

9:00 AM - 9:30 AM

*Iizuka Yoshinori1, Ryu Uemura2, Koji Fujita3, Shohei Hattori4, Osamu Seki1, Naga Oshima5, Hiroshi Ohno6, Sumito Matoba1 (1.Institite of Low Temperature Science, Hokkaido University, 2.Department of Chemistry, Biology, and Marine Science, Faculty of Science, University of the Ryukyus, 3.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 4.Department of Chemical Science and Engineering, School of Materials and Chemical Technology, Tokyo Institute of Technology,, 5.Meteorological Research Institute, 6.Kitami Institute of Technology)

9:30 AM - 9:45 AM

*Shohei Hattori1, Iizuka Yoshinori2, Koji Fujita3, Ryu Uemura4, Sakiko Ishino1, Naga Oshima5, Nozomi Suzuki1, Sumito Matoba2, Asuka Tsuruta1, Joel Savarino6, Naohiro Yoshida1 (1.Department of Chemical Science and Engineering, School of Materials and Chemical Technology, Tokyo Institute of Technology, 2.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 3.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, Nagoya, Japan., 4.Department of Chemistry, Biology, and Marine Science, Faculty of Science, University of the Ryukyus, 5.Meteorological Research Institute, 6.Institut des Geoscience de l’Environnement, Universite Grenoble Alpes/CNRS)

Tue. May 28, 2019 9:00 AM - 10:30 AM 201B (2F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

9:30 AM - 9:45 AM

*Takuto Ando1, Iizuka Yoshinori2,3, Mai Shibata2,3, Sumito Matoba2,3, Shin Sugiyama2,3, Satoru Adachi4, Satoru Yamaguchi4, Koji Fujita5, Akira Hori6, Teruo Aoki7, Shuji Fujita8 (1.Arctic Research Center, Hokkaido University, 2.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 3.Graduate School of Environmental Science, Hokkaido University, 4.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 5.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 6.Department of Civil and Environmental Engineering, Kitami Institute of Technology, 7.Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University, 8. National Institute of Polar Research)

9:45 AM - 10:00 AM

*Kumiko Goto-Azuma1,2, Yoshimi Ogawa-Tsukagawa1, Yutaka Kondo1, Remi Dallmayr1,10, Motohiro Hirabayashi1, Jun Ogata1, Kyotaro Kitamura1, Kenji Kawamura1,2, Hideaki Motoyama1,2, Sumito Matoba3, Teruo Aoki4, Nobuhiro Moteki5, Sho Ohata5, Tatsuhiro Mori6, Makoto Koike5, Yuki Komuro7, Akane Tsushima8,9, Naoko Nagatsuka1, Wataru Shigeyama1,2, Koji Fujita9 (1.National Institute of Polar Research, 2.SOKENDAI, 3.Hokkaido University, 4.Okayama University, 5.University of Tokyo, 6.University of Science, 7.Yamagata University, 8.Research Institute for Humanity and Nature, 9.Nagoya University, 10.AWI)

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

*Naoko Nagatsuka1, Kumiko Goto-Azuma1,2, Akane Tsushima, Hideaki Motoyama1,2, Sumito Matoba3, Koji Fujita4, Tetsuhide Yamasaki5, Yukihiko Onuma6, Masahiro Minowa7, Teruo Aoki8, Motohiro Hirabayashi1 (1.National Institute of Polar Research, 2.SOKENDAI, 3.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 4.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 5.Avangnaq Arctic Project Corp., 6.Institute of Industrial Science, University of Tokyo, 7.Universidad Austral de Chile, 8.Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University)

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

*Naoko Nagatsuka1, Kumiko Goto-Azuma1,2, Akane Tsushima, Hideaki Motoyama1,2, Sumito Matoba3, Koji Fujita4, Tetsuhide Yamasaki5, Yukihiko Onuma6, Masahiro Minowa7, Teruo Aoki8, Motohiro Hirabayashi1 (1.National Institute of Polar Research, 2.SOKENDAI, 3.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 4.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 5.Avangnaq Arctic Project Corp., 6.Institute of Industrial Science, University of Tokyo, 7.Universidad Austral de Chile, 8.Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University)

Wed. May 29, 2019 9:00 AM - 10:30 AM 303 (3F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

Wed. May 29, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 303 (3F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

10:45 AM - 11:00 AM

*Teruo Aoki1,2,3, Masashi Niwano2, Satoru Yamaguchi4, Sumito Matoba5, Tomonori Tanikawa2, Masahiro Hori6, Rigen Shimada6, Akihiro Hachikubo7 (1.The Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University, 2.Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency, 3.National Institute of Polar Research, 4.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 5.Institute of Low Temperature Sciences, Hokkaido University, 6.Earth Observation Research Center, Japan Aerospace Exploration Agency, 7.Kitami Institute of Technology)

Thu. May 30, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

Thu. May 30, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General