Japan Geoscience Union Meeting 2019

Qinchuan Xin

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM 103 (1F)

  • [E] Oral
  • | A (Atmospheric and Hydrospheric Sciences )
  • | A-HW Hydrology & Water Environment

3:30 PM - 3:45 PM

Yongjiu Dai1, *Wei Shangguan1, Dagang Wang2, Nan Wei1, Qinchuan Xin2, Hua Yuan1, Shupeng Zhang1, Shaofeng Liu1, Fapeng Yan3, Xingji Lu1 (1. Guangdong Province Key Laboratory for Climate Change and Natural Disaster Studies, School of Atmospheric Sciences, Sun Yat-sen University, 2.School of Geography and Planning, Sun Yat-sen University, 3.College of Global Change and Earth System Science, Beijing Normal University)