Japan Geoscience Union Meeting 2019

Tatsuhiro Mori

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 29, 2019 1:45 PM - 3:15 PM 102 (1F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

2:30 PM - 2:45 PM

*Tatsuhiro Mori1, Kumiko Goto-Azuma2,3, Yutaka Kondo2, Yoshimi Ogawa-Tsukagawa2, Kazuhiko Miura1, Motohiro Hirabayashi2, Naga Oshima4, Makoto Koike5, Kaarle Kupiainen6, Nobuhiro Moteki5, Sho Ohata7, Sinha Puna Ram8, Konosuke Sugiura9, Teruo Aoki10, Martin Schneebeli11, Konrad Steffen11, Atsushi Sato12, Akane Tsushima13, Vladimir Makarov14, Satoshi Omiya15,16, Atsuko Sugimoto17, Shinya Takano17 (1.Tokyo University of Science, 2.National Institute of Polar Research, 3.The Graduate University for Advanced Studies, 4.Meteorological Research Institute, 5.Depertment of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 6.Environmental Protection Department Ministry of the Environment, 7.Institute for Space–Earth Environmental Research (ISEE), Nagoya University, 8.Department of Space Indian Space Research Organization, 9.University of Toyama, 10.Okayama University, 11.WSL Institute for Snow and Avalanche Research, 12.former Snow and Ice Research Center, 13.Reserach Institute for Humanity and Nature, 14.Melnikov’s Permafrost Institute, 15.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 16.Civil Engineering Research Institute for Cold Region, 17.Graduate School of Environmental Science, Hokkaido University)

Thu. May 30, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Thu. May 30, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

Tue. May 28, 2019 9:00 AM - 10:30 AM 201B (2F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

9:45 AM - 10:00 AM

*Kumiko Goto-Azuma1,2, Yoshimi Ogawa-Tsukagawa1, Yutaka Kondo1, Remi Dallmayr1,10, Motohiro Hirabayashi1, Jun Ogata1, Kyotaro Kitamura1, Kenji Kawamura1,2, Hideaki Motoyama1,2, Sumito Matoba3, Teruo Aoki4, Nobuhiro Moteki5, Sho Ohata5, Tatsuhiro Mori6, Makoto Koike5, Yuki Komuro7, Akane Tsushima8,9, Naoko Nagatsuka1, Wataru Shigeyama1,2, Koji Fujita9 (1.National Institute of Polar Research, 2.SOKENDAI, 3.Hokkaido University, 4.Okayama University, 5.University of Tokyo, 6.University of Science, 7.Yamagata University, 8.Research Institute for Humanity and Nature, 9.Nagoya University, 10.AWI)

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM 201B (2F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

4:15 PM - 4:30 PM

*Nobuhiro Moteki1, Makoto Koike1, Sho Ohata2, Yutaka Kondo3, Nobuyuki Takegawa5, Kouji Adachi4, Naga Oshima4, Hitoshi Matsui2, Kazuyuki Kita6, Tatsuhiro Mori7, Atsushi Yoshida1 (1.The Univerisity of Tokyo, 2.Nagoya University, 3.National Institute for Polar Research, 4.Meteorological Research Institute, 5.Tokyo Metropolitan University, 6.Ibaraki University, 7.Tokyo University of Science)

Wed. May 29, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CG Complex & General