Japan Geoscience Union Meeting 2019

Motohiro Hirabayashi

Speaker, Author, Co-Author

Wed. May 29, 2019 1:45 PM - 3:15 PM 102 (1F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-AS Atmospheric Sciences, Meteorology & Atmospheric Environment

2:30 PM - 2:45 PM

*Tatsuhiro Mori1, Kumiko Goto-Azuma2,3, Yutaka Kondo2, Yoshimi Ogawa-Tsukagawa2, Kazuhiko Miura1, Motohiro Hirabayashi2, Naga Oshima4, Makoto Koike5, Kaarle Kupiainen6, Nobuhiro Moteki5, Sho Ohata7, Sinha Puna Ram8, Konosuke Sugiura9, Teruo Aoki10, Martin Schneebeli11, Konrad Steffen11, Atsushi Sato12, Akane Tsushima13, Vladimir Makarov14, Satoshi Omiya15,16, Atsuko Sugimoto17, Shinya Takano17 (1.Tokyo University of Science, 2.National Institute of Polar Research, 3.The Graduate University for Advanced Studies, 4.Meteorological Research Institute, 5.Depertment of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo, 6.Environmental Protection Department Ministry of the Environment, 7.Institute for Space–Earth Environmental Research (ISEE), Nagoya University, 8.Department of Space Indian Space Research Organization, 9.University of Toyama, 10.Okayama University, 11.WSL Institute for Snow and Avalanche Research, 12.former Snow and Ice Research Center, 13.Reserach Institute for Humanity and Nature, 14.Melnikov’s Permafrost Institute, 15.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 16.Civil Engineering Research Institute for Cold Region, 17.Graduate School of Environmental Science, Hokkaido University)

Tue. May 28, 2019 9:00 AM - 10:30 AM 201B (2F)

 • [J] Oral
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

9:45 AM - 10:00 AM

*Kumiko Goto-Azuma1,2, Yoshimi Ogawa-Tsukagawa1, Yutaka Kondo1, Remi Dallmayr1,10, Motohiro Hirabayashi1, Jun Ogata1, Kyotaro Kitamura1, Kenji Kawamura1,2, Hideaki Motoyama1,2, Sumito Matoba3, Teruo Aoki4, Nobuhiro Moteki5, Sho Ohata5, Tatsuhiro Mori6, Makoto Koike5, Yuki Komuro7, Akane Tsushima8,9, Naoko Nagatsuka1, Wataru Shigeyama1,2, Koji Fujita9 (1.National Institute of Polar Research, 2.SOKENDAI, 3.Hokkaido University, 4.Okayama University, 5.University of Tokyo, 6.University of Science, 7.Yamagata University, 8.Research Institute for Humanity and Nature, 9.Nagoya University, 10.AWI)

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

*Naoko Nagatsuka1, Kumiko Goto-Azuma1,2, Akane Tsushima, Hideaki Motoyama1,2, Sumito Matoba3, Koji Fujita4, Tetsuhide Yamasaki5, Yukihiko Onuma6, Masahiro Minowa7, Teruo Aoki8, Motohiro Hirabayashi1 (1.National Institute of Polar Research, 2.SOKENDAI, 3.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 4.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 5.Avangnaq Arctic Project Corp., 6.Institute of Industrial Science, University of Tokyo, 7.Universidad Austral de Chile, 8.Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University)

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
 • | A-CC Cryospheric Sciences & Cold District Environment

*Naoko Nagatsuka1, Kumiko Goto-Azuma1,2, Akane Tsushima, Hideaki Motoyama1,2, Sumito Matoba3, Koji Fujita4, Tetsuhide Yamasaki5, Yukihiko Onuma6, Masahiro Minowa7, Teruo Aoki8, Motohiro Hirabayashi1 (1.National Institute of Polar Research, 2.SOKENDAI, 3.Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 4.Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 5.Avangnaq Arctic Project Corp., 6.Institute of Industrial Science, University of Tokyo, 7.Universidad Austral de Chile, 8.Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University)

Mon. May 27, 2019 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall B (2F)

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

9:40 AM - 9:55 AM

*Shuji Fujita1,2, Motohiro Hirabayashi1, Iizuka Yoshinori3, Hiroshi Ohno4 (1.National Institute of Polar Research, Research Organization of Information and Systems(ROIS), 2.Department of Polar Science, The Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI), Japan, 3. Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, Japan, 4.Kitami Institute of Technology, Japan)