Japan Geoscience Union Meeting 2019

Motoo Ito

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 28, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A03 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

11:51 AM - 12:09 PM

*Yoko Kebukawa1, Tatsuaki Okada2, Motoo Ito3, Jun Aoki4, Yosuke Kawai4, Jun Matsumoto2, Noel Grand5, Arnaud Buch6, Michisato Toyoda4, Hervé Cottin5, Hisayoshi Yurimoto7,2, Hajime Yano2, Takahiro Iwata2, Osamu Mori2 (1.Yokohama National University, 2.Japan Aerospace Exploration Agency, 3.Kochi Institute for Core Sample Research JAMSTEC, 4.Osaka University, 5.LISA, Université Paris-Est Créteil, 6.Ecole Centrale Paris, 7.Hokkaido University)

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Tatsuaki Okada1,2, Takahiro Iwata1, Yoko Kebukawa3, Motoo Ito4, Jun Aoki5, Yosuke Kawai5, Shoichiro Yokota5, Yoshifumi Saito1, Kentaro Terada5, Michisato Toyoda5, Hikaru Yabuta6, Hisayoshi Yurimoto1,7, Shuji Matsuura8, Kohji Tsumura9, Daisuke Yonetoku10, Tatehiro Mihara11, Ayako Matsuoka1, Reiko Nomura12, Hajime Yano1, Takayuki Hirai13, Atsushi Kumamoto9, Ryosuke Nakamura14, Stephan Ulamec15, Ralf Jaumann15, Jean-Pierre Bibring16, Noel Grand17, Cyril Szopa18, Ernesto Palomba19, Jorn Helbert15, Alain Herique20, Matthias Grott15, Hans-Ulrich Auster21, Goester Klingelhoefer22, Fumi Yoshida13, Makoto Yoshikawa1, Jun Matsumoto1, Toshihiro Chujo1, Masanori Matsushita1, Takanao Saiki1, Hideki Kato1, Osamu Mori1, Junichiro Kawaguchi1 (1.Japan Aerospace Exploration Agency, 2.University of Tokyo, 3.Yokohama National University, 4.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 5.Osaka University, 6.Hiroshima University, 7.Hokkaido University, 8.Kwansei Gakuin University, 9.Tohoku University, 10.Kanazawa University, 11.RIKEN, 12.National Astronomical Observatory of Japan, 13.Chiba Institute of Technology, 14.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 15.German Aerospace Center, 16.Institut d’Astrophysique Spatiale, 17.LISA, 18.LATMOS, 19.INAF-IAPS, 20.IPAG, 21.TU Braunschweig, 22.Leibniz Universität Hannover)

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

*Tatsuaki Okada1,2, Takahiro Iwata1, Yoko Kebukawa3, Motoo Ito4, Jun Aoki5, Yosuke Kawai5, Shoichiro Yokota5, Yoshifumi Saito1, Kentaro Terada5, Michisato Toyoda5, Hikaru Yabuta6, Hisayoshi Yurimoto1,7, Shuji Matsuura8, Kohji Tsumura9, Daisuke Yonetoku10, Tatehiro Mihara11, Ayako Matsuoka1, Reiko Nomura12, Hajime Yano1, Takayuki Hirai13, Atsushi Kumamoto9, Ryosuke Nakamura14, Stephan Ulamec15, Ralf Jaumann15, Jean-Pierre Bibring16, Noel Grand17, Cyril Szopa18, Ernesto Palomba19, Jorn Helbert15, Alain Herique20, Matthias Grott15, Hans-Ulrich Auster21, Goester Klingelhoefer22, Fumi Yoshida13, Makoto Yoshikawa1, Jun Matsumoto1, Toshihiro Chujo1, Masanori Matsushita1, Takanao Saiki1, Hideki Kato1, Osamu Mori1, Junichiro Kawaguchi1 (1.Japan Aerospace Exploration Agency, 2.University of Tokyo, 3.Yokohama National University, 4.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 5.Osaka University, 6.Hiroshima University, 7.Hokkaido University, 8.Kwansei Gakuin University, 9.Tohoku University, 10.Kanazawa University, 11.RIKEN, 12.National Astronomical Observatory of Japan, 13.Chiba Institute of Technology, 14.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 15.German Aerospace Center, 16.Institut d’Astrophysique Spatiale, 17.LISA, 18.LATMOS, 19.INAF-IAPS, 20.IPAG, 21.TU Braunschweig, 22.Leibniz Universität Hannover)

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A01 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

4:45 PM - 5:00 PM

*Motoo Ito1, Naotaka Tomioka1, Masayuki Uesugi2, Kentaro Uesugi2, Ohigashi Takuji3, Akira Yamaguchi4, Naoya Imae4, Yuzuru Karouji5, Naoki Shirai6, Toru Yada5, Masanao Abe5 (1.Kochi Institute for Core Sample Research, JAMSTEC, 2.JASRI, 3.UVSOR Synchrotron Facility, Institute for Molecular Science, 4.National Institute Polar Research, 5.JAXA, 6.Tokyo Metropolitan University)

Sun. May 26, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A02 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

4:30 PM - 4:45 PM

*Yoko Kebukawa1, Michael Zolensky2, Cyrena Anne Goodrich3, Motoo Ito4, Nanako O. Ogawa5, Yoshinori Takano5, Naohiko Ohkouchi5, Hiroki Suga9, Matthew Marcus6, David Kilcoyne6, Takuji Ohigashi7, Zia Rahman2, Muawia H. Shaddad8, Kensei Kobayashi1 (1.Yokohama National University, 2.NASA Johnson Space Center, 3.Lunar and Planetary Institute, 4.Kochi Institute for Core Sample Research JAMSTEC, 5.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 6.Lawrence Berkeley National Laboratory, 7.Institute for Molecular Science, 8.University of Khartoum, 9.The University of Tokyo)

Mon. May 27, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A02 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | P (Space and Planetary Sciences )
 • | P-PS Planetary Sciences

10:00 AM - 10:15 AM

*Megumi Matsumoto1,2, Akira Tsuchiyama1, Junya Matsuno1, Aiko Nakato1,3, Akira Miyake1, Motoo Ito4, Naotaka Tomioka4, Yu Kodama5, Kentaro Uesugi6, Akihisa Takeuchi6, Tsukasa Nakano7, Epifanio Vaccaro8 (1.Graduate School of Science, Kyoto Univ., 2.Graduate School of Science, Tohoku Univ., 3.JAXA, ISAS, 4.JAMSTEC, 5.Marine Work Japan LTD., 6.JASRI, 7.AIST, Geological Survey Japan, 8.Natural History Museum, London)

Wed. May 29, 2019 1:45 PM - 3:15 PM 106 (1F)

 • [J] Oral
 • | H (Human Geosciences )
 • | H-RE Resource and Engineering Geology

Tue. May 28, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-MP Mineralogy & Petrology

*Morihisa Hamada1, Hikaru Iwamori1,2, Philipp A. Brandl3, Takayuki Ushikubo4, Kenji Shimizu4, Motoo Ito4, He Li5, Ivan P. Savov6 (1.Department of Solid Earth Geochemistry, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 3.GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, 4.Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 5.Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, 6.School of Earth and Environment, University of Leeds)

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-MP Mineralogy & Petrology

*Morihisa Hamada1, Hikaru Iwamori1,2, Philipp A. Brandl3, Takayuki Ushikubo4, Kenji Shimizu4, Motoo Ito4, He Li5, Ivan P. Savov6 (1.Department of Solid Earth Geochemistry, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 3.GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, 4.Kochi Institute for Core Sample Research, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 5.Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, 6.School of Earth and Environment, University of Leeds)

Wed. May 29, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A10 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-GC Geochemistry

3:00 PM - 3:15 PM

*Takahiro Ozawa1, Hikaru Iwamori1,2,3, Takeshi Hanyu2, Morihisa Hamada2, Kenji Shimizu4, Ushikubo Takayuki4, Jun-Ichi Kimura2, Q. Chang2, Hitomi Nakamura5, Motoo Ito4 (1.Tokyo Institute of Tokyo, 2.Geochemical Evolution Research Program, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 3.Earthquake Research Institute, The University Tokyo, 4.Kochi Core Center, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 5.Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)

Thu. May 30, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A08 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

10:45 AM - 11:00 AM

*Yu Kodama1, Naotaka Tomioka2, Tatsuhiko Kawamoto3, Junichiro Kuroda4, Masafumi MURAYAMA5, Motoo Ito2 (1.Marine Works Japan Ltd., 2.Kochi Institute for Core Sample Research, JAMSTEC, 3.Department of Geoscience, Faculty of Science, Shizuoka University, 4.Atmosphere and Ocean Research Institute, the University of Tokyo, 5.Faculty of Agriculture and Marine Science, Kochi University)

Sun. May 26, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 201A (2F)

 • [E] Oral
 • | B (Biogeosciences )
 • | B-PT Paleontology

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | B (Biogeosciences )
 • | B-CG Complex & General

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | B (Biogeosciences )
 • | B-CG Complex & General

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-IS Intersection