Japan Geoscience Union Meeting 2019

Hiroko Sugioka

Speaker, Author, Co-Author

Mon. May 27, 2019 10:45 AM - 12:15 PM 304 (3F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-EM Earth's Electromagnetism

Sun. May 26, 2019 10:45 AM - 12:15 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Techtonophysics

*Misaki Horiuchi3, Hiroko Sugioka3, Masayuki Obayashi1, Daisuke Suetsugu1, Hajime Shiobara2, Aki Ito1, Yasushi Ishihara1, Satoru Tanaka1, Takehi Isse2, Takashi Tonegawa1, Junko Yoshimitsu1, Takumi Kobayashi3 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Yokosuka, Japan, 2.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, Tokyo, Japan, 3.The University of Kobe, Hyogo, Japan)

Sun. May 26, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Techtonophysics

*Misaki Horiuchi3, Hiroko Sugioka3, Masayuki Obayashi1, Daisuke Suetsugu1, Hajime Shiobara2, Aki Ito1, Yasushi Ishihara1, Satoru Tanaka1, Takehi Isse2, Takashi Tonegawa1, Junko Yoshimitsu1, Takumi Kobayashi3 (1.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Yokosuka, Japan, 2.Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, Tokyo, Japan, 3.The University of Kobe, Hyogo, Japan)

Sun. May 26, 2019 9:00 AM - 10:30 AM A09 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [E] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-IT Science of the Earth's Interior & Techtonophysics

Wed. May 29, 2019 10:45 AM - 12:15 PM IC (2F)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-VC Volcanology

10:45 AM - 11:00 AM

*Nobukazu Seama1,2, Tetsuo Matsuno2,1, Koji Kiyosugi3,2, Satoshi Shimizu2, Reina Nakaoka2, Keiko Suzuki-Kamata2,1, Yasutomo Seto1, Mamoru Sano2, Yuiko Morita4, Hikaru Iwamaru2, Haruhisa Morozumi2, Misaki Horiuchi1, Kimihiro Nishimura1, Hiroshi Ichihara5, Kazuki Hayashi1, Toki Hirose1, Katsuya Kaneko1,2, Hiroto Yamaguchi4, Yuki Okizono4, Hiroko Sugioka1,2, Kazuo Nakahigashi6,2, Yojiro Yamamoto7, Tatsuya KODA2, Shuichi Kodaira7,2, Yoshiyuki Tatsumi2,1, Scientific party of T/S Fukae-maru Kikai caldera research cruises (1.Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University, 2.Kobe Ocean Bottom Exploration Center, Kobe University, 3.Organization of Advanced Science and Technology, Kobe University, 4.Department of Planetology, Faculty of Science, Kobe University, 5.Graduate school of environmental studies, Nagoya University, 6.Tokyo University of Marine Science and Technology, 7.Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)

12:00 PM - 12:15 PM

*Tetsuo Matsuno1,2, Toki Hirose2, Yuuki Okizono3, Nobukazu Seama2,1, Hiroshi Ichihara4, Hiroko Sugioka2,1, Yoshiyuki Tatsumi1,2 (1.Kobe Ocean Bottom Exploration Center, Kobe University, 2.Department of Planetology, Graduate School of Science, Kobe University, 3.Department of Planetology, Faculty of Science, Kobe University, 4.Graduate school of environmental studies, Nagoya University)

Thu. May 30, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A11 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-TT Technology & Techniques

Thu. May 30, 2019 3:30 PM - 5:00 PM A08 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

Mon. May 27, 2019 10:45 AM - 12:15 PM A05 (TOKYO BAY MAKUHARI HALL)

 • [J] Oral
 • | S (Solid Earth Sciences )
 • | S-CG Complex & General

10:45 AM - 11:00 AM

*Masataka Kinoshita1,5, Hikaru Iwamori1,5, Tomoaki Nishikawa2, Ryo Anma3, Sofia Lagarrigue4, Natsue Abe5, Yuka Yokoyama6, Andres Veloso Espinosa4, Alessandra Isabella Rivero Cortes7, Gabriela Pia Lazcano Prado7, Ivan Andres Arriagada Bascuñan7, Satoru Haraguchi5, Kosuke Ota9, Yuji Orihashi8, Kaishi Nakao8, Shogo Numata8, Hajime Shiobara1, Hiroko Sugioka10, Aki Ito5, Nicolás Pérez-Estay11 (1.Earthquake Research Institute, University of Tokyo, 2.DPRI, Kyoto Univ., 3.Tokushima Univ., 4.Pontificia Universidad Catolica de Chile, 5.JAMSTEC, 6.Tokai Univ., 7.Andres Bello University, 8.Hirosaki Univ., 9.AORI, Univ. Tokyo, 10.Graduate School of Science, Kobe Univ., 11.Ministerio de relaciones exteriores, Chile)

Thu. May 30, 2019 3:30 PM - 5:00 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-AG Applied Geosciences

Thu. May 30, 2019 5:15 PM - 6:30 PM Poster Hall (International Exhibition Hall8, Makuhari Messe)

 • [E] Poster
 • | M (Multidisciplinary and Interdisciplinary)
 • | M-AG Applied Geosciences