Japan Geoscience Union Meeting 2019

Satoshi Matsumoto

Speaker, Author, Co-Author

Tue. May 28, 2019 1:45 PM - 3:15 PM A10 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

2:15 PM - 2:30 PM

*Kei Katsumata1, Mako Ohzono1, Hiroshi Aoyama1, Ryo Tanaka1, Masamitsu Takada1, Masayoshi Ichiyanagi1, Teruhiro Yamaguchi1, Kazumi Okada1, Hiroaki Takahashi1, Shin'ichi Sakai2, Satoshi Matsumoto3, Tomomi Okada4, Toru Matsuzawa4, Shuichiro Hirano5, Toshiko Terakawa6, Shinichiro Horikawa6, Masahiro Kosuga7, Hiroshi Katao8, Yoshihisa Iio8, Airi Nagaoka8, Noriko Tsumura9, Tomotake Ueno10, the Group for the Aftershock Observations of the 2018 Hokkaido Eastern Iburi Earthquake (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Hokkaido University, 2.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 3.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Kyushu University, 4.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University, 5.Nansei-Toko Observatory for Earthquakes and Volcanoes, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 6.Earthquake and Volcano Research Center, Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 7.Graduate School of Science and Technology, Hirosaki University, 8.Research Center for Earthquake Prediction, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 9.Graduate School of Science, Chiba University, 10.National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention)

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

Wed. May 29, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Ayaho Mitsuoka1, Satoshi Matsumoto2, Azusa Shito2, Hiroshi Shimizu2, Group for urgent joint seismic observation of the 2016 Kumamoto earthquake (1.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University)

Wed. May 29, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-SS Seismology

*Ayaho Mitsuoka1, Satoshi Matsumoto2, Azusa Shito2, Hiroshi Shimizu2, Group for urgent joint seismic observation of the 2016 Kumamoto earthquake (1.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University)

Mon. May 27, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 304 (3F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

11:30 AM - 11:45 AM

*Koki Aizawa1, Hisashi Asaue2, Katsuaki Koike3, Shinichi Takakura4, Toru Yoshinaga10, Makoto Uyeshima5, Takao Koyama5, Ryokei Yoshimura7, Ken'ichi Yamazaki7, Shintaro Komatsu7, Yusuke Yamashita7, Hiroshi Ichihara9, Mitsuru Utsugi8, Kaori Tsukamoto12, Dan Muramatsu12, Yoshiko Teguri1,11, Kazunari Uchida1, Hideaki Hase6, Azusa Shito1, Satoshi Matsumoto1, Takeshi Matsushima1, Hiroshi Shimizu1 (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 2.Laboratory on Innovative Techniques for Infrastructures, Kyoto University, 3.Environmental Geosphere Engineering, Department of Urban Management, Graduate School of Engineering, Kyoto University, 4.Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 5.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 6.GERD, 7.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 8.Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate School of Science, Kyoto University, 9.Earthquake and Volcano Research Center, Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University, 10.Kumamoto University, 11.Japan Meteorological Agency, 12.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University)

Mon. May 27, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology

*Hashimoto Tasuku1, Koki Aizawa2, Takeshi Matsushima2, Hiroshi Shimizu2, Yuto Hayashida1, Yuhei Yuasa1, Kaori Tsukamoto1, Yuto Yamamoto3, Kanta Miyano3, Megumi Kamizono1, Satoshi Matsumoto2 (1.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Kyushu University, 3.Department of Earth and Planetary Sciences, School of Science, Kyushu University)

Mon. May 27, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology

*Hashimoto Tasuku1, Koki Aizawa2, Takeshi Matsushima2, Hiroshi Shimizu2, Yuto Hayashida1, Yuhei Yuasa1, Kaori Tsukamoto1, Yuto Yamamoto3, Kanta Miyano3, Megumi Kamizono1, Satoshi Matsumoto2 (1.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Science, Kyushu University, 3.Department of Earth and Planetary Sciences, School of Science, Kyushu University)

Wed. May 29, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall A (2F)

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Mon. May 27, 2019 1:45 PM - 3:15 PM Convention Hall A (2F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

2:00 PM - 2:15 PM

*Satoshi Matsumoto1, Yoshihisa Iio2, Shin'ichi Sakai3, Aitaro Kato3, Takuo Shibutani2, Yuto Hayashida4, Group for 0.1 manten Hyper dense seismic observation (1.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 2.Disaster Prevention Reasearch Institute, Kyoto University, 3.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 4.Graduate School of Science, Kyushu University)

2:15 PM - 2:30 PM

*Yuto Hayashida1, Satoshi Matsumoto2, Yoshihisa Iio3, Shin'ichi Sakai4, Aitaro Kato4, Group for "0.1 Manten" hyper dense seismic observation Group registration (1.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Disater Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Earthquake Research Institute, the University of Tokyo)

2:45 PM - 3:00 PM

*Ayaho Mitsuoka1, Satoshi Matsumoto2, Azusa Shito2, Yusuke Yamashita3, Manami Nakamoto4, Masahiro Miyazaki3, Shin'ichi Sakai5, Yoshihisa Iio3, Group for urgent joint seismic observation of the 2016 Kumamoto earthquake (1.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.Association for the Development of Earthquake Prediction, 5.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo)

Mon. May 27, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Convention Hall A (2F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

4:00 PM - 4:15 PM

*Tomomi Okada1, Satoshi Matsumoto2, Yoshihisa Iio3, Federica Lanza4, Clifford H Thurber4, Miu Matsuno1, Yuta Kawamura2, Tadashi Sato1, Stephen C Bannister5, John Ristau5, Martha K Savage6, John Townend6, Jarg Petttinga7, Francesca Ghisetti8, Richard H Sibson9 (1.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions, Graduate School of Science, Tohoku University, 2. Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 3. Disater Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.University of Wisconsin-Madison, U.S.A., 5.GNS Science, New Zealand, 6.Victoria University of Wellington, New Zealand, 7.University of Canterbury, New Zealand, 8.TerraGeoLogica, New Zealand, 9.University of Otago, New Zealand)

Tue. May 28, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Convention Hall A (2F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

11:00 AM - 11:15 AM

*Yuhei Yuasa1, Satoshi Matsumoto2, Shigeru Nakao3, Takeshi Matsushima2, Takahiro Ohkura4 (1.Department of Earth and Planetary Sciences, Graduate School of Science, Kyushu University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Department of Earth and Environmental Sciences, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, 4.Aso Volcanological Laboratory, Institute for Geothermal Sciences, Graduate School of Science, Kyoto University)

Tue. May 28, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

*Miu Matsuno1, Tomomi Okada1, Satoshi Matsumoto2, Yuta Kawamura2, Yoshihisa Iio3, Tadashi Sato1, Stephen C Bannister4, John Ristau4, Martha K Savage5, John Townend5, Jarg Pettinga6, Francesca Ghisetti7, Richard H Sibson8 (1.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Disater Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.GNS Science, New Zealand, 5.Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand, 6.University of Canterbury, Christchurch, New Zealand, 7.TerraGeologica, Ruby Bay, New Zealand, 8.University of Otago, Dunedin, New Zealand)

*Yuta Kawamura1, Satoshi Matsumoto1, Tomomi Okada2, Miu Matsuno2, Yoshihisa Iio3, Tadashi Sato2, Stephen C Bannister4, John Ristau4, Martha K Savage5, John Twonend5, Jarg Pettinga6, Francesca Ghisetti7, Richard H Sibson8 (1.Kyushu University, Shimabara, Japan, 2.Tohoku University, Sendai, Japan, 3.Kyoto University, Uji, Japan, 4.GNS Science, Lower Hutt, New Zealand, 5.Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand, 6.University of Canterbury, Christchurch, New Zealand, 7.TerraGeologica, Ruby Bay, New Zealand, 8.University of Otago, Dunedin, New Zealand)

Tue. May 28, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

*Miu Matsuno1, Tomomi Okada1, Satoshi Matsumoto2, Yuta Kawamura2, Yoshihisa Iio3, Tadashi Sato1, Stephen C Bannister4, John Ristau4, Martha K Savage5, John Townend5, Jarg Pettinga6, Francesca Ghisetti7, Richard H Sibson8 (1.Research Center for Prediction of Earthquakes and Volcanic Eruptions Graduate School of Science, Tohoku University, 2.Institute of Seismology and Volcanology, Faculty of Sciences, Kyushu University, 3.Disater Prevention Research Institute, Kyoto University, 4.GNS Science, New Zealand, 5.Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand, 6.University of Canterbury, Christchurch, New Zealand, 7.TerraGeologica, Ruby Bay, New Zealand, 8.University of Otago, Dunedin, New Zealand)

*Yuta Kawamura1, Satoshi Matsumoto1, Tomomi Okada2, Miu Matsuno2, Yoshihisa Iio3, Tadashi Sato2, Stephen C Bannister4, John Ristau4, Martha K Savage5, John Twonend5, Jarg Pettinga6, Francesca Ghisetti7, Richard H Sibson8 (1.Kyushu University, Shimabara, Japan, 2.Tohoku University, Sendai, Japan, 3.Kyoto University, Uji, Japan, 4.GNS Science, Lower Hutt, New Zealand, 5.Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand, 6.University of Canterbury, Christchurch, New Zealand, 7.TerraGeologica, Ruby Bay, New Zealand, 8.University of Otago, Dunedin, New Zealand)

Sun. May 26, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | G (General )
 • | General

Sun. May 26, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [J] Poster
 • | G (General )
 • | General