Japan Geoscience Union Meeting 2019

Naotaka Tomioka

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A01 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

4:45 PM - 5:00 PM

*Motoo Ito1, Naotaka Tomioka1, Masayuki Uesugi2, Kentaro Uesugi2, Ohigashi Takuji3, Akira Yamaguchi4, Naoya Imae4, Yuzuru Karouji5, Naoki Shirai6, Toru Yada5, Masanao Abe5 (1.Kochi Institute for Core Sample Research, JAMSTEC, 2.JASRI, 3.UVSOR Synchrotron Facility, Institute for Molecular Science, 4.National Institute Polar Research, 5.JAXA, 6.Tokyo Metropolitan University)

Mon. May 27, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A02 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

10:00 AM - 10:15 AM

*Megumi Matsumoto1,2, Akira Tsuchiyama1, Junya Matsuno1, Aiko Nakato1,3, Akira Miyake1, Motoo Ito4, Naotaka Tomioka4, Yu Kodama5, Kentaro Uesugi6, Akihisa Takeuchi6, Tsukasa Nakano7, Epifanio Vaccaro8 (1.Graduate School of Science, Kyoto Univ., 2.Graduate School of Science, Tohoku Univ., 3.JAXA, ISAS, 4.JAMSTEC, 5.Marine Work Japan LTD., 6.JASRI, 7.AIST, Geological Survey Japan, 8.Natural History Museum, London)

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Masaaki Miyahara1, Kazunari Kozuma1, Eiji Ohtani2, Akira Yamaguchi3, Takeshi Sakai4, Hiroaki Ohfuji4, Naotaka Tomioka5, Yu Kodama6 (1.Department of Earth and Planetary Systems Science, Graduate School of Science, Hiroshima University, 2.Department of Earth Sciences, Graduate School of Science, Tohoku University, 3.National Institute of Polar Research, 4.Geodynamics Research Center, Ehime University, 5.5Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 6.Marine Works Japan)

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Masaaki Miyahara1, Kazunari Kozuma1, Eiji Ohtani2, Akira Yamaguchi3, Takeshi Sakai4, Hiroaki Ohfuji4, Naotaka Tomioka5, Yu Kodama6 (1.Department of Earth and Planetary Systems Science, Graduate School of Science, Hiroshima University, 2.Department of Earth Sciences, Graduate School of Science, Tohoku University, 3.National Institute of Polar Research, 4.Geodynamics Research Center, Ehime University, 5.5Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 6.Marine Works Japan)

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A03 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-CG Complex & General

2:15 PM - 2:30 PM

*Masaaki Miyahara1, Akira Yamaguchi2, Masato Saitoh1, Kanta Fukimoto1, Takeshi Sakai3, Hiroaki Ohfuji3, Naotaka Tomioka4, Yu Kodama5, Eiji Ohtani6 (1.Department of Earth and Planetary Systems Science, Graduate School of Science, Hiroshima University, 2.National Institute of Polar Research, 3.Geodynamics Research Center, Ehime University, 4.Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 5.Marine Works Japan, 6.Department of Earth Sciences, Graduate School of Science, Tohoku University)

2:30 PM - 2:45 PM

*Takuo Okuchi1, Narangoo Purevjav1, Norimasa Ozaki2, Takeshi Matsuoka2, Yusuke Seto3, Yoshinori Tange4, Toshinori Yabuuchi5, Naotaka Tomioka6, Toshimori Sekine7, Ryosuke Kodama2 (1.Institute for Planetary Materials, Okayama University, 2.Graduate School of Engineering, Osaka University, 3.Graduate School of Science, Kobe University, 4.Japan Synchrotron Radiation Research Institute, 5.RIKEN Harima Branch, 6.Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 7.Center for High Pressure Science and Technology Advanced Research)

Wed. May 29, 2019 1:45 PM - 3:15 PM 106 (1F)

 • [J] Oral
 • | H (Human Geosciences )
 • | H-RE Resource and Engineering Geology

Wed. May 29, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Sun. May 26, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A08 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Wed. May 29, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-MP Mineralogy & Petrology

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-MP Mineralogy & Petrology

Thu. May 30, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A08 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

10:45 AM - 11:00 AM

*Yu Kodama1, Naotaka Tomioka2, Tatsuhiko Kawamoto3, Junichiro Kuroda4, Masafumi MURAYAMA5, Motoo Ito2 (1.Marine Works Japan Ltd., 2.Kochi Institute for Core Sample Research, JAMSTEC, 3.Department of Geoscience, Faculty of Science, Shizuoka University, 4.Atmosphere and Ocean Research Institute, the University of Tokyo, 5.Faculty of Agriculture and Marine Science, Kochi University)

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | B (Biogeosciences )
 • | B-BG Biogeosciences & Geosphere-Biosphere Interactions

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | B (Biogeosciences )
 • | B-BG Biogeosciences & Geosphere-Biosphere Interactions

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM 201A (2F)

 • [J] Oral
 • | B (Biogeosciences )
 • | B-BC Biogeochemistry

Sun. May 26, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 201A (2F)

 • [E] Oral
 • | B (Biogeosciences )
 • | B-PT Paleontology

Mon. May 27, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A07 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

9:30 AM - 9:45 AM

*Go-Ichiro Uramoto1,2, Yuki Morono2, Naotaka Tomioka2, Shigeyuki Wakaki2, Ryoichi Nakada2, Rota Wagai3, Kentaro Uesugi4, Akihisa Takeuchi4, Masato Hoshino4, Yoshio Suzuki4,5, Satoshi Mitsunobu6, Fumito Shiraishi7, Hiroki Suga5, Yasuo Takeichi8, Yoshio Takahashi5, Fumio Inagaki2 (1.Kochi University, 2.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 3.National Agriculture and Food Research Organization, 4.Japan Synchrotron Radiation Research Institute, 5.University of Tokyo, 6.Ehime University, 7.Hiroshima University, 8.High Energy Accelerator Research Organization)

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A09 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-GI General Geosciences, Information Geosciences & Simulations

3:45 PM - 4:00 PM

*Go-Ichiro Uramoto1,2, Yuki Morono2, Naotaka Tomioka2, Shigeyuki Wakaki2, Ryoichi Nakada2, Rota Wagai3, Kentaro Uesugi4, Akihisa Takeuchi4, Masato Hoshino4, Yoshio Suzuki4,5, Satoshi Mitsunobu6, Fumito Shiraishi7, Hiroki Suga5, Yasuo Takeichi8, Yoshio Takahashi5, Fumio Inagaki2 (1.Kochi University, 2.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 3.National Agriculture and Food Research Organization, 4.Japan Synchrotron Radiation Research Institute, 5.University of Tokyo, 6.Ehime University, 7.Hiroshima University, 8.High Energy Accelerator Research Organization)