Japan Geoscience Union Meeting 2019

Shin'ichi Sakai

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A10 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

2:15 PM - 2:30 PM

*Kei Katsumata1, Mako Ohzono1, Hiroshi Aoyama1, Ryo Tanaka1, Masamitsu Takada1, Masayoshi Ichiyanagi1, Teruhiro Yamaguchi1, Kazumi Okada1, Hiroaki Takahashi1, Shin'ichi Sakai2, Satoshi Matsumoto3, Tomomi Okada4, Toru Matsuzawa4, Shuichiro Hirano5, Toshiko Terakawa6, Shinichiro Horikawa6, Masahiro Kosuga7, Hiroshi Katao8, Yoshihisa Iio8, Airi Nagaoka8, Noriko Tsumura9, Tomotake Ueno10, the Group for the Aftershock Observations of the 2018 Hokkaido Eastern Iburi Earthquake (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Hokkaido University, 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 3.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Kyushu University, 4.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University, 5.Nansei-Toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 6.Earthquake and Volcano Research Center, Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 7.Graduate School of Science and Technology, Hirosaki University, 8.Research Center for Earthquake Prediction, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 9.Graduate School of Science, Chiba University, 10.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention)

Thu. May 30, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Mon. May 27, 2019 9:00 AM - 10:30 AM Convention Hall A (2F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Mon. May 27, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A08 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-TT Technology & Techniques

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-TT Technology & Techniques

*Masayuki Kano1, Hiromichi Nagao2,3, Kenji Nagata4,5, Shin-ichi Ito2,3, Kei Hasegawa2, Shin'ichi Sakai2, Shigeki Nakagawa2, Muneo Hori2, Naoshi Hirata2 (1.Graduate school of science, Tohoku University, 2.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 3.Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo, 4.AIST, 5.Japan Science and Technology Agency)

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-TT Technology & Techniques

*Masayuki Kano1, Hiromichi Nagao2,3, Kenji Nagata4,5, Shin-ichi Ito2,3, Kei Hasegawa2, Shin'ichi Sakai2, Shigeki Nakagawa2, Muneo Hori2, Naoshi Hirata2 (1.Graduate school of science, Tohoku University, 2.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 3.Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo, 4.AIST, 5.Japan Science and Technology Agency)

Wed. May 29, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall A (2F)

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Mon. May 27, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall A (2F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

2:00 PM - 2:15 PM

*Satoshi Matsumoto1, Yoshihisa Iio2, Shin'ichi Sakai3, Aitaro Kato3, Takuo Shibutani2, Yuto Hayashida4, Group for 0.1 manten Hyper dense seismic observation (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 2.Disaster Prevention Reasearch Institute, Kyoto University, 3.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 4.Graduate School of Science, Kyushu University)

2:15 PM - 2:30 PM

*Yuto Hayashida1, Satoshi Matsumoto2, Yoshihisa Iio3, Shin'ichi Sakai4, Aitaro Kato4, Group for "0.1 Manten" hyper dense seismic observation Group registration (1.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Disater Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo)

2:45 PM - 3:00 PM

*Ayaho Mitsuoka1, Satoshi Matsumoto2, Azusa Shito2, Yusuke Yamashita3, Manami Nakamoto4, Masahiro Miyazaki3, Shin'ichi Sakai5, Yoshihisa Iio3, Group for urgent joint seismic observation of the 2016 Kumamoto earthquake (1.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Association for the Development of Earthquake Prediction, 5.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo)

Sun. May 26, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Sun. May 26, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Sun. May 26, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | G (General )
 • | General

Sun. May 26, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | G (General )
 • | General