Japan Geoscience Union Meeting 2019

Teruo AOKI

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 27, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 101 (1F)

 • [J] Oral
 • | U (Union )
 • | Union

11:54 AM - 12:15 PM

*Takuji Nakamura1, Shin Sugiyama2, Ayako Abe-Ouchi3, Teruo Aoki4, Yoshifumi Nogi1, Takeshi Tamura1 (1.National Institute of Polar Research, 2.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido Univ., 3.Atmosphere and Ocean Research Institute, the University of Tokyo, 4.The Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University)

Wed. May 29, 2019 1:45 PM - 3:15 PM 102 (1F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

2:30 PM - 2:45 PM

*Tatsuhiro Mori1, Kumiko Goto-Azuma2,3, Yutaka Kondo2, Yoshimi Ogawa-Tsukagawa2, Kazuhiko Miura1, Motohiro Hirabayashi2, Naga Oshima4, Makoto Koike5, Kaarle Kupiainen6, Nobuhiro Moteki5, Sho Ohata7, Sinha Puna Ram8, Konosuke Sugiura9, Teruo Aoki10, Martin Schneebeli11, Konrad Steffen11, Atsushi Sato12, Akane Tsushima13, Vladimir Makarov14, Satoshi Omiya15,16, Atsuko Sugimoto17, Shinya Takano17 (1.Tokyo University of Science, 2.National Institute of Polar Research, 3.The Graduate University for Advanced Studies, 4.Meteorological Research Institute, 5.Depertment of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 6.Environmental Protection Department Ministry of the Environment, 7.Institute for Space–Earth Environmental Research (ISEE), Nagoya University, 8.Department of Space Indian Space Research Organization, 9.University of Toyama, 10.Okayama University, 11.WSL Institute for Snow and Avalanche Research, 12.former Snow and Ice Research Center, 13.Reserach Institute for Humanity and Nature, 14.Melnikov’s Permafrost Institute, 15.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 16.Civil Engineering Research Institute for Cold Region, 17.Graduate School of Environmental Science, Hokkaido University)

Tue. May 28, 2019 9:00 AM - 10:30 AM 201B (2F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

9:30 AM - 9:45 AM

*Takuto Ando1, Iizuka Yoshinori2,3, Mai Shibata2,3, Sumito Matoba2,3, Shin Sugiyama2,3, Satoru Adachi4, Satoru Yamaguchi4, Koji Fujita5, Akira Hori6, Teruo Aoki7, Shuji Fujita8 (1.Arctic Research Center, Hokkaido University, 2.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 3.Graduate School of Environmental Science, Hokkaido University, 4.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 5.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 6.Department of Civil and Environmental Engineering, Kitami Institute of Technology, 7.Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University, 8. National Institute of Polar Research)

9:45 AM - 10:00 AM

*Kumiko Goto-Azuma1,2, Yoshimi Ogawa-Tsukagawa1, Yutaka Kondo1, Remi Dallmayr1,10, Motohiro Hirabayashi1, Jun Ogata1, Kyotaro Kitamura1, Kenji Kawamura1,2, Hideaki Motoyama1,2, Sumito Matoba3, Teruo Aoki4, Nobuhiro Moteki5, Sho Ohata5, Tatsuhiro Mori6, Makoto Koike5, Yuki Komuro7, Akane Tsushima8,9, Naoko Nagatsuka1, Wataru Shigeyama1,2, Koji Fujita9 (1.National Institute of Polar Research, 2.SOKENDAI, 3.Hokkaido University, 4.Okayama University, 5.University of Tokyo, 6.University of Science, 7.Yamagata University, 8.Research Institute for Humanity and Nature, 9.Nagoya University, 10.AWI)

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

*Naoko Nagatsuka1, Kumiko Goto-Azuma1,2, Akane Tsushima, Hideaki Motoyama1,2, Sumito Matoba3, Koji Fujita4, Tetsuhide Yamasaki5, Yukihiko Onuma6, Masahiro Minowa7, Teruo Aoki8, Motohiro Hirabayashi1 (1.National Institute of Polar Research, 2.SOKENDAI, 3.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 4.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 5.Avangnaq Arctic Project Corp., 6.Institute of Industrial Science, University of Tokyo, 7.Universidad Austral de Chile, 8.Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University)

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

*Naoko Nagatsuka1, Kumiko Goto-Azuma1,2, Akane Tsushima, Hideaki Motoyama1,2, Sumito Matoba3, Koji Fujita4, Tetsuhide Yamasaki5, Yukihiko Onuma6, Masahiro Minowa7, Teruo Aoki8, Motohiro Hirabayashi1 (1.National Institute of Polar Research, 2.SOKENDAI, 3.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 4.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 5.Avangnaq Arctic Project Corp., 6.Institute of Industrial Science, University of Tokyo, 7.Universidad Austral de Chile, 8.Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University)

Wed. May 29, 2019 9:00 AM - 10:30 AM 303 (3F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

Wed. May 29, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 303 (3F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

10:45 AM - 11:00 AM

*Teruo Aoki1,2,3, Masashi Niwano2, Satoru Yamaguchi4, Sumito Matoba5, Tomonori Tanikawa2, Masahiro Hori6, Rigen Shimada6, Akihiro Hachikubo7 (1.The Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University, 2.Meteorological Research Institute, Japan Meteorological Agency, 3.National Institute of Polar Research, 4.National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, 5.Institute of Low Temperature Sciences, Hokkaido University, 6.Earth Observation Research Center, Japan Aerospace Exploration Agency, 7.Kitami Institute of Technology)

Thu. May 30, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 303 (3F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

Thu. May 30, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

Thu. May 30, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

Thu. May 30, 2019 1:45 PM - 3:15 PM 303 (3F)

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-SD Space Development & Earth Observation from Space